Sektoriluokitus 2023

S.11103 Ulkomaisomisteiset yritykset pl. asuntoyhteisöt

Alasektori Ulkomaisomisteiset yritykset koostuu kaikista yrityksistä (pl. rahoituslaitokset) ja yritysmäisistä yhteisöistä, joita ulkomaiset institutionaaliset
yksiköt valvovat.

Tähän alasektoriin luetaan
– ulkomaisten yritysten tytäryritykset
– ulkomaisen julkisyhteisön tai ulkomaisten yksiköiden ryhmän valvomat yritykset
– ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeet tai muut yhtiöimättömät yksiköt (nimellisiä kotimaisia yksiköitä).

Tähän luokkaan eivät kuulu sellaiset yritykset, joissa yksittäisen ulkomaisen yksikön omistusosuus jää alle 50 prosentin, vaikka ulkomainen omistuspohja yhteenlaskettuna ylittäisikin tämän rajan. [0]


...