Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Konsumentprisindexets vikstruktur och varukorg har uppdaterats för år 2020

Vikstruktur

Viktstrukturen för konsumentprisindexet 2015=100 baserar sig på uppgifterna om privata konsumtionsutgifter i nationalräkenskaperna år 2018. Värdet av konsumtionsutgifterna uppdateras med en inflationskoefficient för erhållande av en så aktuell uppskattning som möjligt av den privata konsumtionen för år 2019. År 2019 var värdet av den totala konsumtionen 108 miljarder euro.

Konsumtionsutgifterna i nationalräkenskaperna är nu för första gången tillgängliga med en mer detaljerad indelning än tidigare. Grunden för definitionen av viktstrukturen skapas enligt de femsiffriga ändamålsklasserna för nationalräkenskapernas privata konsumtionsutgifter. Till de delar som indelningen av konsumtionsposterna inte är tillräckligt detaljerad används vid definieringen av underposter (6- och 7-siffernivåerna) statistiskt material som framställts av andra statistikgrenar, Finlands Banks statistik, centralförbundens och -affärernas försäljningsdata och den senaste konsumtionsundersökningens utgiftsstruktur.

Konsumentprisindexets vikter består av värdet av varor och tjänster som hushållen köpt i Finland. I hushållen ingår också turisternas konsumtion i Finland och anstaltshushåll. I konsumentprisindexet avviker begreppet privat konsumtion från begreppen i nationalräkenskaperna och konsumtionsundersökningen. Det har också en annan täckning. Mera information om konsumentprisindexet finns i handboken ”Kuluttajahintaindeksi 2015=100 käyttäjän käsikirja” sidan 9 på finska.

Figur 1. Produktgruppens andel av den totala konsumtionen (%) åren 2005, 2010 och 2020

Figur 1. Produktgruppens andel av den totala konsumtionen (%) åren 2005, 2010 och 2020

I figur 1 jämförs huvudgrupperna under tre olika år. På basis av detta kan man konstatera att de tre största huvudgrupperna för den totala konsumtionen fr.o.m. år 2005 är: 04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen, 07 Transport och 01 Livsmedel och alkoholfria drycker.

När man jämför förändringen i huvudgrupperna över tid, kan man konstatera att den största förändringen har skett i gruppen 04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen. Dess andel av totalkonsumtionen har stigit med 3,6 procentenheter mellan åren 2005 och 2020. Gruppens andel av totalkonsumtionen var 21,3 procent år 2005, medan andelen år 2020 är 24,9 procent. Den största minskningen av värdeandel har skett i gruppen 08 Kommunikationer, som minskade med 25,3 procent från år 2005 till år 2020. I figur två presenteras den privata konsumtionens årsvisa struktur efter huvudgrupp.

Figur 2. Konsumtionens struktur efter grupp år 2020, procent av totalkonsumtionen

Figur 2. Konsumtionens struktur efter grupp år 2020, procent av totalkonsumtionen

Varukorg och klassificering

Indexberäkningen baserar sig på varukorgen som uppdateras årligen i takt med förändringen i konsumtionen. I varukorgen lägger man till varor vars konsumtion är minst en promille eller mer av totalkonsumtionen och tar bort varor, vilkas värdeandel har minskat till under en promille av totalkonsumtionen. Med hjälp av varukorgen, som uppdateras årligen, säkerställer man att representativa varor och tjänster ingår i indexet.

Vid fastställande av produkter används produktklassificeringen (eCOICOP, European Classification of Individual Consumption According to Purpose), som infördes år 2016 och som baserar sig på FN:s ändamålsklassificering av den individuella konsumtionen. En mer detaljerad lista och beskrivningar av innehållet i eCOICOP finns i Eurostats Ramon-metadata på engelska. Enligt EU:s anvisningar har produkterna indelats i femsiffriga undergrupper med hjälp av vilka man skiljer åt tjänster och varor i egna helheter. Finlands nationella klassificering är ännu mer detaljerad, med underindelningar som kompletterar undergrupperna, dvs. 6– och 7-siffernivåer. Underindelningen uppdateras när nya varor och tjänster tas i bruk i varukorgen eller tas bort.

I början av år 2020 kompletterades varukorgen med två nya varor och andra togs bort på grund av ringa konsumtion. I bifogade tabell finns de mest centrala ändringarna angivna.

Tabell 1. Uppdateringar av i varukorgen i början av år 2020

Nya varor Borttagna varor
Sportskjorta för herrar Friluftskläder för herrar, kavaj
Sportskjorta för damer Friluftskläder för damer, jacka, blus
  Bokhylla, resårmadrass, överkast
Kökskniv
Bärbart minne, bärbart högtalare
När det gäller fritt finansierade hyror ändrades källan för hyresuppgifter. Tidigare uppgifter har samlats in som en biprodukt till Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Centralt material för den nya kvartalsstatistiken över hyror är nu Fpa:s register över bostadsbidrag, varifrån man tar ut observationer över privatägda, fritt finansierade hyresbostäder. I och med ändringen blir antalet hyresobservationer i materialet mer än hundra gånger större. Läs mera om ämnet i Martti Korhonens blogginlägg på webbsidan Tieto & Trendit på finska.

Ändringar i datainsamlingsmaterialet 2020

I statistiken för januari 2020 tog man med flera kassaterminaldata av produkterna i dagligvaruhandeln. Täckande prismaterial medräknades från följande varugrupper:

  • fläskkött, färsk fisk

  • färskvaror såsom frukt, grönsaker och potatis

  • konfektyr, läskedrycker och energidrycker samt fruktjuice

  • öl, cider, long drink-drycker

  • produkter för städning och rengöring i hemmet samt övriga konsumtionsprodukter i hemmet såsom hushållpapper, städdukar o.d.

  • blommor och växter

  • husdjursprodukter och -mat

  • produkter för substitutionsvård med nikotin, multivitaminer och andra kosttillskott, personliga hygienprodukter och spädbarnsartiklar

Jämfört med den traditionella urvalsbaserade prisinsamlingen är ändringen betydande. Tidigare mätte man prisförändringar i dessa grupper genom att följa priset på typiska, s.k. representativa produkter. I fortsättningen beskriver indexserien för dessa varugrupper allt mer detaljerat förändringar i prisen på alla produkter som hör till den här gruppen.

För att säkerställa dataskyddet för företag inom dagligvaruhandeln har man i statistiken gjort den mest detaljerade nivå av klassificeringen (7-siffernivån) grövre till dessa delar.

Också viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet uppdateras årligen

Statistikcentralen har också uppdaterat viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet som beräknas för Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Dess basår är samma som för det nationella konsumentprisindexet, 2015=100.

Harmoniserade konsumentprisindex används huvudsakligen för att jämföra inflationen i EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik.

Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet, men dess produktsortiment är mindre. Det omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Det harmoniserade konsumentprisindexet täcker 86 procent av det nationella indexet.

Tabell 2. Värdeandelarna för konsumtionsposterna som inte hör till det harmoniserade konsumentprisindexet i Konsumentprisindexet år 2020

COICOP kod      Vara/grupp Vikt i KPI, o/o
04.6 Ägarboende 10,18
07.2.4.2.1.1   Fordonsskatt 1,30
09.4.3 Penningspel 1,87
12.5.2.0.1.2 Brandförsäkring för egnahemshus   0,12
12.6.2.1.1.2 Räntor på konsumtionskrediter 0,90
12.7.0.1.1.2 Övriga tillstånd 0,05
Utelämnats från HKPI totalt 14,42
Produkternas värdeandelar i tabellen är på någorlunda oförändrad nivå jämfört med året innan. Jämfört med år 2013 har värdeandelen för produkter som tagits bort från det harmoniserade konsumentprisindexet stigit med 2,4 procentenheter.

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 19.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2020, Konsumentprisindexets vikstruktur och varukorg har uppdaterats för år 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2020/01/khi_2020_01_2020-02-19_kat_001_sv.html