Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Konsumentprisindexets vikstruktur och varukorg har uppdaterats för år 2019

Vikstruktur

Viktstrukturen för konsumentprisindexet 2015=100 baserar sig på uppgifterna om privata konsumtionsutgifter i nationalräkenskaperna år 2017. Värdet av konsumtionsutgifterna uppdateras med en inflationskoefficient för att få en så aktuell uppskattning som möjligt av den privata konsumtionen för år 2018. År 2018 var värdet av den totala konsumtionen 106 miljarder euro.

I nationalräkenskaperna finns konsumtionsutgifterna att tillgå enbart på en grov nivå. Till de delar som indelningen i konsumtionsposter inte är tillräckligt detaljerad, indelas vikten på grov nivå primärt i underposter med hjälp av konsumtionsundersökningen. Dessutom används vid definieringen av underposter statistiskt material som framställts inom andra statistikgrenar, statistik från Finlands Bank samt centralförbundens och -affärernas försäljningsdata.

Konsumentprisindexets vikter består av värdet av varor och tjänster som hushållen köpt i Finland. Hushållen omfattar också turisternas konsumtion i Finland och anstaltshushåll. I konsumentprisindexet avviker begreppet privat konsumtion från begreppen i nationalräkenskaperna och konsumtionsundersökningen. Det har också en annan täckning. Mera information om konsumentprisindexet finns i handboken ”Kuluttajahintaindeksi 2015=100 käyttäjän käsikirja”, s.9 (bara på finska).

Figur 1. Produktgruppens andel av den totala konsumtionen (%) åren 2005, 2010 och 2019

Figur 1. Produktgruppens andel av den totala konsumtionen (%) åren 2005, 2010 och 2019

I figur 1 jämförs huvudgrupperna under tre olika år. På basis av jämförelsen kan man konstatera att de tre största huvudgrupperna för den totala konsumtionen fr.o.m. år 2005 är: 04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen, 07 Transport och 01 Livsmedel och alkoholfria drycker.

När man jämför förändringen i huvudgrupperna över tid, kan man konstatera att den största förändringen har skett i gruppen 04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen. Dess andel av totalkonsumtionen har stigit med 14 procent mellan åren 2005 och 2019. Gruppens andel av totalkonsumtionen var 21,3 procent år 2005, medan andelen år 2019 är 24,3 procent. Den största minskningen av värdeandel har skett i gruppen 08 Kommunikationer, som minskade med 31 procent från år 2005 till år 2019. I figur två presenteras den privata konsumtionens årsvisa struktur efter huvudgrupp.

Figur 2. Konsumtionens struktur efter grupp år 2019, procent av totalkonsumtionen

Figur 2. Konsumtionens struktur efter grupp år 2019, procent av totalkonsumtionen

Varukorg och klassificering

Indexberäkningen baserar sig på varukorgen som uppdateras årligen i takt med ändrad konsumtion. I varukorgen lägger man till varor vars konsumtion är minst en promille, eller mer, av totalkonsumtionen och tar bort varor, vilkas värdeandel har minskat till under en promille av totalkonsumtionen. Med hjälp av varukorgen, som uppdateras årligen, säkerställer man att representativa varor och tjänster ingår i indexet.

Vid fastställande av produkter används produktklassificeringen (eCOICOP, European Classification of Individual Consumption According to Purpose), som infördes år 2016 och som baserar sig på FN:s ändamålsklassificering av den individuella konsumtionen. Enligt EU:s anvisningar har produkterna indelats i femsiffriga undergrupper med hjälp av vilka man skiljer åt tjänster och varor i egna helheter. Finlands nationella klassificering är ännu mer detaljerad, med underindelningar som kompletterar undergrupperna, dvs. 6– och 7-siffernivåer. Underindelningen uppdateras när nya varor och tjänster tas i bruk i varukorgen eller tas bort.

I början av år 2019 kompletterades varukorgen med några nya varor och tjänster och en togs bort på grund av ringa konsumtion. I bifogade tabell finns nya och borttagna varor och tjänster angivna.

Tabell 1. Uppdateringar av i varukorgen i början av år 2019

Nya      Borttagna
Dricksglas Vinglas
Frysask   Sopbehållare
Babyartiklar Barnsvagnar
Plastpåsar, Hårborttagningsprodukt  
  Klädtyg , BluRay-spelare, Skrivare, Utombordsmotor, Bäckpatron, Campignplatsavgift
Utöver ändringarna i datainsamlingen tog man i bruk s.k. kassaterminaldata, som omfattar månatliga försäljningsvolymer för och priser på matvaror som säljs i dagligvaruhandeln. Den här ändringen beskrivs närmare i nästa stycke ”Ändringar i datainsamlingsmaterialet 2019”.

Ändringar i datainsamlingsmaterialet 2019

I statistiken införde man i januari 2019 kassaterminaldata som omfattar veckovisa försäljningsvolymer för och priser på varor som säljs i dagligvaruhandeln. Materialet kompletterar dagligvaruhandelns nuvarande regionala prisinsamling.

Det nya materialet beskriver en affärskedjas månatliga försäljning och innehåller omkring 45 000 enskilda varor. Jämfört med den traditionella prisinsamlingen, då man samlar in priser på omkring 140 varor på basis av urval, är ändringen betydande. I fortsättningen beskriver indexserien för gruppen 01.1 Livsmedel mer exakt än tidigare ändringen i priserna.

För att säkerställa företagens dataskydd använder man i statistiken en grövre nivå av klassificeringen. På grund av detta publicerar man inte längre de genomsnittliga priserna av konsumtionsvarorna, s.k. medelprisstatstik.

Också viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet uppdateras årligen

Statistikcentralen har också uppdaterat viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet som beräknas för Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Dess basår är samma som för det nationella konsumentprisindexet, 2015=100.

Harmoniserade konsumentprisindex används huvudsakligen för att jämföra inflationen i EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik.

Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet, men dess produktsortiment är mindre. Det omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Det harmoniserade konsumentprisindexet täcker 86 procent av det nationella indexet.

Tabell 2. Värdeandelarna för konsumtionsposterna som inte hör till det harmoniserade konsumentprisindexet i Konsumentprisindexet år 2019

COICOP kod      Vara/grupp Vikt i KPI, o/o
04.6 Ägarboende 10,20
07.2.4.2.1.1   Fordonsskatt 1,30
09.4.3 Penningspel 1,90
12.5.2.0.1.2 Brandförsäkring för egnahemshus   0,12
12.6.2.1.1.2 Räntor på konsumtionskrediter 0,88
12.7.0.1.1.2 Övriga tillstånd 0,05
Utelämnats från HKPI totalt 14,45
Produkternas värdeandelar i tabellen är på någorlunda oförändrad nivå jämfört med året innan. Jämfört med år 2013 har värdeandelen för produkter som tagits bort från det harmoniserade konsumentprisindexet stigit med 2,4 procentenheter.

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2019, Konsumentprisindexets vikstruktur och varukorg har uppdaterats för år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2019/01/khi_2019_01_2019-02-19_kat_001_sv.html