Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Ulkomaalaisomisteiset pienet kasvuyritykset rekrytoivat eniten kaudella 2012–2015

27.6.2017

Suomessa oli kaikkiaan 3 207 pientä kasvuyritystä, ja niiden henkilöstö viisin­kertaistui 26 550:een kaudella 2012–2015. Nopeinta henkilöstön määrän kasvu oli ulkomaalais­omisteisissa yrityksissä.

Suomessa oli kaikkiaan 3 207 pientä kasvuyritystä, ja niiden henkilöstö viisin­kertaistui 26 550:een kaudella 2012–2015. Nopeinta henkilöstön määrän kasvu oli ulkomaalais­omisteisissa yrityksissä.

Maakunnista nopeimmin pienten kasvuyritysten henkilöstö karttui Kainuussa, jossa se yli 9-kertaistui.

Etelä-Pohjanmaalla, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Lapissa kasvu oli verkkaisempaa. Näissä maakunnissa henkilöstön määrät olivat vuoden 2015 lopussa alle nelinkertaiset vuoteen 2012 verrattuna.

Uudenmaan osuus pienten kasvuyritysten henkilöstöstä nousi kauden kuluessa 37 prosentista 40 prosenttiin.

Pieneksi kasvuyritykseksi luetaan yritys, joka työllistää kasvukauden alussa enintään kolme henkilöä ja kasvaa vähintään kolmella henkilöllä kasvukauden loppuun mennessä. OECD:n ja Eurostatin määritelmän mukaan kasvua mitataan neljän vuoden jaksoissa.

Taulukko 1. Pienet kasvuyritykset maakunnittain kaudella 2012–2015

Taulukko 1: Pienet kasvuyritykset maakunnittain kaudella 2012–2015. Lähde: Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Seutukuntien välillä erot olivat hieman maakuntia suurempia. Kainuun keskuksen Kajaanin seutukunnassa henkilöstö­määrä 9,4-kertaistui. 

Myös Lounais-Pirkanmaalla, Sastamalan seudulla yllettiin lähes samaan ja Raumallakin määrä miltei 8-kertaistui. Toisaalta Keuruun pienet kasvu­yritykset työllistivät kauden lopussa ainoastaan tuplasti enemmän henkilöstöä.

Toimialoista pienten kasvuyritysten henkilö­kunnan määrä kasvoi kaudella 2012–2015 nopeimmin energia­huollossa. Määrä oli kasvukauden lopussa 11,2-kertainen kasvukauden alkuun verrattuna.

Myös hallinto- ja tukipalveluissa tilastoitiin yli kahdeksan­kertainen määrän muutos. Kaivannais­toiminnassa sen sijaan jäätiin vastaavaan aikaan 3,2-kertaisiin lukemiin.

Kuvio 1. Pienten kasvuyritysten henkilöstömäärän muutos toimialoittain kaudella 2012-2015

Kuvio 1: Pienten kasvuyritysten henkilöstömäärän muutos toimialoittain kaudella 2012-2015. Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Nuorten, enintään viisi vuotta toimineiden yritysten henkilöstö­määrän kasvu oli muita pieniä kasvu­yrityksiä jonkin verran nopeampaa.

Energia-alalla nuorten kasvuyritysten henkilöstön kasvu jäi kuitenkin muita alalla pidempään toimineita yrityksiä vähäisemmäksi.

Valtaosa aidon kasvun yrityksiä

Pienistä kasvuyrityksistä valtaosa (87,8 %) oli kaudella 2012–2015 aidon kasvun yrityksiä, joilla ei ollut konserni­suhdetta tai yritys­järjestelyjä kasvukauden aikana.

Niiden henkilöstön kasvu – määrä 4,4-kertaistui – oli kuitenkin keskimääräistä hitaampaa ja samalla heikompaa kuin muiden ryhmien.

Aidon kasvun yritysten osuus kaikkien pienten kasvu­yritysten henkilöstöstä oli kauden alussa noin 88 prosenttia ja kauden lopussa 75 prosenttia.

Taulukko 2. Pienet kasvuyritykset kasvun taustatekijöiden mukaan kaudella 2012-2015

Taulukko 2: Pienet kasvuyritykset kasvun taustatekijöiden mukaan kaudella 2012-2015. Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Lähde: Toimialoittainen yritystietopalvelu

Ulkomaalaisomisteiset pienet kasvuyritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä eniten kaudella 2012–2015. Niiden henkilöstö­määrä lähes 14-kertaistui. Samanaikaisesti niiden osuus kaikkien pienten kasvu­yritysten henkilöstöstä nousi vajaasta kahdesta prosentista viiteen prosenttiin.

Konserneihin kuuluvien pienten kasvuyritysten henkilöstö yli kymmen­kertaistui ja yritys­järjestelyn osapuolena olevienkin 8-kertaistui vuosina 2012–2015.

------------------------------------------------

Kaikista kasvuyrityksistä joka toisen kasvu on aitoa ja toisen puolikkaan kasvu liittyy yritys­järjestelyihin (Niemistö 2017). Pienemmissä (3–9 henkeä kasvukauden alussa työllistävissä) kasvu­yrityksissä aidon kasvun yritysten osuus kaikista kasvu­yrityksistä oli huomattavasti suurempi, noin 80 prosenttia.

Yritysjärjestelyssä yritys ei varsinaisesti ole kasvattanut henkilöstöään, koska siihen on fuusioitunut muita yrityksiä, minkä myötä kyseisen yrityksen henkilöstö­määrä on kasvanut. Myös yrityksen kuuluminen konserniin, joko kotimaiseen vai ulkomaiseen, voi olla kasvuun vaikuttava tekijä.

Ulkomaalaisomisteisiksi katsotaan yritykset, joiden omistuksesta tai äänivallasta yli 50 prosenttia on suoraan tai välillisesti yhden ulkomaisen tahon hallussa.

Konsernien sisällä yritykset saattavat järjestellä toimintojaan siten, että sen myötä jotkin konserniin kuuluvat yritykset nousevat kasvuyritys­joukkoon.

Konserneihin kuuluvissa yrityksissä voi olla myös yrityksiä, joilla henkilöstön kasvu johtuu aidoista panostuksista kasvuun. Näitä ei ole kuitenkaan pystytty erottelemaan aineistossa. Jäljelle jäävä ryhmä on aidon kasvun yritykset.

Kirjoitus perustuu Tilastokeskuksen Toimialoittaisen yritystietopalvelun Kasvuyritys­tilastoihin, jotka kuvaavat Suomen kasvu­yritysten osuutta, kannattavuutta, nuoria kasvuyrityksiä sekä kasvun taustoja.

Yrityksen sijainti alueelle määritetään yrityksen henkilöstö­määrältään suurimman toimipaikan perusteella kasvukauden ensimmäisenä vuonna.

Toimialaluokitus TOL 2008 kirjaintaso. Aineistosta on rajattu pois yritys­talouteen kuulumattomia toimialoja: A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, K Rahoitus- ja vakuutus­toiminta sekä O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaali­vakuutus.

Kirjoittaja on yliaktuaari Tilastokeskuksen yritystilastot –yksikössä.

tk-icons