Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Tilastokeskus.fi

Statistikcentralen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbtjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen tilastokeskus.fi. Separata utlåtanden har gjorts för Statistikcentralens övriga webbtjänster.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet. I utvärderingen har vi gått igenom de viktigaste och mest använda sidorna.

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 14.9.2020 och uppdaterats 5.3.2021.

Hur tillgängliga är sidorna?

Webbplatsen Tilastokeskus.fi uppfyller inte de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA som lagen kräver (WCAG 2.1). De brister i tillgängligheten som finns på webbplatsen beskrivs närmare i detta utlåtande. 

Webbplatsen tilastokeskus.fi uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG-kriterium 2.1). Webbplatsens tillgänglighetsbrister beskrivs närmare i detta utlåtande. 

Om du behöver sådant innehåll som du på grund av brister i tillgängligheten inte kan använda, kontakta Statistikcentralens informationstjänst. E-postadressen till informationstjänsten är info@stat.fi och telefonnumret 029 551 2220.

Varför finns det brister i tjänstens tillgänglighet?

Statistikcentralens nuvarande webbplats är mycket omfattande och har byggts upp med flera olika system. Webbsidorna har innehåll fr.o.m. 1990-talet och de uppgår till flera hundratusental. Vi håller för närvarande på att bygga en ny webbplats och samtidigt kommer vi att förnya många av våra system. Vi hade för avsikt att publicera en del av den nya webbplatsen i början av år 2021, men publiceringen av den nya webbplatsens avsnitt flyttas fram. Vi strävar efter att göra den nya webbplatsen tillgänglig.

Samtidigt som vi bygger upp en ny webbplats och förnyar våra system kommer vi inte att kunna korrigera alla brister på vår gamla webbplats på grund av det stora antalet material och bristen på kostnadseffektiva och automatiska metoder, eftersom en korrigering skulle utgöra en oproportionell börda. Vid bedömningen av oproportionell börda har vi beaktat det behov som personer med funktionsnedsättning har av att använda våra webbtjänster. (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 8 §).

De statistiska offentliggörandena regleras av kvalitetskriterier. När ett offentliggörande en gång har gjorts får inga innehållsmässiga ändringar göras i det utan att ändringarna anges. Våra offentliggöranden bildar ett arkiv som ständigt växer och där offentliggörandena har samma form som de hade då de publicerades på en viss dag. En del av korrigeringarna av tillgängligheten skulle kräva en ändring av innehållet. En sådan ändring är t.ex. tillägg av textalternativ i figurerna. Dessutom har de äldsta offentliggörandena producerats med sådana publiceringsprogram som inte längre används. Av den här orsaken kan vi inte i efterhand göra ändringar i offentliggörandena.

Vår webbplats har innehåll som inte berörs av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster på grund av tidsgränser för publiceringen eller begränsningar av innehållet (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 3 § och 17 §). Dylika är

 • videor som publicerats före 23.9.2020
 • innehåll som arkiverats före 23.9.2019
 • filer som publicerats före 23.9.2018
 • karttjänster som inte är avsedda för navigering
 • innehåll som producerats av utomstående och som Statistikcentralen inte har producerat eller finansierat och vars produktion Statistikcentralen inte har övervakat.

Vilka brister i tillgängligheten finns det på webbplatsen tilastokeskus.fi?

 • Alla bilder på webbplatsen har inte textalternativ eller det finns brister i dem. I synnerhet i de statistiska figurerna har innehållet i figuren inte beskrivits i textalternativen. (WCAG 1.1.1)
 • På webbplatsen finns sådana videor som inte har textning och som saknar syntolkning eller manus. Videor som publicerades före 23.9.2020 berörs inte av lagen. Också senare publicerade videor saknar syntolkning. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)
 • Det finns brister i rubriceringen av sidor. På en del av sidorna har rubrikstrukturer inte använts eller också har de inte använts hierarkiskt rätt. Särskilt i tabellerna saknas markering av kolumn- och radrubriker. Filerna på sidorna har bristande markeringar av innehållets strukturer. Filer som publicerats före 23.9.2018 berörs inte av lagen. Också i nyare filer finns det brister. (WCAG 1.3.1)
 • I vissa pdf-filer finns det med tanke på innebörden brister i den ordning som innehållet läses upp, särskilt i figurerna. Filer som publicerats före 23.9.2018 berörs inte av lagen. Också i nyare filer finns det brister. (WCAG 1.3.2)
 • Korrigeringarna i offentliggörandena har angetts med enbart röd färg. I några videoguider beskrivs användningen av Statistikcentralens webbsidor med hänvisning enbart till riktningar. I statistikfigurerna används enbart färg som ett element som förmedlar information. (WCAG 1.3.3, 1.4.1)
 • I vissa bilder från internationella organisationer har text illustrerats som bilder och färgkontrasten mellan text och bakgrund är inte tillräckliga. Sådant innehåll från tredje part berörs inte av lagen. (WCAG 1.4.3, 1.4.5)
 • I statistikfigurerna är kontrasterna mellan alla angränsande färger inte tillräckliga. (WCAG 1.4.11)
 • I vissa interaktiva visualiseringar blir mer innehåll synligt som inte går att gömma eller peka på när man för markören på ett element. (WCAG 1.4.13)
 • Publiceringskalenderns kalendermeny kan inte användas med tangentbord. Datumen kan dock anges i sökrutan. (WCAG 2.1.1)
 • I datainsamlingsavsnittet på webbplatsen saknas en länk som kringgår blocken. (WCAG 2.4.1)
 • Sidorubrikerna (titles) är i sin ordning på en stor del av webbsidorna, men på vissa ställen beskriver sidorubrikerna inte innehållet tillräckligt väl. (WCAG 2.4.2)
 • Följebreven till datainsamlingarna finns tillgängliga på sidorna som pdf-filer. Filerna på svenska och engelska har markerats som finskspråkiga. Också andra filer har bristfälliga språkmarkeringar. (WCAG 3.1.1)
 • På webbplatsen finns sidor som innehåller delar på olika språk men de är inte markerade på ett sätt som hjälpmedlen förstår. Till exempel länkar som hänvisar till internationella material är ofta på engelska och på de svenskspråkiga sidorna finns vissa uttryck på finska. (WCAG 3.1.2)
 • Element på webbplatsen vilka utför samma funktion har inte angetts på ett konsekvent sätt. (WCAG 3.2.4)
 • Det finns brister och fel i webbplatsens kod. En del av felen är sådana att de kan försvåra eller hindra användningen av vissa sidor med hjälpmedel. (WCAG 4.1.1, 4.1.2)

På grund av webbplatsens omfattning har inte alla sidor utvärderats och det kan också finnas andra tillgänglighetsbrister på webbplatsen.

Vi har korrigerat de viktigaste bristerna och fortsätter att göra korrigeringar. Alla brister åtgärdas inte på de nuvarande sidorna, utan vi utvecklar en helt ny tillgänglig webbplats.

Lade du märke till andra brister i tillgängligheten?

Om du märker sådana brister i tillgängligheten till webbtjänsten tilastokeskus.fi som inte finns uppräknade på den här sidan, tala om dem för oss. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna.

Du kan ge dina synpunkter på vår responsblankett eller per e-post till adressen saavutettavuus@stat.fi. Om du vill ge respons per telefon, ring Statistikcentralens informationstjänst, tfn 029 551 2220.

Vi besvarar din respons så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

Tillsynen över tillgängligheten vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om du märker problem med tillgängligheten till webbplatsen, ge först respons till oss, som är webbplatsens webbansvariga. Du får vårt svar inom ungefär 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Webbtjänsten Tillgänglighetskrav
webbtillgänglighet (at) rfv.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000