Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Vikstrukturen och varukorgen för konsumentprisindexet har uppdaterats

Vikstrukturen

Viktstrukturen för konsumentprisindexet 2015=100 baserar sig på uppgifterna om privata konsumtionsutgifter i nationalräkenskaperna. Uppgifterna uppdateras årligen. Viktstrukturen för år 2017 motsvarar värdet av den privata konsumtionen år 2016, som uppgick till 102 miljarder euro.

I nationalräkenskaperna redovisas konsumtionsutgifterna enbart på en grov nivå. Till de delar som indelningen i konsumtionsposter inte är tillräckligt noggrann, indelas vikterna på summanivå primärt i underposter med hjälp av konsumtionsundersökningen. Dessutom används vid definieringen av underposter statistiskt material som framställts inom andra statistikgrenar, statistik från Finlands Bank samt centralförbundens och -affärernas försäljningsdata.

Konsumentprisindexets vikter består av värdet av produkter och tjänster som hushållen köpt i Finland. Hushållen omfattar också konsumtionen för turister i Finland och anstaltshushåll. I konsumentprisindexet avviker begreppet privat konsumtion från begreppen i nationalräkenskaperna och konsumtionsundersökningen. Det har också en annan täckning. Mera information om konsumtionen enligt konsumentprisindexet finns i handboken ”Kuluttajahintaindeksi 2015=100 käyttäjän käsikirja”, s.9.

Figur 1. Värdeandelar för totalkonsumtionen efter produktgrupp åren 2005, 2010 och 2017, procent av totalkonsumtionen

Figur 1. Värdeandelar för totalkonsumtionen efter produktgrupp åren 2005, 2010 och 2017, procent av totalkonsumtionen

I figuren ovan jämförs viktstrukturen för tre basårsserier efter varugrupp. Under de senaste tio åren har Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen samt Livsmedel och alkoholfria drycker haft de största viktvärdena.

Varukorg

I indexet följer man prisutvecklingen av representativa varor, därför lägger man in nya varor i korgen. Dessutom tar man bort varor vars vikt är mindre än en promille av den totala konsumtionen. Genom att varor och vikter årligen uppdateras säkerställer man att de typiska varorna är representerade i indexet. Tidigare har konsumentprisindexets viktstruktur reviderats med fem års mellanrum.

År 2016 infördes den uppdaterade produktklassificeringen (eCOICOP, European Classification of Individual Consumption According to Purpose). Produktklassificeringen baserar sig på FN:s ändamålsklassificering av individuell konsumtion som legat till grund för den produktklassificering som tagits fram för EU:s interna behov. Vid den senaste revideringen preciserades produktklassificeringen på 5-siffernivå, vilket innebar att också Finlands varukorg reviderades och klassificeringskoderna uppdaterades.

Fr.o.m. början av år 2017 kompletterades varukorgen med måleriverktyg och friluftsryggsäck. På grund av liten konsumtion utelämnades bl.a. produkterna strimlad nötstek, djupfryst viltkött, drag, sovsäck och digibox från varukorgen samt när det gäller tjänster bokklubb och uthyrning av film.

Efter uppdateringen innehåller varukorgen 469 produkter och tjänster.

Figur 2. Jämförelse av viktstrukturen i konsumentprisindexet 2015=100 efter produktgrupp, procent av totalkonsumtionen

Figur 2. Jämförelse av viktstrukturen i konsumentprisindexet 2015=100 efter produktgrupp, procent av totalkonsumtionen

Den största förändringen i indexets viktstruktur jämfört med året innan gäller gruppen 04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen, där andelen ökat. Prisförändringarna gällande varorna i denna grupp har nu en större inverkan på konsumentprisindexet än tidigare. I och med att viktandelarna för varor inom gruppen 01 Livsmedel och alkoholfria drycker har gått ned har dessa prisförändringar på motsvarande sätt en mindre inverkan på förändringarna av konsumentprisindexet än tidigare.

Viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet uppdaterades också

Statistikcentralen har också uppdaterat viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet som beräknas för Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Dess basår är samma som för det nationella konsumentprisindexet, dvs. 2015=100.

Harmoniserade konsumentprisindex används huvudsakligen för att jämföra inflationen i EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik.

Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet, men dess produktsortiment är mindre. Det omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Det harmoniserade konsumentprisindexet täcker något under 90 procent av det nationella indexet.

Tabell 1. Poster som utelämnats från det harmoniserade konsumentprisindexet och deras vikter i konsumentprisindexet 2015=100 år 2017

COICOP kod      Vara/grupp Vikt i KPI, o/o
04.6 Ägarboende 10,92
07.2.4.2.1.1   Fordonsskatt 1,16
09.4.3 Penningspel 1,94
12.5.2.0.1.2 Brandförsäkring för egnahemshus   0,10
12.6.2.1.1.2 Räntor på konsumtionskrediter 0,93
12.7.0.1.1.2 Övriga tillstånd 0,05
Utelämnats från HKPI totalt 15,10

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2017, Vikstrukturen och varukorgen för konsumentprisindexet har uppdaterats . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2017/01/khi_2017_01_2017-02-20_kat_001_sv.html