Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Ansökningsärende

I ett ansökningsärende yrkas rättslig fastställelse av en rättshandling eller anteckning av ett sakförhållande i ett offentligt register. Ett ansökningsärende anhängiggörs genom ansökan eller efter anmälan. Ett ansökningsärende avgörs vanligen i tingsrättens kansli, om ingen motsätter sig ansökan, eller vid tingsrättens sammanträde, om parterna är oeniga.

Arbetskonto

Arbetskontot anger antalet anhängiggjorda ärenden under ett år. Antalet inbegriper ärenden som överförts från tidigare år, ärenden som inkommit under året, ärenden som avgjorts under året samt ärenden som överförts till följande år. Ärenden som överförts från tidigare år är sådana ärenden som anhängiggjorts före statistikårets början. Ärenden som överförts till följande år är sådana ärenden som inkommit under statistikåret eller under tidigare år och som inte har avgjorts under året.

Behandlingstid

Den tid det tagit att avgöra ett ärende, räknat från den dag då ärendet kom in, ända fram till den dag då ett avgörande görs.

Den som anför besvär

Den finska termen "valittaja" betyder "den som anför besvär" och används om ändringssökanden då fullföljdsmedlet är besvär. I Finland används "klagande" i betydelsen "den som anför klagomål" hos en myndighet.

Tvistemål

I tvistemål behandlas tvister mellan privatpersoner eller företag i frågor som förts till domstol för erhållande av en opartisk lösning. Tvisten kan gälla t.ex. ersättning för skada, hävning av köp eller frågan om ett avtals giltighet. Vid tingsrätten avkunnas även domar i otvistiga fordrings- och vräkningsmål.

Åtalad

Part för vilken det vid domstol krävs straff med anledning av ett misstänkt brott. Termen "svarande" kan också användas i fråga om den åtalade.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hovrätternas avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-4858. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hovoikr/kas_sv.html