Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Förtjänstnivåindexet har reviderats

Det nya basåret för löntagarnas förtjänstnivåindex (ATI) är 2005, som anges med 100 i det nya indexet. I den här publikationen för andra kvartalet av året 2008 har de senaste förtjänstnivåindexen för första gången beräknats på basis av ATI 2005=100. Indexen för år 2007 och 2008 är ännu preliminära.

Förtjänstnivåindexet har reviderats vart femte år under de senaste trettio åren. Vid revideringarna ändras viktstrukturen för löntagargrupperna på så sätt att den följer lönesummavikterna för det nya basåret. Indexets viktstruktur 2005=100 följer nationalräkenskapernas lönesummor för året 2005 tillämpat på indexets indelning i löntagargrupper.

Engångsposter

Den största metodförändringen för indexet 2005=100 gäller inkluderingen av resultatpremier och engångsposter i kollektivavtalen. Löner för den ordinarie arbetstiden kompletteras i det nya indexet med poster av engångsnatur på så sätt att de fördelas jämnt på hela det kalenderår under vilket de betalas. I indexet 2000=100 fördes de avtalsbaserade engångsposterna enbart på det kvartal under vilket de betalades och resultatpremierna för respektive år syntes till fullt belopp först i indexet för det sista kvartalet.

Indexet 2000=100 omfattade bara de månadsavlönade löntagarnas resultatpremier som betalades av de organiserade arbetsgivarna inom den privata sektorn, medan det nya indexet omfattar också de timavlönade löntagarnas resultatpremier från de organiserade företagen och de tillämpas på Statistikcentralens eget urval av löntagare hos icke organiserade arbetsgivare.

Lärarnas lön

I det nya indexet har de regelbundna veckovisa övertimmarna i beräkningen av de kommunala lärarnas förtjänstutveckling lagts till förtjänstbegreppet. Eftersom i förtjänstnivåindexet beräknas utvecklingen av den kvantitativt standardiserad arbetsinsatsen, beaktas lönerna för de regelbundna veckovisa övertimmar i medellön enligt det antal som motsvarar antal veckovisa övertimmar år 2005. På så sätt inverkar förändringar i antalet veckovisa övertimmar inte på den förtjänstutveckling som beräknats för lärarna i kommunerna.

TOL 2008 och gamla index

Även om basåret för det nya indexet är 2005, publiceras de näringsgrensvisa indexen i den här publikationen fortfarande med basåret 2000. Det beror på att Statistikcentralen år 2009 inför en ny näringsgrensindelning TOL 2008. Vid övergången till den nya näringsgrensindelningen i förtjänstnivåindexet i maj år 2009 sker samtidigt en övergång till det nya basåret 2005 i de näringsgrensvisa indexen.

Tidpunkten för kedjningen av de förtjänstnivåindex som har gamla basår är det fjärde kvartalet 2006. På så sätt följer utvecklingen av de gamla förtjänstnivåindexen fr.o.m. början av år 2007 utvecklingen för indexet 2005=100.

Också indexet för ordinarie förtjänst har reviderats

Vid beräkningen av indexet för ordinarie förtjänst (SANI) har man övergått från basåret 2002 till 2005. För detta index används samma löntagargrupper och lönesummavikter som i förtjänstnivåindexet. Det skiljer sig från förtjänstnivåindexet genom att det inte innehåller resultatpremier och engångsposter som grundar sig på avtal. När det gäller veckovisa övertimmarna för lärare ändrades beräkningsmetoden för detta index på samma sätt som i förtjänstnivåindexet.

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi


Senast uppdaterad 22.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/ati_2008-08-22_uut_001_sv.html