Nyheter 22.6.2022

Metodändring i statistikföringen av de offentliga samfundens skuld

Statistikcentralen ändrar fr.o.m. offentliggörandena i juni 2022 den metod som används för att behandla räntestödslånen för hyresbostäder och bostadsrättshus i nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna. De nyaste uppgifterna i nationalräkenskaperna publiceras 22.6.2022 och uppgifterna i finansräkenskaperna 28.6.2022. Metodändringen påverkar de offentliga samfundens konsoliderade EDP-skuld.

I finansräkenskaperna presenteras ARA-räntestödslånen i fortsättningen som de offentliga samfundens finansiella fordringar och skulder. Metodändringen gäller räntestödslån som beviljats för hyresbostäder och bostadsrättshus och som godkänts av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Grunden för metodändringen är de villkor för ARA-räntestödslån som under en viss tid begränsar uthyrningen av bostäder och besittningen av bostadsrättshus. På grund av dessa villkor ska lån för hyresbostäder och bostadsrättshus presenteras i statistikbeskrivningen för offentliga samfund.

Metodändringen påverkar de offentliga samfundens konsoliderade EDP-skuld och ökar de offentliga samfundens skuldkvot, dvs. skulden i förhållande till bruttonationalprodukten. Tidsserien för finansiella fordringar och skulder korrigeras i finansräkenskaperna fram till år 2000. Statistikcentralen publicerar ett ändringsmeddelande tisdagen den 28 juni 2022 i samband med offentliggörandet av finansräkenskaperna och beskriver i ändringsmeddelandet metodändringens inverkan på skulderna.

I sektorräkenskaperna inom nationalräkenskaperna ökar låneräntorna de offentliga samfundens kapitalinkomster och kapitalutgifter. Tidsserien för kapitalinkomster och kapitalutgifter har korrigerats fram till år 2018.

Handboken för det europeiska nationalräkenskapssystemet ger anvisningar om statistikföringen av de offentliga samfunden

Anvisningarna för statistikbeskrivningen av de offentliga samfunden baserar sig på handboken för det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010) och är en EU-förordning som förpliktar medlemsländerna. Dessutom preciseras ENS 2010 av handboken om de offentliga samfundens underskott och skuld (Manual on Government Deficit and Debt, 2019), där det finns anvisningar för statistikföringen av de offentliga samfunden på en mer detaljerad nivå.

Rapporteringen av uppgifter om underskott och skulder enligt EU:s förfarande vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure, EDP) omfattar regelbunden granskning av statistikföringen av de offentliga samfunden i medlemslandet i samarbete med Europeiska kommissionens statistikbyrå Eurostat. Statistikföringen av de offentliga samfunden i Finland granskades senast under ett dialogbesök mellan Statistikcentralen och Eurostat år 2021. En av de granskade frågorna var systemet med räntestödslån för hyresbostäder och bostadsrättshus. Statistikcentralen fick i uppdrag att utreda om den nuvarande statistikmetoden och tolkningen av ENS 2010 på ett täckande sätt beskriver de offentliga samfundens inverkan på det offentliga bostadsproduktionssystemet och om det finns förutsättningar för att ändra avgränsningen av de offentliga samfunden.

Statistikcentralens och Eurostats gemensamma slutsats var att Statistikcentralen ändrar statistikmetoden för ARA-räntestödslån och utvidgar statistikbeskrivningen av de offentliga samfunden i fråga om sektorräkenskaperna inom nationalräkenskaperna samt finansräkenskaperna. Statistikcentralen genomför ändringen genom att låta ARA-räntestödslånen gå via de offentliga samfundens konton. Metodändringen inverkar inte på de offentliga samfundens nettoutlåning eller underskott.

Förfrågningar: Teemu Koskiniemi 029 551 3467, rahoitus.tilinpito@stat.fi