code;level;classificationItemName; "'11'";1;"Öljyt"; "'11.10'";2;"Öljyperäiset kaasut"; "'11.10.10'";3;"Jalostamokaasu"; "'11.10.20'";3;"Nestekaasu"; "'11.10.80'";3;"Petrokemian polttokaasut"; "'11.10.90'";3;"Muu öljyperäinen kaasu"; "'11.20'";2;"Kevyet öljyt"; "'11.20.10'";3;"Teollisuusbensiini"; "'11.20.20'";3;"Moottoribensiini"; "'11.20.30'";3;"Lentobensiini"; "'11.30'";2;"Keskiraskaat öljyt"; "'11.30.10'";3;"Lentopetroli"; "'11.30.20'";3;"Muut petrolit"; "'11.30.30'";3;"Dieselöljy"; "'11.30.40'";3;"Kevyt polttoöljy, rikitön"; "'11.30.50'";3;"Kevyt polttoöljy, vähärikkinen"; "'11.30.90'";3;"Muut keskiraskaat öljyt"; "'11.40'";2;"Raskaat öljyt"; "'11.40.10'";3;"Raskas polttoöljy, s <=0,1%"; "'11.40.20'";3;"Raskas polttoöljy, s <=0,5%"; "'11.40.30'";3;"Raskas polttoöljy, s < 1%"; "'11.40.40'";3;"Raskas polttoöljy, s >= 1%"; "'11.40.90'";3;"Muut raskaat öljyt"; "'11.90'";2;"Muut öljyt"; "'11.90.10'";3;"Asfalteeni"; "'11.90.20'";3;"Öljykoksi"; "'11.90.30'";3;"Kierrätys- ja jäteöljyt"; "'11.90.80'";3;"Petrokemian sivutuoteöljyt"; "'11.90.90'";3;"Muu öljy (mikä?)"; "'12'";1;"Hiili"; "'12.10'";2;"Kivihiili ja antrasiitti"; "'12.10.10'";3;"Antrasiitti"; "'12.10.20'";3;"Kivihiili"; "'12.10.30'";3;"Koksattava kivihiili"; "'12.10.40'";3;"Injektiohiili/pulverihiili masuuniin (PCI-hiili)"; "'12.20'";2;"Koksi"; "'12.20.10'";3;"Koksi"; "'12.30'";2;"Hiiliperäiset kaasut"; "'12.30.10'";3;"Koksikaasu"; "'12.30.20'";3;"Masuunikaasu"; "'12.30.30'";3;"CO-kaasu"; "'12.90'";2;"Muut hiilet"; "'12.90.10'";3;"Puolibituminen hiili, ruskohiili"; "'12.90.20'";3;"Hiilibriketit"; "'12.90.30'";3;"Hiiliterva"; "'12.90.40'";3;"Raakabentseeni (koksaamolta)"; "'12.90.90'";3;"Muu hiili (mikä?)"; "'13'";1;"Maakaasu"; "'13.10'";2;"Maakaasu ja nesteytetty maakaasu"; "'13.10.10'";3;"Maakaasu"; "'13.10.20'";3;"Nesteytetty maakaasu (LNG)"; "'14'";1;"Turve"; "'14.10'";2;"Turve"; "'14.10.10'";3;"Jyrsinturve"; "'14.10.20'";3;"Palaturve"; "'14.10.30'";3;"Turvepelletit ja -briketit"; "'14.10.40'";3;"Liekopuu- ja suokantomurske"; "'21'";1;"Puupolttoaineet"; "'21.10'";2;"Energiapuu"; "'21.10.10'";3;"Halot, rangat ja pilkkeet"; "'21.10.20'";3;"Kokopuu- tai rankahake"; "'21.10.30'";3;"Metsätähdehake tai -murske"; "'21.10.40'";3;"Kantomurske"; "'21.10.50'";3;"Energiapaju (ja muu lyhytkiertoviljelty puu)"; "'21.20'";2;"Teollisuuden puutähde"; "'21.20.10'";3;"Kuori"; "'21.20.20'";3;"Sahanpuru"; "'21.20.30'";3;"Puutähdehake tai -murske"; "'21.20.40'";3;"Kutterilastut, hiontapöly yms."; "'21.20.80'";3;"Erittelemätön teollisuuden puutähde"; "'21.20.90'";3;"Muu teollisuuden puutähde"; "'21.30'";2;"Mustalipeä"; "'21.30.10'";3;"Mustalipeä"; "'21.40'";2;"Puunjalostuksen sivu- ja jätetuotteet"; "'21.40.10'";3;"Mäntyöljy ja -piki"; "'21.40.20'";3;"Metanoli ja tärpätti"; "'21.40.30'";3;"0-kuitu/bioliete"; "'21.40.40'";3;"Paperi"; "'21.40.50'";3;"Hajukaasu"; "'21.40.60'";3;"Ligniini"; "'21.40.90'";3;"Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet"; "'21.50'";2;"Kierrätyspuu"; "'21.50.10'";3;"Kierrätyspuu"; "'21.60'";2;"Jalostetut puupolttoaineet"; "'21.60.10'";3;"Puupelletit ja -briketit"; "'22'";1;"Muut bioperäiset polttoaineet"; "'22.10'";2;"Kasviperäiset polttoaineet"; "'22.10.10'";3;"Viljakasvit ja olki"; "'22.10.20'";3;"Ruokohelpi"; "'22.10.30'";3;"Kasviöljyt ja -rasvat"; "'22.10.90'";3;"Muut kasviperäiset polttoaineet"; "'22.20'";2;"Eläinperäiset polttoaineet"; "'22.20.10'";3;"Eläinrasvat ja -öljyt"; "'22.20.20'";3;"Lanta"; "'22.20.90'";3;"Muut eläinperäiset polttoaineet"; "'22.30'";2;"Biokaasut"; "'22.30.10'";3;"Kaatopaikkakaasu"; "'22.30.20'";3;"Jätevedenpuhdistamoiden biokaasu"; "'22.30.30'";3;"Terminen biokaasu (kaasutettu puu tai muu biomassa)"; "'22.30.40'";3;"Biometaani (otto maakaasuverkosta)"; "'22.30.50'";3;"Biometaani (ei maakaasuverkosta)"; "'22.30.60'";3;"Nesteytetty biometaani (LBG)"; "'22.30.90'";3;"Muu biokaasu"; "'22.40'";2;"Jalostetut biopolttonesteet"; "'22.40.10'";3;"Bionestekaasu / Biopropaani"; "'22.40.20'";3;"Bioetanoli (ei sekoitettu)"; "'22.40.30'";3;"Biolentopetroli (ei sekoitettu)"; "'22.40.40'";3;"Uusiutuva diesel (ei sekoitettu)"; "'22.40.50'";3;"Biopolttoöljy"; "'22.40.60'";3;"Biopyrolyysiöljy"; "'22.40.90'";3;"Muu nestemäinen biopolttoaine (mikä?)"; "'22.90'";2;"Muut bioperäiset polttoaineet"; "'22.90.10'";3;"Bioliete"; "'22.90.20'";3;"Biohiili"; "'22.90.30'";3;"Biopelletit (ei puuperäiset)"; "'22.90.40'";3;"Muu teollisuuden hajukaasu"; "'31'";1;"Sekapolttoaineet"; "'31.10'";2;"Kierrätyspolttoaineet"; "'31.10.10'";3;"Kierrätyspolttoaineet (SRF, ent REF)"; "'31.20'";2;"Yhdyskuntajäte"; "'31.20.10'";3;"Yhdyskuntajäte / sekajäte"; "'31.30'";2;"Purku- ja jätepuu"; "'31.30.10'";3;"Purkupuu"; "'31.30.20'";3;"Kyllästetty puu"; "'31.50'";2;"Muut jäteperäiset sekapolttoaineet"; "'31.50.10'";3;"Jätepelletit"; "'31.50.20'";3;"Kumijätteet"; "'31.50.30'";3;"Siistausliete"; "'31.50.40'";3;"Sekatuotekaasu (kaasutettu jäte)"; "'31.50.90'";3;"Muu sekapolttoaine (mikä?)"; "'39'";1;"Muut polttoaineena käytettävät sivu- ja jätetuotteet"; "'39.10'";2;"Muut fossiiliset sivu- ja jätetuotteet"; "'39.10.10'";3;"Muovijätteet"; "'39.10.20'";3;"Muut teollisuuden sivutuotekaasut"; "'39.10.80'";3;"Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätteet)"; "'39.10.90'";3;"Muu jäte (mikä?)"; "'39.70'";2;"Muut ei-fossiiliset polttoaineet"; "'39.70.10'";3;"Rikki"; "'39.70.20'";3;"Vety"; "'39.90'";2;"Muut polttoaineet"; "'39.90.90'";3;"Muu polttoaine (mikä?)"; "'40'";1;"Muut energialähteet"; "'40.10'";2;"Ydinenergia"; "'40.10.10'";3;"Ydinenergia"; "'40.20'";2;"Teollisuusprosessien lämmöntalteenotto"; "'40.20.10'";3;"Teollisuuden reaktiolämpö"; "'40.20.20'";3;"Teollisuuden sekundäärilämpö"; "'40.40'";2;"Sähkö (sähkökattiloissa ja lämpöpumpuissa käytetty)"; "'40.40.10'";3;"Sähkö (sähkökattiloissa käytetty)"; "'40.40.20'";3;"Sähkö (lämpöpumpuissa käytetty)"; "'40.50'";2;"Höyry"; "'40.50.10'";3;"Höyry (ostettu)";