Sektoriluokitus 2023

S.14 Kotitaloudet

Kotitaloussektori kattaa henkilöt tai henkilöryhmät kuluttajina ja markkinatuottajina silloin, kun kotitalouksien yritystoimintaa ei voida erottaa luokiteltavaksi yrityssektoriin. Kotitaloussektoriin luetaan myös henkilöt tai henkilöryhmät tavaroiden ja tiettyjen palvelujen tuottajina omaa loppukäyttöä varten.

Kotitaloudet saavat palkkaa, omaisuustuloja ja tulonsiirtoja muilta sektoreilta sekä yrittäjätuloa elinkeinotoiminnastaan. Kuluttajakotitaloudet määritellään henkilöiksi tai henkilöryhmiksi, jotka asuvat yhdessä ja käyttävät yhteisesti osan tai kaiken tuloistaan ja varallisuudestaan ja jotka kuluttavat kollektiivisesti tietyntyyppisiä, pääasiassa asumiseen ja ruokaan liittyviä tavaroita ja palveluita.

Kotitalouksien pääasialliset tulot ovat
– palkansaajakorvaukset
– omaisuustulot
– muilta sektoreilta saadut tulonsiirrot
– markkinatuotteiden myyntitulot
– laskennalliset tulot tuotoksesta omaan loppukulutukseen.

Kotitaloussektoriin luetaan
– Yksilöt tai yksilöryhmät, joiden pääasiallinentaloudellisen toiminnan muoto on kuluttaminen.
– Henkilöt, jotka asuvat pysyvästi laitoksissa ja joilla on vähän tai ei lainkaan itsenäistä toiminta- tai päätösvaltaa taloudellisissa asioissa (pitkäaikaisesti laitoksissa asuvat potilaat, vanhukset, vangit jne.). Näitä henkilöitä käsitellään yhtenä institutionaalisena yksikkönä, toisin sanoen yhtenä kotitaloutena.
– Yksilöt tai yksilöryhmät, jotka tuottavat tavaroita ja palveluita yksinomaan omaan käyttöön. Näihin palveluihin luetaan ainoastaan omistusasuntopalvelut ja palkatun työvoiman tuottamat kotitalouspalvelut.
– Muut kuin yritysmäisinä yhteisöinä pidetyt yksityiset elinkeinonharjoittajat ja yhtiökumppanuudet, joilla ei ole itsenäistä oikeudellista asemaa ja jotka ovat markkinatuottajia.
– Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joilla ei ole itsenäistä oikeudellista asemaa tai joiden taloudellinen merkitys on vähäinen.

Kotitaloussektori jaetaan seuraaviin alasektoreihin:
– työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet (S.141)
– palkansaajakotitaloudet (S.143)
– omaisuustulojen saajakotitaloudet (S.1441)
– eläkkeensaajakotitaloudet (S.1442)
– muiden tulonsiirtojen saajien kotitaloudet (S.1443).

Kotitaloudet jaetaan alasektoreihin koko kotitalouden saaman suurimman tulolajin (palkansaajakorvaukset, yrittäjätulot jne.) mukaan. Tämän tiedon puuttuessa jakokriteerinä voidaan pitää kotitalouden viitehenkilön suurinta tulolajia. [0]


...