Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.6.2014

Innovationsverksamhet vanligast bland stora internationella företag

Enligt EU-undersökningen som Statistikcentralen genomfört var den allmänna bilden av innovationsverksamhet som företag i Finland bedrev åren 2010–2012 oförändrad jämfört med tidigare. Innovationsverksamhet var relativt sett vanligast i stora och internationella företag. Av företagen på den inhemska marknaden meddelade en tredjedel att de hade bedrivit innovationsverksamhet med anknytning till produkter eller processer, medan motsvarande andel av företagen på den internationella marknaden var 60 procent.

Innovationsverksamhet efter personalstorlek 2010–2012, andel av företagen

Innovationsverksamhet efter personalstorlek 2010–2012, andel av företagen

När det gäller de minsta företagen i undersökningen, dvs. företag som sysselsätter 10–49 personer, uppgav ungefär en fjädedel att de introducerat produktinnovationer under granskningstidpunkten. I medelstora företag var andelen 41 procent och i de största, dvs. företag som sysselsätter minst 250 personer, 64 procent. Totalt bedrev något under hälften innovationsverksamhet med anknytning till produkter och processer, dvs. 45 procent. Andelen bland de minsta företagen var 40 procent, bland de medelstora 57 procent och bland de stora 73 procent. Också när det gäller införande av marknadsförings- och organisationsinnovationer var det vanligare i stora företag än i små.

Innovationsverksamhet med anknytning till produkter och processer efter personalstorlek 2010-2012, andel av företag som bedrivit innovationsverksamhet med anknytning till produkter och processer

Innovationsverksamhet med anknytning till produkter och processer efter personalstorlek 2010-2012, andel av företag som bedrivit innovationsverksamhet med anknytning till produkter och processer

Bland de företag som uppgav att de bedrev innovationsverksamhet ökade också verksamhetens intensitet i takt med att företagets storleksklass ökade. Stora företag meddelade oftare än småföretag att de bedrev olika typer av innovationsaktiviteter samtidigt som olika informationskällor och samarbetspartner i anslutning till innovationsverksamheten oftare ansågs vara viktiga i stora företag än i småföretag. Stora företag meddelade också oftare än småföretag att de fått offentligt finansieringsstöd för innovationsverksamhet.

När det gäller att främja och upprätthålla konkurrenskraften ansåg man oftare att det gällde att vara föregångare, ha komplexa produkter och iaktta sekretess än att utnyttja formella åtgärder för skydd av innovationer. Fyra av fem som infört produkt- eller processinnovationer åren 2010–2012 ansåg att en föregångarposition är en betydande (av stor eller ganska stor betydelse) skyddsåtgärd och mer än hälften bedömde att sekretess och produkternas komplexitet var av stor eller ganska stor betydelse när det gäller att säkerställa innovationens konkurrenskraft. Patentering, registrering av mönsterrätt och bl.a. upphovsrätt är på basis av resultaten alternativa skyddsåtgärder för ett betydligt färre antal företag.

Totalt närmare en tredjedel av företagen i undersökningen hade upphandlingsavtal åren 2010–2012 för produktion av produkter för den offentliga sektorn – antingen för organisationer inom den inhemska eller utländska offentliga sektorn. Åtta procent av företagen som hade upphandlingsavtal rapporterade att de bedrev innovationsverksamhet som en del av upphandlingsavtalet så, att innovationer förutsattes i avtalet. Totalt 16 procent av företagen som hade upphandlingsavtal rapporterade om innovationsverksamhet i anknytning till genomförandet av upphandlingsavtalet, även om innovationer inte förutsattes i avtalet.

Innovationsverksamhet i anknytning till upphandlingsavtal var vanligast inom programvarubranschen, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt informationstjänster – vanligast var det i alla dessa branscher att innovationer inte förutsattes i upphandlingsavtalet.


Källa: Innovationsverksamhet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Innovationsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-3870. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tie_001_sv.html