Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2020

Antalet anställda fortsatte öka inom servicenäringarna år 2019

År 2019 verkade 400 350 arbetsställen i vårt land och där utfördes 1,5 miljoner årsverken. Totalt ökade antalet anställda med 30 000 från året innan. Över 70 procent av ökningen av årsverken genererades på arbetsställen inom servicenäringarna. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över regional företagsverksamhet.

Ökningen av antalet anställda inom servicenäringarna åren 2018–2019

Ökningen av antalet anställda inom servicenäringarna åren 2018–2019

Av de 1,5 miljoner årsverken för alla arbetsställen i Finland utfördes nästan 850 000 i trängsel-Finland 1) . Inom detta område fanns det 189 000 arbetsställen, av vilka 60 procent var arbetsställen inom servicenäringarna. Av ökningen av antalet anställda inom servicenäringarna stod arbetsställena i trängsel-Finland för 80 procent.

År 2019 verkade omkring 369 900 företag i Finland. Företagen hade totalt 400 350 arbetsställen. Antalet företag ökade med 2,5 procent och antalet arbetsställen med 1,4 procent från föregående års nivå. Merparten av företagen, dvs. 360 000, verkade på ett enda arbetsställe. Återstoden av företagen, omkring 7 000, hade flera arbetsställen, i genomsnitt 6 arbetsställen per företag.

Byggnadsföretagen upprätthöll omsättningstillväxten år 2019

Det sammanlagda omsättning för alla arbetsställen var 442,8 miljarder euro år 2019. Även om ökningen av omsättningen avtog från året innan, var omsättningen inom alla näringsgrenar totalt 6,7 miljarder euro, dvs. 1,5 procent mer än år 2018. Omsättning ökade inom tillverkning, byggverksamhet och servicenäringar. Sett till landskap ökade näringsgrenarnas totala omsättning kraftigast i Kajanaland, Norra Österbotten och Norra Savolax.

Tillväxtprocenter för omsättningenför arbetsställen inom huvudnäringarna åren 2017–2019

Tillväxtprocenter för omsättningenför arbetsställen inom huvudnäringarna åren 2017–2019

Den långvariga ökningen av omsättningen inom byggbranschen fortsatte i fjol i snabbare takt än inom övriga näringsgrenar. Omsättningen inom byggverksamhet uppgick till 39 miljarder euro, dvs. 4,5 procent mer än år 2018. Omsättningen inom byggbranschen utvecklades mest gynnsamt i Österbotten, på Åland och i Nyland.

Bruttovärdet av arbetsställenas production ökade tack vare servicenäringarna

Det sammanlagda bruttovärdet av produktionen inom arbetsställena uppgick till 332 miljarder euro år 2019. Värdet av produktionen var 7,7 miljarder, dvs. 2,4 procent större än året innan. Produktionen ökade inom alla huvudnäringsgrenar, men som draglok för tillväxten fungerade arbetsställena inom olika servicebranscher.

Produktionen på servicenäringarnas arbetsställen ökade med 4,2 miljarder från året innan. Av servicenäringarna ökade produktionsvärdet mest inom transport och magasinering. Värdet av produktionen ökade där med 1,5 miljarder, vilket är 6 procent mer än år 2018.

Fördelning av ökning av produktionens bruttovärde på arbetställen (%) år 2019

Fördelning av ökning av produktionens bruttovärde på arbetställen (%) år 2019

Inom servicenäringarna var utvecklingen gynnsammast i landskapet Nyland och i Birkaland. I landskapet Nyland ökade produktionsvärdet inom servicenäringarna med 1,3 miljarder, mest ökade produktionen inom transport och magasinering samt inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster. I Birkaland ökade produktionsvärdet med 0,6 miljarder, varav hälften härrörde från näringsgrenarna transport och magasinering samt fastighetsverksamhet.

Ökningen av bruttovärdet av servicenäringarnas produktion i landskapen år 2019

Ökningen av bruttovärdet av servicenäringarnas produktion i landskapen år 2019

Av produktionens bruttovärde återstod efter avdrag för verksamhetskostnader ett förädlingsvärde på totalt 118 miljarder euro på arbetsställena. Förädlingsvärdet visade en moderat ökning på 3 miljarder euro, dvs. med 3 procent, från året innan. Förädlingsvärdet mäter arbetsställets sammanlagda förädlingsvärde som olika produktionsfaktorer producerar inom den egentliga produktionsverksamheten. Ökningen av förädlingsvärdet räknat per person innebär i allmänhet bättre lönsamhet och effektivitet för verksamheten. Förädlingsvärdet per årsverke efter näringsgren visar att effektiviteten inom byggverksamhet och servicenäringar var bättre än året innan.

Förädlingsvärde per person åren 2018–2019

Förädlingsvärde per person åren 2018–2019

I samband med statistiken publiceras också separata tabeller över de offentliga samfundens arbetsställen. Statistiken omfattar uppgifter om arbetsställen i den offentliga sektorn i vårt land efter näringsgren, typ av offentligt samfund och område.


1) Nyland, Egentliga Finland och Birkaland

Källa: Statistik över regional företagsverksamhet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari 029 551 3538, Milka Suomalainen 029 551 3621, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/2019/alyr_2019_2020-12-21_tie_001_sv.html