Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.4.2013

För kursutbildning används 570 euro per anställd

Korrigering 26.3.2020. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Företagen använder i genomsnitt 573 euro per anställd för kursutbildning. Detta är en ökning med 10 procent jämfört med år 2005, men med beaktande av förändringarna i kostnadsnivån har företagens utbildningssatsning per anställd reellt sett sjunkit något 1) . År 2010 var utbildnings- kostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna i Finland 1,4 procent, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter från nivån år 2005, då uppgifterna senaste gång samlades in.

I industribranscherna vara utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna något lägre än inom servicebranscherna, men kostnaderna per anställd var däremot något högre än inom servicebranscherna.

Kursutbildningskostnadernas andel (%) av arbetskraftskostnaderna åren 2005 och 2010. Figuren har korrigerats 26.3.2020.

Kursutbildningskostnadernas andel (%) av arbetskraftskostnaderna åren 2005 och 2010. Figuren har korrigerats 26.3.2020.

Det är skäl att notera att utredningen av kostnaderna bara gällde utbildning i kursform, eftersom de flesta företag har ett system för uppföljning av utbildningsdagar och kostnader för denna typ av utbildning. Deltagande i andra utbildningsformer (Offentliggörande 28.11.2012) har i någon mån ökat från år 2005, vilket innebär att satsningen på personalutbildning i själva verket torde ligga på minst samma nivå som tidigare.

Kostnaderna per anställd ökar med företagets storleksklass, liksom andelen deltagare i utbildning. Däremot varierar satsningen i utbildning per deltagare ganska lite med företagets storlek.

I företagen inom den privata sektorn var satsningen per deltagare i utbildning 1 425 euro år 2010. Variationerna mellan näringsgrenarna är dock stora, från 630 euro per deltagare inom hotell- och restaurangbranschen till 2 400 euro inom finans- och försäkringsbranschen (Tabellbilaga 1.) Näringsgrenarna är väldigt olika till sin yrkes- och personalstruktur. Likaså varierar utbildningsbehovet när det gäller både mängd och kvalitet.

Lönekostnaderna största kostnadspost för utbildningstiden

Kursutbildningens kostnadsstruktur har ungefär legat på oförändrad nivå. Lönekostnaderna för utbildningstiden är den största enskilda kostnadsposten och arvodena till utbildningsanordnarna den klart näst största kostnaden. År 2010 utgjorde lönerna för utbildningstiden 47,6 procent (+ 0,9 % från år 2005) och arvodena 36,3 procent (+ 0,1 %) av kostnaderna för kursutbildningen (Tabellbilaga 2.) Jämfört med år 1999 har arvodenas andel av totalkostnaderna stigit med några procentenheter.

Undersökningen omfattar företag med minst 10 anställda inom den privata sektorn år 2010, undantaget jord- och skogsbruksbranschen, utbildningsbranschen samt social- och hälsovårdsbranschen. Finlands svarsmaterial omfattar 1 560 företag som representerar totalt 16 380 företag och deras 1 150 000 anställda. En likadan undersökning genomfördes i 32 europeiska länder.

Undersökningen genomförs med ungefär fem års mellanrum och den utreder personalutbildning som bekostas av arbetsgivaren, antalet deltagare i kursutbildning, antalet utbildningsdagar i personalutbildning, utbildningsanordnare och -innehåll samt utbildningskostnader. Dessutom utreder man andra utbildningsformer än kurser samt läroavtalsutbildning, företagets utbildningsstrategier och olika hinder för anordnande av utbildning.


1) Levnadskostnadsindexet steg med sammanlagt 9,8 procent från år 2005 till år 2010, men enligt förtjänstnivåindexet steg arbetskraftskostnaderna under motsvarande tid med 19,1 procent.

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (334,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_tie_001_sv.html