Dokumentation som var i kraft 4.12.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över förändringar i civilstånd beskriver antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap samt med hjälp av nyckeltal förändringar i respektive civilstånd. En del information finns även om personer som blivit änkor eller änklingar. Statistiken innehåller ingångna och avslutade äktenskap och registrerade partnerskap, där minst ena parten bor stadigvarande i Finland vid händelsetiden enligt det befolkningsdatasystem som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland. Den årliga statistikföringen av registrerade partnerskap upphör år 2017, eftersom äktenskapslagen ändrades 1.3.2017 så att personer av samma kön ingår äktenskap. Civilstånden är ogift, gift, frånskild, änka eller änkling, i registrerat partnerskap, frånskild från registrerat partnerskap och änka eller änkling efter registrerat partnerskap.

Statistikens population

Populationen är alla ingångna äktenskap, äktenskapsskillnader och upplösta registrerade partnerskap, där minst en part enligt befolkningsdatasystemet vid händelsetiden bodde stadigvarande i Finland.

Statistisk enhet

En befolkningsförändring, det vill säga ingånget äktenskap, äktenskapsskillnad, upplöst registrerat partnerskap samt personerna i nämnda händelser. En person i en befolkningsförändring har ett personnummer. Ett personnummer är en identifierare i individmaterial. Med ett personnummer kan man till en person koppla bakgrundsdata ur annat material.

Måttenhet

Antalet befolkningsförändringar.

I nyckeltalen promille, det vill säga befolkningsförändringshändelser eller antalet personer som upplevt en befolkningsförändringshändelse i relation till den befolkningsandel som är utsatt för händelsen per 1 000 personer i medelfolkmängden. 
 

Referensperiod

Referensperioden för statistiken är ett kalenderår. 

Referensområde

Uppgifter är tillgängliga från hela Finland och med olika områdesindelningar som grundar sig på Finlands kommunindelning. 

Landskapsindelningarna och de statistiska kommungrupperingarna har varit i bruk sedan år 1997. Före det användes län i stället för landskap och kommunform i stället för statistisk kommungruppering. Sedan år 1999 har i statistiken över förändringar i civilstånd använts den områdesindelning som trädde i kraft i början av kalenderåret efter statistikåret.
 

Sektortäckning

Sedan år 2017 innehåller statistiken alla ingångna äktenskap, äktenskapsskillnader och upplösningar av registrerade partnerskap, där minst ena parten på händelsedatumet enligt befolkningsdatasystemet bodde stadigvarande i Finland.

Statistiken för åren 2002–2017 innehöll även årsvisa uppgifter om nya registrerade partnerskap, där minst ena parten bodde stadigvarande i Finland när partnerskapet bestyrktes.

Om personer i nämnda befolkningsförändringar finns flera lika uppgifter, såsom ålder, civilstånd och föregående civilstånd, modersmål, boendekommun, födelsekommun, födelsestat, bosättningsland, nationalitet, antal barn samt ordningstal för äktenskap eller registrerat partnerskap. Uppgifter finns även om datum för förändring av civilstånd, såsom datum när äktenskap ingicks, datum när registrerat parförhållande registrerades samt datum för äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat parförhållande.  Dessutom finns det uppgifter som är specifika för en viss förändring, t.ex. i fråga om äktenskap hur det ingåtts och datumet för när ett eventuellt tidigare äktenskap lösts upp. 
 

Tidstäckning

Områdesvisa tidsserier över befolkningsförändringen finns tillgängliga kostnadsfritt från och med år 1990. I tabellerna anges alltid vilken områdesindelning som använts.

Antalet ingångna äktenskap per år är tillgängligt från och med år 1749.  I och med en revidering av statistiken år 1877 började data om äktenskapsskillnader insamlas varje år.

En ändring av äktenskapslagen trädde i kraft 1.3.2017, och sedan dess har personer av samma kön ingått äktenskap, medan registreringen av partnerskap upphört. Lagändringen innebar bland annat att det totala antalet äktenskap som ingåtts efter år 2017 består av äktenskap där parterna kan vara av olika kön eller av samma kön. Det nämnda gäller även äktenskapsskillnader.

Det totala antalet äktenskap som ingicks åren 1980–2016 bestod av äktenskap där frun bodde stadigvarande i Finland. Sedan år 2017 inräknas i det totala antalet ingångna äktenskap mellan olika kön även de äktenskap där endast den äkta mannen bodde stadigvarande i Finland vid tidpunkten då äktenskapet ingicks. Genom att tillämpa det nya kalkyleringssättet är det möjligt att retroaktivt göra upp jämförbara tabeller över antalet äktenskap som ingåtts mellan olika kön sedan år 1990. Det nämnda gäller även äktenskapsskillnader.

Data om antalet ingångna och upplösta registrerade partnerskap finns från år 2002 till år 2017. Data över antalet ingångna äktenskap och äktenskapsskillnader mellan personer av samma kön finns från och med år 2017.
 

Distributionsfrekvens

Kalenderårets slutliga statistik färdigställs i april–maj följande kalenderår om inte annat anges. Den slutliga statistiken publiceras på Statistikcentralens webbplats.

Förhandsuppgifter om antalet ingångna äktenskap och äktenskapsskillnader publiceras varje månad på Statistikcentralens webbsida för förhandsuppgifter om befolkningen.
 

Begrepp

Allmän skilsmässofrekvens

Med den allmänna skilsmässofrekvensen avses antalet äktenskapsskillnader per 1 000 personer i hela befolkningens medelfolkmängd.

Allmänt giftermålstal

Det allmänna giftermålstalet avser antalet kvinnor som ingått äktenskap per 1000 personer i hela befolkningens medelfolkmängd.

Allmänt omgiftetal

Med allmänna omgiftetalet avses antalet kvinnor som ingått ett andra eller senare äktenskap per 1000 tidigare gifta kvinnor i medelfolkmängden.

Giftermålstalet efter åldersgrupp

Giftermålstalet efter åldersgrupp avser antalet kvinnor i en viss åldersgrupp som ingått äktenskap per 1000 ogifta kvinnor i medelfolkmängden i den aktuella åldersgruppen.

Ingångna äktenskap

Fr.o.m. statistikåret 2017 avses med ingångna äktenskap sådana äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland då äktenskapet ingås. Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017 mögliggjorde att två personer av samma kön kan ingå äktenskap (156/2015).

Det totala antalet äktenskap som ingåtts årligen omfattar sålunda antalet äktenskap som ingås av personer av olika kön och samma kön.

Äktenskap som ingåtss under åren 1980–2016 åvsåg äktenskap för kvinnor som var bosatta i Finland om inte annat angivits.

Ändringen av äktenskapslagen fr.o.m 1.6.2019 den som är under 18 år får inte ingå äktenskap i Finland ( 351/2019).

Kön

Uppgift om kön har tagits ur befolkningsdatasystemet.

Medelfolkmängden

Medelfolkmängden för ett visst år är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år. Då ett relationstal beräknas för något fenomen under statistikåret relateras antalet fall av det aktuella fenomenet i allmänhet till medelfolkmängden för den befolkning eller befolkningsdel som utsetts för fenomenet. Dessa tal, som beskriver befolkningsmässiga fenomen anges i allmänhet i promille, vilket innebär att resultatet av den ovannämnda divisionen multipliceras med tusen.

Omgiftetalet efter åldersgrupp

Med omgiftetalet efter åldersgrupp avses antalet kvinnor i en viss åldersgrupp som ingått ett andra eller senare äktenskap per 1000 tidigare gifta kvinnor i medelfolkmängden i den aktuella åldersgruppen.

Registrerat partnerskap

Ett registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön vilka vardera fyllt 18 år (lag om registrerat partnerskap 9.11.2001/950).

Möjligheten att registrera ett partnerskap i Finland började från den första mars 2002 och upphörde den sista februari 2017 (Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap 250/2016). Fr.o.m. mars 2017 har personer av samma kön kunnat ingå äktenskap (156/2015). Ett registrerat partnerskap upplöses då den ena parten i partnerskaper avlider eller dödförklaras eller genom domstolsbeslut.

I och med ändringen av äktenskaplagen kan parterna i ett registrerat partnerskap omvandla sitt partnerskap till äktenskap genom att lämna in en egen anmälan om detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett registrerat partnerskap fortsätter som ett äktenskap från den dag då Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har tagits emot anmälan. I statistiken räknas inte registrerade partnerskap som omvandlats till äktenskap genom anmälan till ingångna äktenskap i årsstatistiken.

Sannolikheten för äktenskapsskillnad

Sannolikheten för äktenskapsskillnad i första äktenskapet, där makarna är av olika kön, har producerats genom att tillämpa s.k. multipla livslängdstabeller. Livslängdstabellerna grundar sig på siffrorna för ingående av äktenskap, dödlighet, att bli änka och äktenskapsskillnad under statistikåret för kvinnor efter åldersgrupp utan att beakta mannens ålder eller om det är mannens första äktenskap eller inte.

Språk

Uppgift om språk har tagits ur befolkningsdatasystemet. Samtidigt som föräldrarna meddelar ett nyfött barns namn till registret uppger de barnets språk. Uppgiften kvarstår oförändrad i befolkningsdatasystemet, om den inte ändras separat.

Språken är kodade vid Befolkningsregistercentralen i enlighet med ISO639-standarden. I folkräkningen år 2000 har redan följande språkklassificering, ISO-639-1, tagits i bruk.

Totalindexet för giftermål

Totalindexet för giftermål beskriver hur stor andel av alla kvinnor (vanligen per 100 eller 1000 personer) som ingår äktenskap under förutsättningen att ingen av dem avlider och att giftermålstalet efter åldersgrupp det aktuella året är i kraft hela den tid kvinnorna i fråga hör till åldersgruppen 15-49 år. Indexet beräknas genom att giftermålstalen efter åldersgrupp för det första äktenskapet i hela åldersintervallet summeras. Det åldersbestämda giftermålstalet räknas här genom att antalet kvinnor som ingått äktenskap ställs i relation till det totala antalet kvinnor i åldersgruppen och inte bara till antalet kvinnor som inte är gifta.

Äktenskapsskillnad

Statistiken över äktenskapsskillnader grundar sig på uppgifter om beviljade äktenskapsskillnader som domstol sänder till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. Befolkningsregistercentralen). I statistiken har även de fall medtagits där en person som stadigvarande är bosatt i Finland beviljats äktenskapsskillnad av en utländsk domstol. Om äktenskapsskillnaden beviljats utomlands, bör en utredning ges till registerföraren för registrering av äktenskapsskillnaden. Undantag utgörs av de äktenskapsskillnader som beviljats finska medborgare i Sverige och som registerförare i Sverige meddelar direkt till registerföraren i Finland.

Under åren 1980–2016 avsågs med äktenskapsskillnad, om inte annat angivits, äktenskapsskillnader som beviljats kvinnor som var varaktigt bosatta i Finland. Fr.o.m. statistikåret 2017 statistikförs äktenskapsskillnader där minst den ena maken var varaktigt bosatt i Finland dagen då äktenskapsskillnaden beviljades. Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017 möjliggjorde att två personer av samma kön kan ingå äktenskap (156/2015). Fr.o.m. år 2017 utgörs det totala antalet äktenskapsskillnader av antalet äktenskapsskillnader för personer av olika och samma kön.

Lagen om ändring av äktenskapslagen (411/1987) trädde i kraft 1.1.1988. Den nya lagen gjorde det lättare att få äktenskapsskillnad. Antalet äktenskapsskillnader ökade mot slutet av år 1988, då de första äktenskapsskillnaderna enligt den nya lagen var möjliga (ett halvt års betänketid).

Äktenskapslagen innehåller inte längre stadganden om "återgång av äktenskap" eller om "annullering av äktenskap". Före den lag som trädde i kraft år 1988 upptogs dessa som egna klasser, nu ingår de i äktenskapsskillnaderna.

Äktenskapslagen innehåller inte längre stadganden om "återgång av äktenskap" eller om "annullering av äktenskap". Före den lag som trädde i kraft år 1988 upptogs dessa som egna klasser, nu ingår de i äktenskapsskillnaderna.

Ålder

Uppgifterna om ålder avser åldern på händelsedagen. Medelåldern är summan av åldern vid händelsetidpunkten för alla personer som upplevt händelsen i fråga dividerad med antalet personer. Eftersom åldern avser det antal år en person fyllt via händelsedagen är åldern inte exakt. Av denna anledning utgår beräkningarna av medelålder från antagandet att alla personer i medeltal är x+0,5 år vid händelsetidpunkten.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Materialet för statistiken över förändringar i civilstånd är ett totalmaterial.  Uppgifternas kvalitet är den samma som kvaliteten på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem. Det här innebär att i registret införs alla ingångna äktenskap, äktenskapsskillnader och upplösta registrerade partnerskap, där minst en part på vigseldatumet eller datumet då äktenskapsskillnad eller upplösning beviljats bodde stadigvarande i Finland. Vigselförrättaren ska utan dröjsmål lämna ett meddelande om vigseln till befolkningsdatasystemet. (Förordning 1987/820)
Domstolarna registrerar uppgifterna om beviljade äktenskapsskillnader och upplösta registrerade partnerskap i befolkningsdatasystemet.

Befolkningsdatasystemet, som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland, kan anses vara mycket täckande i fråga om personer. För att en person ska få en personbeteckning ska han eller hon registreras i befolkningsdatasystemet. Det är i praktiken omöjligt att leva i Finland utan en personbeteckning. En personbeteckning behövs för att arbeta lagligt, öppna ett bankkonto, uträtta ärenden hos myndigheter osv.

Sedan man avstod från mantalsskrivning år 1989 har befolkningsdatasystemet upprätthållits endast genom anmälningar om befolkningsförändringar. Uppgifternas korrekthet framgår av en undersökning om adressernas tillförlitlighet
Befolkningsregistercentralen har låtit Statistikcentralen göra en urvalsundersökning om adressuppgifternas riktighet. Omkring 11 000 personer tillfrågas om huruvida deras adresser enligt befolkningsdatasystemet är korrekta. I den senaste undersökningen 2012 var uppgifterna korrekta för 98,9 procent av de tillfrågade.

I samband med kommunalvalet avslöjar återsändandet av utlänningars rösträttsanmälningar i allmänhet ungefär 1 000 personer som har flyttat från landet utan att göra en anmälan och därmed fortfarande har statistikförts bland befolkningen.
 

Aktualitet

Uppgifterna publiceras omkring 4 månader efter referensperioden. 

Punktlighet

Uppgifterna har nästan utan undantag offentliggjorts på utsatt datum utan tidsfördröjning. Om publiceringen av statistikuppgifterna fördröjs betydligt, meddelas fördröjningen på statistikens webbsida.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Jämförelser som baserar sig på antal kan göras områdesvis mellan olika år när man beaktar effekten av regionsammanslagningar. Gängse praxis är att hela tidsserien uppdateras tidsmässigt enligt den senaste regionindelningen. När antalet födda ställs i proportion till folkmängden kan benägenheten att gifta sig och skilja sig jämföras mellan olika områden. Inom landet är statistiken som beskriver antalet äktenskap och äktenskapsskillnader jämförbara, eftersom inverkan av olika åldersstrukturer i områdena har avlägsnats genom åldersstandardisering.

Definitionerna på ett ingånget äktenskap och en äktenskapsskillnad följer de internationella rekommendationerna. Det kan dock finnas vissa skillnader mellan länderna, och därför ska definitionerna gås igenom innan olika länder jämförs. Till exempel åldern för att ingå äktenskap kan variera i olika länder.

Dessutom kan det i olika länder finnas olika definitioner av vilka ingångna äktenskap och äktenskapsskillnader som har skett inom landets gränser. Till exempel kan ett land statistikföra alla de fall där båda parterna stadigvarande bodde i landet i fråga när ett äktenskap ingicks eller vid en äktenskapsskillnad. Ett annat land kan ha en mindre strikt definition och statistikföra alla de fall där minst en part bodde stadigvarande i landet i fråga när ett äktenskap ingicks eller vid en äktenskapsskillnad.
 

Jämförbarhet över tid

I data över förändringar i befolkningen ingår antalet personer som ingått ett äktenskap sedan år 1749. I och med en revidering av statistiken år 1877 började data om äktenskapsskillnader insamlas varje år.

Efter en ändring i äktenskapslagen 1.3.2017 ingår personer av samma kön ett äktenskap och man avstod från registrering av partnerskap. Det här innebär att från och med år 2017 består det totala antalet äktenskap som ingås årligen av äktenskap där parterna kan vara av olika eller samma kön. Sedan år 2017 består också det totala antalet äktenskapsskillnader av äktenskapsskillnader där parterna kan vara av olika eller samma kön.

Det totala antalet ingångna äktenskap och äktenskapsskillnader åren 1980–2016 bestod av äktenskap eller äktenskapsskillnader där åtminstone frun bodde stadigvarande i Finland. Sedan år 2017 inräknas i det totala antalet ingångna äktenskap eller äktenskapsskillnader mellan olika kön även de äktenskap eller äktenskapsskillnader där endast den äkta mannen bodde stadigvarande i Finland vid tidpunkten då äktenskapet ingicks eller äktenskapsskillnad beviljades. Genom att tillämpa det nya kalkyleringssättet är det möjligt att retroaktivt göra upp jämförbara tabeller över antalet ingångna äktenskap och äktenskapsskillnader mellan olika kön sedan år 1990. 

I de fall där ett par bor stadigvarande i Finland, men parternas boendekommun inte är samma vid tidpunkten för en förändring i civilstånd som tabellförs per område, till exempel per kommun, väljs kvinnans boendekommun vid en förändringshändelse bland personer av olika kön och vid en förändringshändelse bland personer av samma kön den yngre partens boendekommun. För förfarandet gäller samma princip som tidigare. I övriga fall väljs boendekommunen för den part som stadigvarande bor i Finland.

Uppgifter om antalet registrerade partnerskap finns tillgängliga från år 2002 till år 2017 och om antalet upplösta registrerade partnerskap från och med år 2002. Uppgifter om antalet ingångna äktenskap eller äktenskapsskillnader bland personer av samma kön finns sedan år 2017.
 

Enhetlighet över statistikområdena

I Statistikcentralens övriga statistik används befolkningsstatistikens material som basuppgift för befolkningen. Således överensstämmer Statistikcentralens olika statistikgrenar i fråga om befolkningsuppgifterna.

Intern enhetlighet

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar har publicerats ur befolkningsstatistiken sedan 1970-talet. Förhandsuppgifterna är ett viktigt jämförelseobjekt för den slutliga statistiken. Antalet i den slutliga statistiken avviker dock vanligen inte avsevärt från förhandsstatistiken. Å ena sidan finns det efterfrågan på förhandsuppgifter när man följer utvecklingen av ett fenomen, å andra sidan använder samhället uppgifterna i sin verksamhet.

Den slutliga statistiken avviker från förhandsstatistiken främst genom att de slutliga uppgifterna granskas mer detaljerat än förhandsstatistiken och att det i den slutliga statistiken finns fler variabler för att beskriva ett fenomen.
 

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistikmaterialet för förändringar i civilstånd är ett totalmaterial. Det grundas på data som varje vecka fås från befolkningsdatasystemet.  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) och Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller befolkningsdatasystemet genom att spara uppgifterna de fått om befolkningsförändringar bland befolkningen som bor i landet.

Vilka data som lagras i befolkningsdatasystemet bestäms i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (21.8.2009/661).
 

Datainsamlingsmetod

Sedan 1975 har Statistikcentralen varje vecka fått maskinkodade befolkningsuppgifter från det befolkningsdatasystem som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens ämbetsverk på Åland. Tillgången till uppgifter grundar sig på lagen där Statistikcentralen fått ställning som statistikmyndighet.

Frekvens för datainsamling

Data för statistiken insamlas årligen.

Metoder

Datavalidering

Antalet ingångna äktenskap, äktenskapsskillnader och upplösta registrerade partnerskap jämförs med motsvarande antal i förhandsstatistiken.
Man kontrollerar att det inte finns dubbla rader i materialet och 
att det inte finns fall som borde ha funnits i materialen för tidigare år.
Man kontrollerar också variablernas direkta fördelning samt undersöker om variablernas värden överensstämmer med klassificeringarna. 
De fall som saknas undersöks. Man söker information i andra befolkningsmaterial och i sista hand i befolkningsdatasystemets tjänst för direkt förfrågan.
Logiken i variablerna kontrolleras med korstabellering.
 

Imputeringsgrad / A7

Statistiken över förändringar i civilstånd är ett totalmaterial.
Materialet innehåller bakgrundsvariabler som kan innehålla bristfälliga uppgifter. 
Man försöker korrigera uppgifterna med hjälp av befolkningsmaterial och befolkningsdatasystemet.
Händelser imputeras inte.
 

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

I befolkningsstatistik är individens identifikation pseudonymiserad, det vill säga en persons uppgifter kan inte kopplas till en viss person utan tilläggsuppgifter. Enligt dataskyddspraxisen tillämpas regler om användning av uppgifter på grövre nivå vid områdesvis fördelning av uppgifter, om tabellen innehåller variabler som definierats som känsliga. Då uppges inte antal som understiger ett visst gränsvärde eller så delas de inte in i klasser i fråga om de känsliga variablerna.

Enligt statistiklagen ska material som överlåts för forskningsändamål bearbetas på ett sådant sätt att statistikenheterna inte kan identifieras vare sig direkt eller indirekt. För att hindra indirekt identifiering ska de variabler som är centrala för identifiering ändras med lämpliga statistiska dataskyddsmetoder.

Utlämnande av ett urval i stället för totalmaterialet är den viktigaste dataskyddsmetoden.

Statistikcentralen har förutom ett urval använt metoder för att begränsa materialet såsom grövre klassificering av variabler, borttagning av variabler eller döljande av variabelvärden för en viss enhet. 
 

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Statistikcentralen har till uppgift att utarbeta statistik och göra utredningar som gäller samhällsförhållandena (lagen om Statistikcentralen 24.1.1992/48). Till dessa hör befolkningsstatistik, varav en är statistiken över förändringar i civilstånd. Statistikcentralens aktuella arbetsordning bestämmer vem som ska upprätta befolkningsstatistiken.

Vilka data som lagras i befolkningsdatasystemet bestäms i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (21.8.2009/661). Utländska medborgares uppehållsrätt definieras i utlänningslagen (301/2004). 
Statistikcentralen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har upprättat ett materialavtal om utlämnandet av uppgifter.

Till Eurostat, som ansvarar för statistikföringen av befolkningen inom EU, sänds data över ingångna äktenskap och äktenskapsskillnader i enlighet med EU:s förordning om europeisk befolkningsstatistik 1260/2013. Samtidigt sänds också data till FN.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1260/2013 fastställer vilka data och metadata som ska lämnas till kommissionen (Eurostat). I förordningen anges tidsfrister för leveranserna. Om de som ingått äktenskap sänds ålder, födelseår, föregående civilstånd, kön, medborgarskap (land) och födelsestat. Om äktenskapsskillnader sänds följande uppgifter: hur länge äktenskapet varade, vigselåret, makarnas medborgarskap och födelsestat. De ovannämnda uppgifterna sänds även till FN:s statistikavdelning, OECD och Nordiska rådet.
 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte där de förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är förenliga med riktlinjerna för europeisk statistik. God praxis för statistik presenteras i Statistikcentralens handbok Laatua tilastoissa (ung. Kvalitet inom statistiken). Det finns kvalitetskriterier för Finlands officiella statistik.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Auli Hämäläinen
överaktuarie
029 551 3615

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna