Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.10.2013

Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar

Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget har ökat något i EU-medlemsländerna från år 2005 till år 2010. Utvecklingen har emellertid inte gått i precis samma riktning i de olika medlemsländerna. I en del av de gamla medlemsländerna (EU15) har graden av deltagande ökat klart och i en del av länderna har den varit någorlunda oförändrad. I de nya länder som blev medlemmar efter år 1995 har deltagaraktiviteten däremot varit konsekvent stigande.

På EU-nivå deltog 32 procent av arbetstagarna inom den privata sektorn i personalutbildning i kursform år 2005. År 2010 var andelen 36 procent. Uppgifterna om Finland har samlats in av Statistikcentralen.

Andelen deltagare i personalutbildning i kursform åren 2005 och 2010, EU15-länderna

Andelen deltagare i personalutbildning i kursform åren 2005 och 2010, EU15-länderna
Länderna i figuren har ordnats efter förändringsriktning och förändringens storlek. Uppgifterna om Danmark, Irland och Grekland saknas gällande år 2010. De streckade linjerna visar genomsnittet för EU-länderna.

I de gamla EU-länderna har utbildningstrenderna i viss mån gått i olika riktningar under 2000-talet. I en del länder (Spanien, Belgien, Portugal, Tyskland, Italien och Nederländerna) har deltagargraden klart eller i någon mån ökat jämfört med år 2005, medan nivån i en del länder (Luxemburg, Sverige, Finland, Österrike, Frankrike och Storbritannien) varit något så när oförändrad.

Skillnaderna i deltagargrader har jämnats ut en aning i EU15-länderna, eftersom länder som tidigare hade en hög deltagargrad har en oförändrad nivå, medan deltagandet i personalutbildning ökat i några länder som tidigare hade en låg deltagargrad. Deltagargraden i Finland har bibehållits en aning över genomsnittet för EU-länderna.

De nya länder som blev medlemmar efter år 1995 uppvisar fortfarande en klart stigande trend när det gäller deltagande i personalutbildning. Ett undantag är Slovenien där deltagargraden redan år 2005 var högre än genomsnittet för de gamla EU-länderna och där deltagargraden till skillnad från övriga nya medlemsländer nu sjunkit något.

Andelen deltagare i personalutbildning i kursform åren 2005 och 2010, övriga EU-länder

Andelen deltagare i personalutbildning i kursform åren 2005 och 2010, övriga EU-länder
Länderna har i figuren ordnats efter deltagargraden för år 2005. De streckade linjerna visar genomsnittet för EU-länderna.

Tjeckien, Slovenien och Slovakien nådde redan år 2005 och når fortfarande över genomsnittet för EU sett till deltagargrad.

En bra överblick över EU-staternas personalutbildning ger följande punktdiagram. Där beskrivs arbetstagarnas möjligheter att få tillgång till utbildning samt erhållen mängd utbildning per arbetstagare. Den lineära trendlinjen visar att sambandet mellan deltagargrad och antalet utbildningstimmar går i samma riktning.

Deltagande i personalutbildning och antalet utbildningstimmar i EU-länderna år 2010

Deltagande i personalutbildning och antalet utbildningstimmar i EU-länderna år 2010

Rumänien och Tjeckien avviker mest från den allmänna linjen. Rumänien har den lägsta deltagargraden bland EU-länderna, men mängden utbildning räknat per arbetstagare är mycket hög. Ett undantag i motsatt riktning är Tjecken, som åter har den högsta deltagargraden bland EU-länderna, men mängden utbildning räknat per arbetstagare ligger bara en aning över genomsnittet för EU-länderna. Finland ligger något över genomsnittet för EU-länderna mätt med deltagargrad (36 %) och mätt med antalet timmar något under genomsnittet för EU-länderna (10 timmar).

Resultaten kan också tabelleras från Eurostats databas på adressen:
                http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database
               (> Education and training > Lifelong learning > Continuing Vocational Training)

Undersökningen omfattar företag med minst 10 anställda inom den privata sektorn år 2010, undantaget jord- och skogsbruksbranschen, utbildningsbranschen samt social- och hälsovårdsbranschen. Finlands svarsmaterial omfattar 1 560 företag som representerar totalt 16 380 företag och deras 1 150 000 anställda. En likadan undersökning genomfördes i 32 europeiska länder.

Undersökningen genomförs med ungefär fem års mellanrum och den utreder personalutbildning som bekostas av arbetsgivaren, antalet deltagare i kursutbildning, antalet utbildningsdagar i personalutbildning, utbildningsanordnare och -innehåll samt utbildningskostnader. Dessutom utreder man andra utbildningsformer än kurser samt läroavtalsutbildning, företagets utbildningsstrategier och olika hinder för anordnande av utbildning.


Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (325,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Utbildningsinnehåll och utbildningskostnader 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/03/cvts_2010_03_2013-10-03_tie_001_sv.html