Tiedonkeruut

Tilastokeskus tuottaa lähes 160 eri tilastoa. Tilastojen tietoaineistoista valtaosa saadaan julkishallinnon valmiista rekistereistä. Tilastokeskus kerää tietoja myös kyselyillä ja haastatteluilla silloin, kun tarvittavia tietoja ei voi muuten saada.

Sinun vastauksesi ovat tärkeitä (video YouTube-palvelussa)  

Tilastojen luotettavuuden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moni tutkimukseen valituista vastaa tiedonkeruisiin. Osallistumalla autat meitä tuottamaan korkeatasoisia tilastoja päätöksenteon, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun tueksi. 

Tilastokeskus käsittelee kaikki saadut tiedot luottamuksellisina. Henkilötietojen käsittelyperusteena Tilastokeskuksen tilastotuotantoon liittyvässä suorassa henkilötiedonkeruussa on yleinen etu. Lisätietoa tietosuojasta.

Tiedot julkaistaan tilastoina ja tutkimuksina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön tai yrityksen vastauksia.

Tiedon matka keruusta tilastoiksi

Tutustu tiedon matkaan keruusta tilastoiksi. Jos saat kutsun Tilastokeskuksen tutkimukseen, osallistuthan. Sinä olet korvaamaton!

Sinä olet korvaamaton Jos saat kutsun tilastokeskuksen tutkimukseen, osallistuthan. Edustat laajaa joukkoa suomalaisista ja sinun vastauksesi on tärkeä. 1. Kohderyhmä ja otos Olet satunnaisotannalla valittu vastaaja. Valitusta kohderyhmästä muodostetaan otos. 2. Kutsu valituille Saat kirjallisen osallistumis¬kutsun ja usein myös esitteen tutkimuksesta. 3. Tiedonkeruumenetelmä Kysely voi olla haastattelututkimus, verkko¬- kysely tai postitse lähetettävä lomake¬kysely.  Haastattelututkimus tehdään joko puhelimitse tai käyntihaastatteluna. 4. Aineiston käsittely Kerätyt tiedot siirtyvät tilastokeskukseen. Aineisto käsitellään niin, että kenenkään henkilökohtaisia tietoja ei voida tunnistaa.  5. Jatkojalostaminen Tietoa jatkojalostetaan tilastotieteen sääntöjen pohjalta, sitä tarkistetaan, muokataan ja luokitellaan. 6. Julkaisu Tilastot julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla www.tilastokeskus.fi. 7. Tilastotiedon viestintä Tietoa välitetään mediassa ja  myös tilastokeskuksen julkaisuissa. 8. Luotettava tieto käytössä Saat esimerkiksi käyttöösi tilastotietoa hintojen ja vuokrien kehityksestä. Jos suunnittelet opintoja, voit selvittää millaiset työllistymis¬mahdollisuudet eri tutkinnon suorittaneilla on. Yritykset hyödyntävät tietoja toiminnassaan, virkamiehet päätöksenteossa ja tutkijat tutkimus työssään. Hyvä yhteiskunta rakentuu luotettavan tilastotiedon varaan. Me kaikki olemme tilastoja.

Tiedonkeruuluettelo

Aikuiskoulutustutkimus

Ajankäyttötutkimus

Ammattitiedonkeruu

Asumis- ja tulokysely

Asuntojen ja omakotitalojen korjausrakentaminen

Asuntoyhteisöjen talous ja korjausrakentaminen

Autokaupan määrävuosiselvitys

Avointen työpaikkojen tutkimus

Biokaasukysely

CVTS - Yritysten henkilöstökoulutus -keruu

Energiakaivojen poraustiedot

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauskysely

Globaalit arvoketjut ja toimintojen ulkoistaminen

Hyvinvointialueiden taloustietojen tiedonkeruu

ICT-tutkimuksen verkkopilotti

Innovaatiotutkimus

Itsensä työllistäjät 2013

Jakamistalous

Julkisen sektorin tutkimus ja kehittäminen

Julkisten palvelurakennusten korjausrakentaminen

Julkisyhteisöjen tilinpäätöstietojen ennakkokysely

Kansainvälinen hintavertailu: Ajoneuvot, ravintolat ja hotellit

Kansainvälinen hintavertailu: Kodinkoneet ja muut kodin hyödykkeet

Kansainvälinen hintavertailu: Koneiden ja laitteiden hintakeruu

Kansainvälinen hintavertailu: Palveluiden hintakeruu

Kansainvälinen hintavertailu: Ruoka, juomat ja tupakka

Kansainvälinen hintavertailu: Terveydenhuollon ja huonekalujen hintakeruu

Kansainvälinen hintavertailu: Vaatteiden ja jalkineiden hintakeruu

Kivihiilen käyttö- ja varastokysely

Korjausrakentamisen hintakehitys

Koronakriisin vaikutukset työelämään

Kotimaan vesiliikenteen matkustajaliikenne

Kuluttajahintaindeksi

Kuluttajien luottamustutkimus

Kulutustutkimus

Kunnallinen pysäköinninvalvonta

Kunnan/kuntayhtymän sosiaalipalvelujen toimintatilasto

Kunnan/kuntayhtymän taloustilasto, osa I

Kunnan/kuntayhtymän taloustilasto, osa II

Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätösarviotilasto

Kuntasektorin palkkatiedustelu

Kuntatalouden tiedonkeruu

Kuntatalous neljännesvuosittain -tiedonkeruu

Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tiedonkeruu

Kuntien talouden neljännesvuositilasto

Kustannusindeksien ja maatalouden hintaindeksien hintatiedustelu

Käyttöomaisuustiedot / myyntitiedustelu

Liike- ja toimistorakennusten korjausrakentaminen

Lämmön tuotanto

Maa- ja biokaasun hintakysely

Maa- ja metsätalouden osakeyhtiömuotoiset tilat

Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto

Majoitustilaston kuukausikysely

Matkailukysely

Myyntitiedustelu

Opiskelijakysely

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus

Oppilaitosverkon tarkistus

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta

Palkansaajien kokema työsyrjintä Suomessa

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen vuositiedustelu

Peruskoulujen erityisopetuskysely

Polttoaineiden kuukausittaiset myynti- ja varastotiedot

Rahoitusleasing-tiedustelu

Rahoitussaamisten ja -velkojen neljännesvuosikysely (BOPQ)

Rajahaastattelututkimus

Rakennuskustannusindeksi

Rakennusyritysten korjausrakentaminen

Rautakauppojen verkkoharavointi

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla

Teollisuuden energiankäyttö

Teollisuuden hyödyketiedustelu

Teollisuuden ja palvelujen tuottajahintaindeksien tiedonkeruu

Teollisuuden polttoaineet

Teollisuuden toimipaikkakysely

Teollisuuden uudet tilaukset -tiedustelu

Teollisuuden ympäristönsuojelumenot

Teollisuus- ja varastorakennusten korjausrakentaminen

Teollisuustuotannon aineet ja tarvikkeet -kysely

Teollisuustuotannon volyymi-indeksitiedustelu (TVI)

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tietotekniikan käyttö yrityksissä

Toimipaikkarakenne- ja henkilöstötiedustelu

Tulo- ja elinolotutkimus

Turvallisuus ja hyvinvointi Suomessa

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa

Työeläkelaitosten kuukausitiedonkeruu

Työeläkelaitosten varatiedonkeruu (EPSQ)

Työeläkelaitosten vuositiedustelu

Työolotutkimus

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto julkisella alalla

Työvoimatutkimus

Ulkomailla eli muualla kuin Suomessa suoritetut koulutukset

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus (UTH)

Ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen vuosikysely (BOPA)

Uusien asuntojen kauppatiedot

Valtion takaukset

Vapaa-aikatutkimus

Varastotiedustelu (kaupan ja teollisuuden)

Vuokramökkien verkkoharavointi

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus

Vähittäiskaupan määrävuosiselvitys

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu

Yliopistojen tutkimus ja kehittäminen

Yrityspalvelut

Yritysrekisterin kuntakonsernien tiedustelu

Yritysrekisterin monitoimipaikkaisten tiedustelu

Yritysrekisterin yksitoimipaikkaisten yritysten tiedustelu

Yritysten tilinpäätöskysely

Yritysten tutkimus ja kehittäminen