Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2014

Totalförbrukningen av energi på förra årets nivå under januari-september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi ungefär 1 017 petajoule (PJ) under januari–september, vilket var 0,3 procent mindre än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 60,8 terawattimmar (TWh), dvs. den var 1,6 procent mindre än året innan. Nettoimporten av el ökade med 26 procent, vilket samtidigt minskade produktionen av kondenskraft med 25 procent. Koldioxidutsläppen inom energiproduktionen minskade med 3,6 procent från nivån året innan.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Av de enskilda energikällorna minskade förbrukningen av naturgas mest, med 16 procent (12 PJ) under januari–september. Förbrukningen av torv minskade med 11 procent (4,2 PJ) och förbrukningen av olja med ungefär 5 procent (11 PJ). Förbrukningen av kol (innehåller förutom stenkol också koks samt masugns- och koksgas) ökade däremot med 10 procent (11 PJ). När det gäller förbrukningen av träbränslen var ökningen ungefär 3 procent (8,1 PJ).

Den inhemska elproduktionen gick ned med nästan 6 procent från året innan. Nettoimporten av el ökade med 16 procent och dess andel av den totala elförbrukningen var 22 procent. Importen av el från Sverige ökade med 62 procent. Importen från Ryssland minskade däremot med 47 procent. Exporten av el till Estland nästan tredubblades. I och med att början på året var varm minskade elvolymen som producerats med samproduktion av el och värme med 8 procent under januari–september. Produktionen av kondenskraft minskade med 25 procent, vilket främst berodde på att vattensituationen i Norden under början av året var bättre än året innan. Produktionen av vindkraft ökade med 56 procent.

Under januari–september uppgick importen av olika energiprodukter till 9,4 miljarder euro, vilket var 10 procent mindre än året innan. Energiprodukter importerades mest från Ryssland. Exporten av olika energiprodukter uppgick till 4,7 miljarder euro, vilket var 8 procent mindre än året innan. Energiprodukter exporterades mest till EU-länder.

Stenkolslagren uppgick i juni till omkring 25 TWh, dvs. 13 procent mera än året innan. Torvlagren uppskattades innehålla bränntorv för omkring 24 TWh, vilket var lika mycket som året innan.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) I-III/2014* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 226 353 -4,5 22
Kol 2) 123 961 10 12
Naturgas 65 503 -16 6
Kärnenergi 3) 180 760 -0,8 18
Netto import av elenergi 4) 47 879 16 5
Vatten- och vindkraft 4) 38 712 2,7 4
Torv 35 941 -11 4
Träbränslen 262 246 3,2 26
Övriga 35 259 -3,9 4
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 1 016 614 -0,3 100
Utrikestrafik 19 483 -20 .
CO2- utsläpp från energisektorn 34 -3,6 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (299,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2014/03/ehk_2014_03_2014-12-19_tie_001_sv.html