Windows-1252;;jateluokitus_1_20040416 code;level;classificationItemName "'01'";1;"Kemiallisten yhdisteiden jätteet" "'011'";2;"Käytetyt liuottimet" "'0111'";3;"Käytetyt halogenoidut liuottimet" "'0112'";3;"Käytetyt halogenoimattomat liuottimet" "'012'";2;"Happo-, emäs- ja suolajätteet" "'0121'";3;"Happojätteet" "'0122'";3;"Emäksiset jätteet" "'0124'";3;"Muut suolajätteet" "'013'";2;"Käytetyt öljyt" "'0131'";3;"Käytetyt moottoriöljyt" "'0132'";3;"Muut käytetyt öljyt" "'014'";2;"Käytetyt kemialliset katalyytit" "'0141'";3;"Käytetyt kemialliset katalyytit" "'02'";1;"Kemiallisten valmisteiden jätteet" "'021'";2;"Epäkuranttien kemikaalien jätteet" "'0211'";3;"Maatalouden kemikaalijätteet" "'0212'";3;"Käyttämättömät lääkkeet" "'0213'";3;"Maalit, lakat, painovärit ja liimat" "'0214'";3;"Muut kemiallisten valmisteiden jätteet" "'022'";2;"Käyttämättömät räjähteet" "'0221'";3;"Räjähdysaineiden ja pyroteknisten tuotteiden jätteet" "'0222'";3;"Ampumatarvikejätteet" "'023'";2;"Sekalaiset kemialliset jätteet" "'0231'";3;"Sekalaisten kemiallisten jätteiden pienerät" "'0232'";3;"Muut kemialliset jätteet jotka on sekoitettu käsittelyä varten" "'0233'";3;"Vaarallisten aineiden saastuttamat pakkaukset" "'03'";1;"Muut kemialliset jätteet" "'031'";2;"Kemialliset sakat ja jäännökset" "'0311'";3;"Tervat ja hiilipitoiset jätteet" "'0312'";3;"Veden ja öljyn emulsioiden lietteet" "'0313'";3;"Kemiallisten reaktioiden jäännökset" "'0314'";3;"Käytetyt suodatus- ja absorboimisaineet" "'032'";2;"Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet" "'0321'";3;"Teollisuusprosesseista ja jätevesien käsittelystä syntyvät lietteet" "'0322'";3;"Hiilivetyjä sisältävät lietteet" "'05'";1;"Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet" "'051'";2;"Tartuntavaaran aiheuttavat jätteet" "'0511'";3;"Ihmisten terveydenhoidossa syntyvät tartuntavaaran aiheuttavat jätteet" "'0512'";3;"Eläinten terveydenhoidossa syntyvät tartuntavaaran aiheuttavat jätteet" "'052'";2;"Tartuntavaaraa aiheuttamattomat terveydenhoidossa syntyvät jätteet" "'0521'";3;"Tartuntavaaraa aiheuttamattomat ihmisten terveydenhoidossa syntyvät jätteet" "'0522'";3;"Tartuntavaaraa aiheuttamattomat eläinten terveydenhoidossa syntyvät jätteet" "'06'";1;"Metallijätteet" "'061'";2;"Rautametallien jäte ja romu" "'0611'";3;"Rautametallien jäte ja romu" "'062'";2;"Ei-rautametallien jäte ja romu" "'0621'";3;"Jalometallijäte" "'0623'";3;"Muut alumiinijätteet" "'0624'";3;"Kuparijätteet" "'0625'";3;"Lyijyjätteet" "'0626'";3;"Muut metallijätteet" "'063'";2;"Sekalaiset metallijätteet" "'0631'";3;"Sekalaisten metallipakkausten jäte" "'0632'";3;"Muut sekalaiset metallijätteet" "'07'";1;"Muut kuin metallijätteet" "'071'";2;"Lasijätteet" "'0711'";3;"Lasipakkaukset" "'0712'";3;"Muut lasijätteet" "'072'";2;"Paperi- ja pahvijätteet" "'0721'";3;"Paperi- ja pahvipakkausten jätteet" "'0723'";3;"Muut paperi- ja pahvijätteet" "'073'";2;"Kumijätteet" "'0731'";3;"Käytetyt renkaat" "'074'";2;"Muovijätteet" "'0741'";3;"Muovipakkausten jätteet" "'0742'";3;"Muut muovijätteet" "'075'";2;"Puujätteet" "'0751'";3;"Puupakkausten jätteet" "'0752'";3;"Sahajauho ja lastut" "'0753'";3;"Muut puujätteet" "'076'";2;"Tekstiilijätteet" "'0761'";3;"Käytetyt vaatteet" "'0762'";3;"Sekalaiset tekstiilijätteet" "'0763'";3;"Nahkajätteet" "'077'";2;"PCB:tä sisältävät jätteet" "'0771'";3;"PCB:tä sisältävät öljyt" "'0772'";3;"PCB:tä sisältävät tai niiden saastuttamat laitteistot" "'0773'";3;"Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä" "'08'";1;"Käytöstä poistetut laitteistot" "'081'";2;"Käytöstä poistetut ajoneuvot" "'0812'";3;"Muut käytöstä poistetut ajoneuvot" "'082'";2;"Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot" "'0821'";3;"Käytöstä poistetut suuret kotitalouslaitteet" "'0823'";3;"Muut käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteistot" "'084'";2;"Koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat" "'0841'";3;"Paristo- ja akkujätteet" "'0843'";3;"Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat" "'09'";1;"Eläin- ja kasvijätteet" "'091'";2;"Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät jätteet" "'0911'";3;"Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet" "'0912'";3;"Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset jätteet" "'0913'";3;"Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät sekajätteet" "'092'";2;"Kasviperäiset jätteet" "'0921'";3;"Kasviperäiset jätteet" "'093'";2;"Lanta ja lietelanta" "'0931'";3;"Lanta ja lietelanta" "'10'";1;"Sekalaiset tavanomaiset jätteet" "'101'";2;"Kotitalous- ja samankaltaiset jätteet" "'1011'";3;"Kotitalous- ja niihin rinnastettavat jätteet" "'1012'";3;"Katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet" "'102'";2;"Sekalaiset materiaalit" "'1021'";3;"Sekalaiset pakkaukset" "'1022'";3;"Muut sekalaiset materiaalit" "'103'";2;"Lajittelujätteet" "'1032'";3;"Muut lajittelujätteet" "'11'";1;"Tavanomaiset lietteet" "'111'";2;"Jätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet" "'1111'";3;"Yhdyskuntajätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet" "'1112'";3;"Muiden jätevesien käsittelyssä syntyvät biohajoavat lietteet" "'112'";2;"Juoma- ja prosessiveden puhdistuksessa syntyvät lietteet" "'1121'";3;"Juoma- ja prosessiveden puhdistuksessa syntyvät lietteet" "'113'";2;"Puhtaat ruoppausmassat" "'1131'";3;"Puhtaat ruoppausmassat" "'114'";2;"Sakokaivolietteet" "'1141'";3;"Sakokaivolietteet" "'12'";1;"Mineraalijätteet" "'121'";2;"Rakennus- ja purkujätteet" "'1211'";3;"Betoni-, tiili- ja kipsijäte" "'1212'";3;"Teiden päällystyksessä syntyvät hiilivetyjä sisältävät jätteet" "'1213'";3;"Sekalaiset rakennusjätteet" "'122'";2;"Asbestijäte" "'1221'";3;"Asbestijäte" "'123'";2;"Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet" "'1231'";3;"Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet" "'124'";2;"Polttojätteet" "'1241'";3;"Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet" "'1242'";3;"Termisessä käsittelyssä ja poltossa syntyvät kuonat ja tuhkat" "'125'";2;"Sekalaiset mineraalijätteet" "'1251'";3;"Keinotekoisten mineraalien jätteet" "'1252'";3;"Tulenkestävien aineiden jätteet" "'126'";2;"Saastuneet maa-ainekset ja ruoppausmassat" "'1261'";3;"Saastuneet maa-ainekset ja kivimurska" "'1262'";3;"Saastuneet ruoppausmassat" "'13'";1;"Kiinteytetyt, stabiloidut tai lasitetut jätteet" "'131'";2;"Kiinteytetyt tai stabiloidut jätteet" "'1311'";3;"Kiinteytetyt tai stabiloidut jätteet" "'132'";2;"Lasitetut jätteet" "'1321'";3;"Lasitetut jätteet"