Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Konsumentprisindexets vikstruktur och varukorg har uppdaterats för år 2018

Vikstrukturen

Viktstrukturen för konsumentprisindexet 2015=100 baserar sig på uppgifterna om privata konsumtionsutgifter i nationalräkenskaperna. Uppgifterna uppdateras årligen. Viktstrukturen för år 2018 motsvarar värdet av den privata konsumtionen år 2017, som uppgick till 104 miljarder euro.

I nationalräkenskaperna redovisas konsumtionsutgifterna enbart på en grov nivå. Till de delar som indelningen i konsumtionsposter inte är tillräckligt noggrann, indelas vikten på grov nivå primärt i underposter med hjälp av konsumtionsundersökningen. Dessutom används vid definieringen av underposter statistiskt material som framställts inom andra statistikgrenar, statistik från Finlands Bank samt centralförbundens och -affärernas försäljningsdata.

Konsumentprisindexets vikter består av värdet av produkter och tjänster som hushållen köpt i Finland. Hushållen omfattar också konsumtionen för turister i Finland och anstaltshushåll. I konsumentprisindexet avviker begreppet privat konsumtion från begreppen i nationalräkenskaperna och konsumtionsundersökningen. Det har också en annan täckning. Mera information om konsumtionen enligt konsumentprisindexet finns i handboken ”Kuluttajahintaindeksi 2015=100 käyttäjän käsikirja” (endast på finska), s.9.

Figur 1. Värdeandelar för totalkonsumtionen efter produktgrupp åren 2005, 2010 och 2018, procent av totalkonsumtionen

Figur 1. Värdeandelar för totalkonsumtionen efter produktgrupp åren 2005, 2010 och 2018, procent av totalkonsumtionen

I figuren görs jämförelser mellan tre olika basår. Under de senaste tio åren har gruppen 04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen haft de största viktvärdena. Värdeandelen för gruppen Livsmedel och alkoholfria drycker (01) är fortfarande nedåtgående.

Varukorg

Indexberäkningen baserar sig på varukorgen som uppdateras årligen i takt med ändrad konsumtion. I varukorgen lägger man till varor vars konsumtion är minst en promille, eller mer, av totalkonsumtionen och tar bort varor, vilkas värdeandel har minskat till under en promille av totalkonsumtionen. Med hjälp av varor och deras värdeandelar som för närvarande uppdateras årligen säkerställs att de mest vanliga produkterna och tjänsterna är representerade i indexet. Tidigare, före år 2013, reviderades konsumentprisindexets viktstruktur fem års mellanrum.

År 2016 infördes den uppdaterade produktklassificeringen (eCOICOP, European Classification of Individual Consumption According to Purpose). Produktklassificeringen baserar sig på FN:s ändamålsklassificering av individuell konsumtion som legat till grund för den produktklassificering som tagits fram för EU:s interna behov. Vid den senaste revideringen preciserades produktklassificeringen på 5-siffernivå, vilket innebar att också Finlands varukorg reviderades och klassificeringskoderna uppdaterades.

I början av år 2018 kompletterades varukorgen med grönsaksbiff, proteinstång, online-musiktjänster samt med stark cider, stark long-drink och stark lageröl som i och med alkohollagen infördes i butikerna 1.1.2018. På grund av minskad konsumtion raderade man hamburgare (halvfabrikat), hushållsmargarin, reparation av tvättmaskin, avgifter för fast telefoni, videokamera, fotoservice och nöjesevenemang.

Efter uppdateringen innehåller varukorgen 467 produkter och tjänster. Figur två presenterar den privata konsumtionens struktur efter varugrupp.

Figur 2. Konsumtionens struktur efter varugrupp vid beräkningen av konsumentprisindexet år 2018, procent av totalkonsumtionen

Figur 2. Konsumtionens struktur efter varugrupp vid beräkningen av konsumentprisindexet år 2018, procent av totalkonsumtionen

De största förändringarna i den privata konsumtionen jämfört med året innan fanns i grupperna

07 Transport – relativ ökning av värdeandelen 3,6 procent

11 Restauranger och hotell – relativ ökning av värdeandelen 3,0 procent

06 Hälsovård – relativ minskning av värdeandelen 3,4 procent

01 Livsmedel och alkoholfria drycker – relativ minskning av värdeandelen 2,4 procent

04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen – relativ minskning av värdeandelen 1,6 procent

Prisförändringarna gällande varorna i grupperna som har en ökad värdeandel har nu en större inverkan på konsumentprisindexet än tidigare. Motsvarande, prisförändringarna gällande varorna i grupperna som har en minskat värdeandel har nu en mindre inverkan på konsumentprisindexet än tidigare.

Viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet uppdaterades också

Statistikcentralen har också uppdaterat viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet som beräknas för Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Dess basår är samma som för det nationella konsumentprisindexet, dvs. 2015=100.

Harmoniserade konsumentprisindex används huvudsakligen för att jämföra inflationen i EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik.

Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet, men dess produktsortiment är mindre. Det omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Det harmoniserade konsumentprisindexet täcker 85 procent av det nationella indexet.

Tabell 1. Poster som utelämnats från det harmoniserade konsumentprisindexet och deras vikter i konsumentprisindexet 2015=100 år 2018

COICOP kod      Vara/grupp Vikt i KPI, o/o
04.6 Ägarboende 10,81
07.2.4.2.1.1   Fordonsskatt 1,29
09.4.3 Penningspel 1,96
12.5.2.0.1.2 Brandförsäkring för egnahemshus   0,10
12.6.2.1.1.2 Räntor på konsumtionskrediter 0,88
12.7.0.1.1.2 Övriga tillstånd 0,04
Utelämnats från HKPI totalt 15,09
Varornas värdeandelar som presenteras i tabellen är på någorlunda oförändrad nivå jämfört med året innan. Jämfört med år 2013 har värdeandelen hos varor som slopats stigit från 12,05 procent till 15,09 procent.

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2018, Konsumentprisindexets vikstruktur och varukorg har uppdaterats för år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2018/01/khi_2018_01_2018-02-19_kat_001_sv.html