Alkohol- och narkotikaundersökningen 2022

Vad undersöker man?

Med alkohol- och narkotikaundersökningen utreds attityder och åsikter kring alkohol, droger och andra rusmedel. Vi kartlägger också hur vanligt det är att använda droger och andra rusmedel samt dopningsmedel. För att få undersökningsresultat som representerar hela befolkningen är det viktigt att personer med olika inställning till dessa frågor svarar.

Statistikcentralen samlar in uppgifterna för undersökningen på uppdrag av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Undersökningen har gjorts vart fjärde år sedan år 1992. Den ger sålunda en täckande bild av finländarnas användning av rusmedel samt av attityder och åsikter kring rusmedel också för internationell jämförelse. Mera information om undersökningsprojektet får du på THL:s webbsidor.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifterna med en webb- och postenkät under september–december 2022. För undersökningen har 8 200 personer slumpmässigt valts ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.  

Hur besvaras enkäten?

De personer som valts ut för undersökningen får per post ett brev, där de ombeds delta i undersökningen på en webblankett. I brevet finns svarsanvisningar för webblanketten samt en personlig användaridentifikation och lösenord, med vilka man kan besvara blanketten. Du kan gå till webblanketten via inloggningslänken nedan. 

www.stat.fi/svara 

I ett senare skede skickar vi en pappersblankett till dem som inte svarat. Den ifyllda pappersblanketten återsänds till Statistikcentralen i det bifogade kuvertet, portot är betalt.  

Brevet till uppgiftslämnare:

Brev a (pdf), brev b (pdf)
Broschyr a (pdf), broschyr b (pdf)

Datasekretess

De som bearbetar uppgifterna vid Statistikcentralen har enligt lagen tystnadsplikt. Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Statistikcentralen raderar alla identifikationsuppgifter innan materialet överlämnas till forskarna vid THL. Det material som bildats på basis av enkäten överlämnas utan namnuppgifter också till Dataarkivet vid Tammerfors universitet.

Mera information om behandlingen av personuppgifter finns här: www.thl.fi/paihdetutkimus/tietosuoja (på finska)

Mera information om dataskyddet och den registrerades rättigheter finns på adressen: www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html

Källa till kontaktinformation

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på befolkningsdatasystemet.
Kontaktinformation lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.

Tilläggsinformation

För undersökningens innehåll svarar vid THL:

Karoliina Karjalainen, tfn 029 524 7933, karoliina.karjalainen@thl.fi
Pekka Hakkarainen, tfn 029 524 7161, pekka.hakkarainen@thl.fi

För undersökningens datainsamling svarar vid Statistikcentralen:

Päivi Hokka, p. 029 551 3557
Sara Koivuranta, p. 029 551 3837

e-post: paihdetutkimus@stat.fi