Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.2.2022

Konsumenternas förtroende fortsatte att stärkas i februari

Nettotalet för konsumenternas förtroendeindikator var i februari 0,5, då det i januari var -1,7 och i december -3,5. I februari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -0,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–16 februari av 988 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin mycket ljusa i februari. Även synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget var positiv och därtill hade konsumenterna rikligt med planer på att köpa kapitalvaror. I februari var förväntningarna på Finlands ekonomi på en medelnivå.

Jämfört med januari var förväntningarna på den egna ekonomin ungefär oförändrade i februari. De övriga tre delfaktorerna förstärktes. Jämfört med februari året innan förbättrades synen på den egna ekonomin i nuläget klart, medan de övriga delfaktorerna var oförändrade eller försvagades något.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslöshetssituationen i Finland förbättrades markant i februari. Dock skedde samtidigt en liten ökning i den risk som sysselsatta, dvs. löntagare och företagare, upplevde för att själv råka ut för arbetslöshet eller permittering. I februari steg konsumenternas uppskattningar av och förväntningar på inflationen och blev allt mer högre än långtidsmedelvärdet.

Den egna penningsituationen beräknade konsumenterna vara allt säkrare i februari. Konsumenterna ansåg att tidpunkten fortfarande var förhållandevis gynnsam för att spara, men ganska dålig för att köpa kapitalvaror och nu också för att ta lån. Man förutspådde att det uppstår mycket rikligt med möjligheter att spara under de kommande månaderna.

I februari hade konsumenterna fortfarande påfallande många planer på att köpa eller bygga bostad. Däremot minskade planerna på att renovera hemmet och köpa bil till genomsnittlig nivå i februari. Liksom under de senaste månaderna var intresset för att ta lån fortfarande ganska vanligt.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I februari var förtroendet för ekonomin, som vanligt, klart starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 8,6). Svagast var förtroendet i Västra Finland (-3,8). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (5,9). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var i februari företagare (-7,5), och pensionärer (-7,4).

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (415,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2022/02/kbar_2022_02_2022-02-25_tie_001_sv.html