XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käyttöomaisuustiedot / myyntitiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Käyttöomaisuustiedustelussa kysytään yrityksiltä Suomeen kohdistuvia käyttöomaisuuden lisäyksiä ja vähennyksiä.

Käyttöomaisuustietoja kysytään neljännesvuosittain erillisellä verkkolomakkeella teollisuuden ja palvelualojen myyntitiedustelun yhteydessä. Kerättävät tiedot ovat kuukausitasoisia.

Keneltä tietoja kerätään?

Käyttöomaisuustiedustelun piirissä on noin 1800 toimialojensa merkittävintä yritystä. Valinnan kriteerinä on yrityksen liikevaihdon suuruus suhteessa toimialan liikevaihtoon. Lisäksi tiedusteluun otetaan mukaan määräajaksi merkittävimmät rakennushankkeet, mikäli ne eivät valikoidu otokseen yrityksen liikevaihdon perusteella.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Mihin tietoja käytetään?

Käyttöomaisuustietoja käytetään kansantalouden neljännesvuositilinpidossa sekä vuositilinpidon ennakkotiedoissa. Lisäksi käyttöomaisuustietoja käytetään institutionaalisten sektorien mukaan jaotellussa neljännesvuositilinpidossa.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen