code;level;classificationItemName; "'11'";1;"Oljor"; "'11.10'";2;"Oljebaserade gaser"; "'11.10.10'";3;"Raffinerigas"; "'11.10.20'";3;"Gasol, flytgas"; "'11.10.80'";3;"Petrokemiska förbränningsgaser"; "'11.10.90'";3;"Övrig oljebaserad gas"; "'11.20'";2;"Tunna oljor"; "'11.20.10'";3;"Industribensin"; "'11.20.20'";3;"Motorbensin"; "'11.20.30'";3;"Flygbensin"; "'11.30'";2;"Mellantjocka oljor"; "'11.30.10'";3;"Flygfotogen"; "'11.30.20'";3;"Annat fotogen, petroleum"; "'11.30.30'";3;"Dieselolja"; "'11.30.40'";3;"Lätt brännolja, svavelfri"; "'11.30.50'";3;"Lätt brännolja, lågsvavlig"; "'11.30.90'";3;"Andra mellantjocka oljor"; "'11.40'";2;"Tjocka oljor"; "'11.40.10'";3;"Tung brännolja, s <= 0,1 %"; "'11.40.20'";3;"Tung brännolja, s <= 0,5 %"; "'11.40.30'";3;"Tung brännolja, s < 1 %"; "'11.40.40'";3;"Tung brännolja, s >= 1 %"; "'11.40.90'";3;"Andra tjocka oljor"; "'11.90'";2;"Andra oljeprodukter"; "'11.90.10'";3;"Asfalten"; "'11.90.20'";3;"Petroleumkoks"; "'11.90.30'";3;"Retur- och spilloljor"; "'11.90.80'";3;"Petrokemiska biprodukter"; "'11.90.90'";3;"Andra oljeprodukter (vilka?)"; "'12'";1;"Kol"; "'12.10'";2;"Stenkol"; "'12.10.10'";3;"Antracit"; "'12.10.20'";3;"Stenkol"; "'12.10.30'";3;"Kokskol"; "'12.10.40'";3;"Pulveriserat injektionskol för masugnen (PCI-kol)"; "'12.20'";2;"Koks"; "'12.20.10'";3;"Koks"; "'12.30'";2;"Kolbaserade gaser"; "'12.30.10'";3;"Koksgas"; "'12.30.20'";3;"Masugnsgas"; "'12.30.30'";3;"CO-gas"; "'12.90'";2;"Annat kol"; "'12.90.10'";3;"Halvbituminöst kol, brunkol"; "'12.90.20'";3;"Kolbriketter"; "'12.90.30'";3;"Koltjära"; "'12.90.40'";3;"Rå bensene (från koksanläggning)"; "'12.90.90'";3;"Annat kol, ospecificerat"; "'13'";1;"Naturgas"; "'13.10'";2;"Naturgas och flytande naturgas"; "'13.10.10'";3;"Naturgas"; "'13.10.20'";3;"Flytande naturgas (LNG)"; "'14'";1;"Torv"; "'14.10'";2;"Torv"; "'14.10.10'";3;"Frästorv"; "'14.10.20'";3;"Stycketorv"; "'14.10.30'";3;"Torvpelletar och -briketter"; "'14.10.40'";3;"Flis av torvträ och -stubbar"; "'21'";1;"Träbränslen"; "'21.10'";2;"Energived"; "'21.10.10'";3;"Vedträn, långved och småved"; "'21.10.20'";3;"Helträds- eller slanflis"; "'21.10.30'";3;"Flis eller kross av hyggesrester"; "'21.10.40'";3;"Stubbkross"; "'21.10.50'";3;"Energivide (och annan trädart med kort växtföljd)"; "'21.20'";2;"Trärestprodukter från industrin"; "'21.20.10'";3;"Bark"; "'21.20.20'";3;"Sågspån"; "'21.20.30'";3;"Flis eller kross av trärester"; "'21.20.40'";3;"Kutterspån, slipdamm o.d."; "'21.20.80'";3;"Trärestprodukter från industrin, ospecificerade"; "'21.20.90'";3;"Övriga restprodukter av trä"; "'21.30'";2;"Svartlut"; "'21.30.10'";3;"Svartlut"; "'21.40'";2;"Bi- och avfallsprodukter inom träförädling"; "'21.40.10'";3;"Tallolja och tallbeckolja"; "'21.40.20'";3;"Metanol och terpentin"; "'21.40.30'";3;"Nollfiber/bioslam"; "'21.40.40'";3;"Papper"; "'21.40.50'";3;"Luktiga gaser"; "'21.40.60'";3;"Lignin"; "'21.40.90'";3;"Övriga bi- och avfallsprodukter från träförädlingsindustrin"; "'21.50'";2;"Återvinningsträ"; "'21.50.10'";3;"Återvinningsträ"; "'21.60'";2;"Bearbetade träbränslen"; "'21.60.10'";3;"Träpelletar och -briketter"; "'22'";1;"Övriga biobränslen"; "'22.10'";2;"Vegetabiliska bränslen"; "'22.10.10'";3;"Spannmålsväxter och halm"; "'22.10.20'";3;"Rörflen"; "'22.10.30'";3;"Vegetabiliska oljor och fetter"; "'22.10.90'";3;"Övriga vegetabiliska bränslen"; "'22.20'";2;"Animaliska bränslen"; "'22.20.10'";3;"Animaliska fetter"; "'22.20.20'";3;"Spillning"; "'22.20.90'";3;"Övriga animaliska bränslen"; "'22.30'";2;"Biogas"; "'22.30.10'";3;"Biogas från avstjälpningsplats"; "'22.30.20'";3;"Biogas från avloppsreningsverk"; "'22.30.30'";3;"Termisk biogas (luftat trä eller annan biomassa)"; "'22.30.40'";3;"Biometan (från naturgasnätet)"; "'22.30.50'";3;"Biometan (inte från naturgasnätet)"; "'22.30.60'";3;"Flytande biogas (LBG)"; "'22.30.90'";3;"Övrig biogas"; "'22.40'";2;"Bearbetade flytande biobränslen"; "'22.40.10'";3;"Bioflytgas / Biopropan"; "'22.40.20'";3;"Bioetanol (icke-blandad)"; "'22.40.30'";3;"Bioflygbränsle (icke-blandad)"; "'22.40.40'";3;"Förnybar diesel (icke-blandad)"; "'22.40.50'";3;"Bioeldningsolja"; "'22.40.60'";3;"Biopyrolysolja"; "'22.40.90'";3;"Annat flytande biobränsle (vilket?)"; "'22.90'";2;"Övriga biobaserade bränslen"; "'22.90.10'";3;"Bioslam"; "'22.90.20'";3;"Biokol"; "'22.90.30'";3;"Biopelletar (icke-träbaserade)"; "'22.90.40'";3;"Annan luktande gas från industrin"; "'31'";1;"Blandbränslen"; "'31.10'";2;"Återvinningsbränslen"; "'31.10.10'";3;"Återvinningsbränslen"; "'31.20'";2;"Kommunalt avfall"; "'31.20.10'";3;"Kommunalt avfall / blandavfall"; "'31.30'";2;"Rivnings- och impregnerat trä"; "'31.30.10'";3;"Rivningsträ"; "'31.30.20'";3;"Impregnerat trä"; "'31.50'";2;"Övriga avfallsbaserade blandbränslen"; "'31.50.10'";3;"Avfallpelletar"; "'31.50.20'";3;"Gummiavfall"; "'31.50.30'";3;"Avsvärtningsslam"; "'31.50.40'";3;"Blandad produktgas (förgasad avfall)"; "'31.50.90'";3;"Övriga blandbränslen"; "'39'";1;"Övriga bi- och restprodukter som används som bränsle"; "'39.10'";2;"Övriga fossila bi- och restprodukter"; "'39.10.10'";3;"Plastavfall"; "'39.10.20'";3;"Övriga biproduktgaser från industrin"; "'39.10.80'";3;"Farliga avfall (tidigare problemavfall)"; "'39.10.90'";3;"Övrigt avfall"; "'39.70'";2;"Övriga icke-fossila bränslen"; "'39.70.10'";3;"Svavel"; "'39.70.20'";3;"Väte"; "'39.90'";2;"Övriga bränslen"; "'39.90.90'";3;"Övrigt bränsle"; "'40'";1;"Övriga energikällor"; "'40.10'";2;"Kärnenergi"; "'40.10.10'";3;"Kärnenergi"; "'40.20'";2;"Värmeåtervinning"; "'40.20.10'";3;"Industriell reaktionsvärme"; "'40.20.20'";3;"Industriell sekundarvärme"; "'40.40'";2;"Elektricitet (använts i elpannor och värmepumpar)"; "'40.40.10'";3;"Elektricitet (använts i elpannor)"; "'40.40.20'";3;"Elektricitet (använts i värmepumpar)"; "'40.50'";2;"Ånga"; "'40.50.10'";3;"Ånga (köpt)";