Windows-1252;;julkisyht_teht_1_20010101 code;level;classificationItemName "'01'";1;"Yleinen julkishallinto" "'011'";2;"Toimeenpano- ja lainsäädäntöelimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoasiainhallinto" "'0111'";3;"Toimeenpano- ja lainsäädäntöelimet" "'0112'";3;"Finanssi- ja veroasiat" "'0113'";3;"Ulkoasiainhallinto" "'012'";2;"Talousapu ulkomaille" "'0121'";3;"Talousapu kehitys- ja transitiomaille" "'0122'";3;"Kansainvälisten järjestöjen kautta ohjattu talousapu" "'013'";2;"Yleiset hallintopalvelut" "'0131'";3;"Yleinen henkilöstöhallinto" "'0132'";3;"Yleiset suunnittelu- ja tilastopalvelut" "'0133'";3;"Muut yleiset hallintopalvelut" "'014'";2;"Perustutkimus" "'0140'";3;"Perustutkimus" "'015'";2;"Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen" "'0150'";3;"Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen" "'016'";2;"Muut yleisen julkishallinnon palvelut" "'0160'";3;"Muut yleisen julkishallinnon palvelut" "'017'";2;"Julkisen velan hoitoon liittyvät taloustoimet" "'0170'";3;"Julkisen velan hoitoon liittyvät taloustoimet" "'018'";2;"Hallinnon eri tasojen väliset yleisluontoiset siirrot" "'0180'";3;"Hallinnon eri tasojen väliset yleisluontoiset siirrot" "'02'";1;"Puolustus" "'021'";2;"Sotilaspuolustus" "'0210'";3;"Sotilaspuolustus" "'022'";2;"Siviilipuolustus" "'0220'";3;"Siviilipuolustus" "'023'";2;"Sotilasapu ulkomaille" "'0230'";3;"Sotilasapu ulkomaille" "'024'";2;"Puolustustoiminnan tutkimus ja kehittäminen" "'0240'";3;"Puolustustoiminnan tutkimus ja kehittäminen" "'025'";2;"Puolustus, muualla luokittelematon" "'0250'";3;"Puolustus, muualla luokittelematon" "'03'";1;"Yleinen järjestys ja turvallisuus" "'031'";2;"Poliisitoimi" "'0310'";3;"Poliisitoimi" "'032'";2;"Palo- ja pelastustoimi" "'0320'";3;"Palo- ja pelastustoimi" "'033'";2;"Tuomioistuinlaitos" "'0330'";3;"Tuomioistuinlaitos" "'034'";2;"Vankilalaitos" "'0340'";3;"Vankilalaitos" "'035'";2;"Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen" "'0350'";3;"Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen" "'036'";2;"Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon" "'0360'";3;"Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon" "'04'";1;"Elinkeinoelämään liittyvät asiat" "'041'";2;"Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut" "'0411'";3;"Yleiset taloudelliset ja kaupalliset asiat" "'0412'";3;"Yleiset työvoima-asiat" "'042'";2;"Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous" "'0421'";3;"Maatalous" "'0422'";3;"Metsätalous" "'0423'";3;"Kala- ja riistatalous" "'043'";2;"Polttoaine- ja energiahuolto" "'0431'";3;"Kivihiili ja muut kiinteät kivennäispolttoaineet" "'0432'";3;"Raakaöljy ja maakaasu" "'0433'";3;"Ydinpolttoaine" "'0434'";3;"Muut polttoaineet" "'0435'";3;"Sähköhuolto" "'0436'";3;"Muu energiahuolto kuin sähköhuolto" "'044'";2;"Kaivostoiminta, teollisuus ja rakentaminen" "'0441'";3;"Muiden mineraalivarojen kuin mineraalipolttoaineiden louhinta" "'0442'";3;"Teollisuus" "'0443'";3;"Rakentaminen" "'045'";2;"Liikenne" "'0451'";3;"Tieliikenne" "'0452'";3;"Vesiliikenne" "'0453'";3;"Rautatieliikenne" "'0454'";3;"Ilmaliikenne" "'0455'";3;"Putkijohtokuljetukset ja muu kuljetustoiminta" "'046'";2;"Viestintä" "'0460'";3;"Viestintä" "'047'";2;"Muut toimialat" "'0471'";3;"Jakelu ja varastointi" "'0472'";3;"Hotellit ja ravintolat" "'0473'";3;"Matkailu" "'0474'";3;"Monialaiset kehittämishankkeet" "'048'";2;"Elinkeinoelämän tutkimus ja kehittäminen" "'0481'";3;"Taloutta ja kauppaa sekä työvoimapalveluita koskeviin asioihin liittyvä yleinen tutkimus ja kehittäminen" "'0482'";3;"Maa-, metsä-, kala- ja riistatalouteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen" "'0483'";3;"Polttoaine- ja energiahuoltoon liittyvä tutkimus ja kehittäminen" "'0484'";3;"Kaivostoimintaan, teollisuuteen ja rakentamiseen liittyvä tutkimus ja kehittäminen" "'0485'";3;"Liikenteen tutkimus ja kehittäminen" "'0486'";3;"Viestinnän tutkimus ja kehittäminen" "'0487'";3;"Muihin toimialoihin liittyvä tutkimus ja kehittäminen" "'049'";2;"Elinkeinoelämään liittyvät asiat, muualla luokittelemattomat" "'0490'";3;"Elinkeinoelämään liittyvät asiat, muualla luokittelemattomat" "'05'";1;"Ympäristönsuojelu" "'051'";2;"Jätehuolto" "'0510'";3;"Jätehuolto" "'052'";2;"Jätevesihuolto" "'0520'";3;"Jätevesihuolto" "'053'";2;"Ympäristön pilaantumisen torjunta" "'0530'";3;"Ympäristön pilaantumisen torjunta" "'054'";2;"Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu" "'0540'";3;"Biologisen monimuotoisuuden ja maiseman suojelu" "'055'";2;"Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen" "'0550'";3;"Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen" "'056'";2;"Ympäristönsuojelu, muualla luokittelematon" "'0560'";3;"Ympäristönsuojelu, muualla luokittelematon" "'06'";1;"Asuminen ja yhdyskuntapalvelut" "'061'";2;"Asuinolojen kehittäminen" "'0610'";3;"Asuinolojen kehittäminen" "'062'";2;"Yhdyskuntakehitys" "'0620'";3;"Yhdyskuntakehitys" "'063'";2;"Vesihuolto" "'0630'";3;"Vesihuolto" "'064'";2;"Katuvalaistus" "'0640'";3;"Katuvalaistus" "'065'";2;"Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen tutkimus ja kehittäminen" "'0650'";3;"Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen tutkimus ja kehittäminen" "'066'";2;"Asuminen ja yhdyskuntapalvelut, muualla luokittelemattomat" "'0660'";3;"Asuminen ja yhdyskuntapalvelut, muualla luokittelemattomat" "'07'";1;"Terveydenhuolto" "'071'";2;"Lääkevalmisteet, lääkintälaitteet ja -välineet" "'0711'";3;"Farmaseuttiset tuotteet" "'0712'";3;"Muut lääkintätuotteet" "'0713'";3;"Hoitolaitteet ja -välineet" "'072'";2;"Avohoitopalvelut" "'0721'";3;"Perusterveydenhuollon palvelut" "'0722'";3;"Erikoissairaanhoidon palvelut" "'0723'";3;"Hammashoidon palvelut" "'0724'";3;"Muut terveydenhuoltopalvelut" "'073'";2;"Sairaalapalvelut eli laitoshoito" "'0731'";3;"Yleissairaaloiden palvelut" "'0732'";3;"Erikoissairaaloiden palvelut" "'0733'";3;"Erikoistuneet terveys- ja äitiysklinikat" "'0734'";3;"Hoito- ja toipilaskotien palvelut" "'074'";2;"Yleiset terveydenhuoltopalvelut" "'0740'";3;"Yleiset terveydenhuoltopalvelut" "'075'";2;"Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen" "'0750'";3;"Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen" "'076'";2;"Terveydenhuolto, muualla luokittelematon" "'0760'";3;"Terveydenhuolto, muualla luokittelematon" "'08'";1;"Virkistys- ja kulttuuritoiminta sekä uskonnollinen toiminta" "'081'";2;"Virkistys- ja urheilupalvelut" "'0810'";3;"Virkistys- ja urheilupalvelut" "'082'";2;"Kulttuuripalvelut" "'0820'";3;"Kulttuuripalvelut" "'083'";2;"Radio-, televisio- ja julkaisutoiminta" "'0830'";3;"Radio-, televisio- ja julkaisutoiminta" "'084'";2;"Uskonnollisten ja aatteellisten yhteisöjen tukeminen" "'0840'";3;"Uskonnollisten ja aatteellisten yhteisöjen tukeminen" "'085'";2;"Virkistys- ja kulttuuritoiminnan ja uskonnon tutkimus ja kehittäminen" "'0850'";3;"Virkistys- ja kulttuuritoiminnan ja uskonnon tutkimus ja kehittäminen" "'086'";2;"Virkistys- , kulttuuri- ja uskonnolliset palvelut, muualla luokittelematon" "'0860'";3;"Virkistys- , kulttuuri- ja uskonnolliset palvelut, muualla luokittelematon" "'09'";1;"Koulutus" "'091'";2;"Esiasteen ja alemman perusasteen koulutus" "'0911'";3;"Esiasteen koulutus" "'0912'";3;"Alemman perusasteen koulutus" "'092'";2;"Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus" "'0921'";3;"Ylemmän perusasteen koulutus" "'0922'";3;"Keskiasteen koulutus" "'093'";2;"Keskiasteen jälkeinen, ei-korkea-asteen koulutus" "'0930'";3;"Keskiasteen jälkeinen, ei-korkea-asteen koulutus" "'094'";2;"Korkea-asteen koulutus" "'0941'";3;"Korkea-asteen koulutus pl. tieteellinen jatkokoulutus" "'0942'";3;"Tieteellinen jatkokoulutus korkea-asteella" "'095'";2;"Tutkintoon johtamaton koulutus" "'0950'";3;"Tutkintoon johtamaton koulutus" "'096'";2;"Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille" "'0960'";3;"Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille" "'097'";2;"Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen" "'0970'";3;"Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen" "'098'";2;"Koulutus, muualla luokittelematon" "'0980'";3;"Koulutus, muualla luokittelematon" "'10'";1;"Sosiaaliturva" "'101'";2;"Sairaus ja toimintarajoitteisuus" "'1011'";3;"Sairaus" "'1012'";3;"Toimintarajoitteisuus" "'102'";2;"Vanhuus" "'1020'";3;"Vanhuus" "'103'";2;"Lesket ja muut edunsaajat" "'1030'";3;"Lesket ja muut edunsaajat" "'104'";2;"Perhe ja lapset" "'1040'";3;"Perhe ja lapset" "'105'";2;"Työttömyys" "'1050'";3;"Työttömyys" "'106'";2;"Asuminen" "'1060'";3;"Asuminen" "'107'";2;"Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon" "'1070'";3;"Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon" "'108'";2;"Sosiaaliturvan tutkimus ja kehittäminen" "'1080'";3;"Sosiaaliturvan tutkimus ja kehittäminen" "'109'";2;"Sosiaaliturva, muualla luokittelematon" "'1090'";3;"Sosiaaliturva, muualla luokittelematon"