Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Alityöllisten määrä on kasvanut viime vuosina

28.9.2016
Twitterissä: @TaskinenP

Talouden vaikeudet näkyvät työttömyyden lisäksi alityöllisyydessä.

Alityöllisiä 15 – 74-vuotiaita oli 137 000 vuonna 2015, määrä kasvoi 10 000:lla edellisvuodesta. Alityölliset kuuluvat suurelta osin osa-aikatyöllisiin, mutta osa-aikaisten työllisten kokonaismäärä (378 000) ei juuri muuttunut vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. Alityöllisten määrän kasvu työttömyyden rinnalla kertoo talouden heikosta suhdannetilanteesta.

Alityöllinen on henkilö, joka tekee osa-aikatyötä koska kokoaikatyötä ei ole tarjolla, tai henkilö, joka on pois töistä koko tutkimusviikon lomautuksen tai töiden puutteen vuoksi, tai henkilö, joka töiden puutteen vuoksi työskentelee normaalia vähemmän.

Työttömiä tai piilotyöttömiä ei lasketa alityöllisiksi. Vuonna 2015 osa-aikatyötä teki kokoaikatyön puutteessa 99 000 henkeä.

Eniten nuorissa naisissa

Alityöllisiä on varsinkin alle 35-vuotiaissa. Työllisistä alityöllisiä vuonna 2015 oli 15 – 24-vuotiaissa 32 000 ja 25 – 34-vuotiaissa 31 000. 5-vuotisikäryhmistä alityöllisiä oli selvästi eniten 20 – 24-vuotiaissa, kaikkiaan 23 000.

Selvä enemmistö alityöllisistä kaikissa ikäryhmissä oli naisia. 15 – 64-vuotiaissa alityöllisiä miehiä oli 51 000 ja naisia 80 000. 65 – 74-vuotiaissa alityöllisten määrä on ollut pieni.

Alityölliset osa-aikatyöntekijöiden alaryhmänä

Kuviosta 1 näkyy, kuinka osa-aikatyötä tekevät ja alityölliset jakautuivat ikäryhmittäin vuonna 2015.

Kuvio 1. Osa-aikatyöllisten ja alityöllisten määrä ikäryhmittäin 2015

Kuvio 1. Osa-aikatyöllisten ja alityöllisten määrä ikäryhmittäin 2015  Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

15 – 24-vuotiaissa on paljon osa-aikatyötä tekeviä, mikä selittyy osittain työnteolla opiskelun ohessa. 45 – 54-vuotiaat tekevät vähiten osa-aikatyötä päätyönään. 55 – 64-vuotiaissa osa-aikatyön syynä ovat sekä osa-aikaeläke että eläkkeellä työskentely.

Nämä ovat yleensä itse toivottuja osa-aikatyön muotoja; niinpä alityöllisiä on 55 – 64-vuotiaissa vähemmän kuin edellisessä ikäryhmässä, vaikka osa-aikatyötä tekeviä on enemmän. Alityöllisten osuus osa-aikatyöllisistä on suurimmillaan 45 – 54-vuotiaissa.

Alityöllisten määrä kasvoi talouden yskiessä

Vuosina 2000 – 2014 alityöllisiä on ollut keskimäärin 111 000 henkeä. Vuonna 2006 alityöllisiä oli 105 000, eikä määrä alentunut talouden huippuvuonna 2008, jolloin työttömyys oli selvästi alimmillaan (kuvio 2).

Kuvio 2. Työttömien ja alityöllisten määrä 2006–2015

Kuvio 2. Työttömien ja alityöllisten määrä 2006–2015  Lähde: Tilastokeskus työvoimatutkimus

Lähde: Tilastokeskus työvoimatutkimus

Vuonna 2009 finanssikriisin kurittaessa taloutta sekä työttömien että alityöllisten lukumäärä kasvoi. Alityöllisten määrä väheni sen jälkeen nopeammin kuin työttömien, mutta kääntyi uudelleen nousuun vuoden 2012 jälkeen.

Alityöllisten määrä on noussut vuodesta 2012 kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi 45 – 54-vuotiaissa, jossa määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan. Eniten alityöllisyys on lisääntynyt alle 35-vuotiaiden parissa.

Alityöllisten määrä vaihtelee suhteellisesti paljon enemmän kuin työllisten määrä. Kun työllisten määrä on kasvoi vuosina 2011 – 2015, niin alityöllisten määrä vähentyi, ja toisin päin. Kolmena viime vuotena työllisyyden heiketessä alityöllisten lukumäärä on kohonnut suhteellisesti ottaen selvästi. (Kuvio 3)

Kuvio 3. Työllisten ja alityöllisten määrän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta 2011–2015

 Kuvio 3. Työllisten ja alityöllisten määrän prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta 2011–2015 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Lähde: Tilastokeskus työvoimatutkimus

Vuoden 2016 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä alityöllisyys on yhä kasvanut. Molemmilla neljänneksillä alityöllisiä oli 146 000. Samaan aikaan työllisten määrä on ollut hienoisessa nousussa vuoden takaiseen verrattuna. (Taulukko 1)

Taulukko 1. Työlliset ja alityölliset vuosineljänneksittäin 2015 – 2016, tuhatta henkeä / prosenttia

Taulukko 1. Työlliset ja alityölliset vuosineljänneksittäin 2015 – 2016, tuhatta henkeä / prosenttia  Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Kokoaikatyö on vähentynyt taantuman aikana

Alityöllisyys on päätyön osa-aikaisuuteen liittyvä ilmiö, joka suuruus riippuu osittain kokoaikatyön saatavuudesta työmarkkinoilla. Vuodesta 2011 vuoteen 2015 kokoaikatyötä tekevien määrä väheni 45 000:lla. Osa-aikaisten määrä lisääntyi samaan aikaan 9 000:lla.

Päätyössään osa-aikaiset tai alityölliset saattavat ”paikata” työtuntien vähäisyyttä tekemällä sivutyötä. Onko kokoaikatyön vähentyessä ja osa-aikatyön lisääntyessä sivutyön tekeminen lisääntynyt, on myöhemmin ilmestyvän jutun aihe. 

Kirjoittaja työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen työelämä-vastuualueella.

 

Lähes kaikki tässä artikkelissa olevat tiedot löytyvät työvoimatutkimuksen avoimista PX-Web Statfin-tietokantataulukoista

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tym__tyti/?tablelist=true

 

Osa-aikatyöstä ja alityöllisyydestä löytyy tietoja myös työvoimatutkimuksen vuosijulkaisusta

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_kat_002_fi.html

 

Alityöllisistä saa Eurostatin tekemää kansain­välistä vertailua Statistics Explained -sivuilta

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Underemployment_and_potential_additional_labour_force_statistics

tk-icons