Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Uhkaako ulkoistaminen ulkomaille koko tuotantoketjua?

30.7.2013

Teollisuusyritykset ovat olleet tuotannon siirtymisessä ulkomaille etujoukkoa. Etenkin teollisuuden perustuotannossa Suomen ja muiden länsimaiden on ollut yhä vaikeampi kilpailla Aasian ripeästi kasvavien talouksien kanssa.

Teollisuusyritykset ovat olleet tuotannon siirtymisessä ulkomaille etujoukkoa. Etenkin teollisuuden perustuotannossa Suomen ja muiden länsimaiden on ollut yhä vaikeampi kilpailla Aasian ripeästi kasvavien talouksien kanssa. Tosiasiassa suuri osa teollisuustuotannostamme on siirtynyt pois Suomesta.

Ydinliiketoimintojen ja seuraavien tukitoimintojen läheisyys erittäin tärkeää, osuus yli 50 hengen yrityksistä

Lähde: Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille 2012 -kysely. Tilastokeskus

Keskeinen seuraavan kehitysvaiheen kysymys on, miten integroituneita ydinliiketoimintaa tukevat tukitoiminnot ovat itse ydinliiketoiminnan kanssa. Onko vaarana, että perusteollisuuden ydinliiketoimintojen mentyä myös niihin liittyvät tukitoiminnot siirtyvät ulkomaille seuraavassa aallossa. On huomattava, että palveluluonteiset tukitoiminnot ovat myös usein korkean arvonlisän toimintoja, joiden siirtyminen laajemmassa mittakaavassa haavoittaa kansantalouttamme.

Tuoreessa Tilastokeskuksen yrityskyselyssä tiedusteltiin, miten tärkeänä yritykset pitivät tukitoimintojensa sijaintia ydinliiketoiminnan yhteydessä tai läheisyydessä. Yritykset arvottivat tukitoimintojaan tässä suhteessa hyvin eri tavoin. Myös palvelu- ja teollisuusyritysten näkemykset poikkesivat toisistaan.

Tietotekniikkapalvelujen ulkoistukset ovat olleet – ja ovat edelleen – varsin yleisiä. Tieto- ja viestintätekniikan ripeä kehitys internetin myötä on mahdollistanut näiden palvelujen ulkoistamisen ja tekemisen ympäri maailmaa. Intiassa on perinteisesti ollut vahvaa tämän alueen osaamista.

Myös yritysten mukaan kaikista tukitoiminnoista etenkin tietotekniikkapalvelut voidaan tuottaa erillään ydinliiketoiminnoista. Vain viidennes yrityksistä katsoi, että tietotekniikkapalvelujen tuotanto tulisi säilyttää ydinliiketoimintojen yhteydessä. Yrityksen aiemmat kokemukset toimintojen ulkoistamisesta vain vahvistivat tätä käsitystä.

Huomattavan moni yritys – karkeasti 40 prosenttia – piti markkinointi- ja myyntitoimintojen, hallinnon ja johdon tehtävien sekä jakelu- ja logistiikkapalvelujen sijoittumista ydinliiketoimintojen yhteyteen tärkeänä. Etenkin näiden tukitoimintojen osalta on vaarana, että ydinliiketoimintojen esimerkiksi tuotannossa jo siirryttyä ulkomaille myös tukitoiminnot seuraavat perässä.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja teknisissä palveluissa mielipiteet jakautuvat selvästi teollisuuden ja palvelujen välillä. Teollisuusyrityksistä noin 40 prosenttia piti ydinliiketoimintojen ja t&k-toiminnan sekä teknisen palvelun yhteyttä tärkeänä, kun palvelualoilla alle viidennes yrityksistä oli samaa mieltä. Tutkimus ja kehittämistoiminta painottuu vahvasti teollisuuden toimialoille, joten perustuotannon lähdettyä Suomesta ovat myös nämä osaamisintensiiviset toiminnot vaarassa vähentyä Suomesta.

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille -kysely toteutettiin vuonna 2012 useissa EU-maissa. Kyselyn tavoitteena on tuottaa uutta kansainvälistä vertailutietoa yritystoiminnan kansainvälistymisestä ja globaaleista arvoketjuista. Artikkelissa raportoidut tulokset ovat alustavia.

Kysely kattoi kaikki Suomessa yli 100 henkeä työllistävät yritykset sekä otoksen 50 – 99 henkeä työllistäneistä yrityksistä. Kyselyn vastausprosentti oli varsin hyvä eli noin 82. Tulokset perustuvat yhteensä lähes 1 700 vastanneen yrityksen tietoihin kolmen vuoden viiteajanjaksolta 2009 – 11.

 

 

tk-icons