Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Aktiverade reparationskostnader

Med aktiverade reparationskostnader avses kostnader som förorsakas av grundläggande renovering eller ombyggnad och som inte bokförs i resultaträkningen som kostnader under räkenskapsperioden. Aktiverade reparationskostnader ingår i anläggningstillgångarna och höjer deras värde.

Bostadsaktiebolag

En bostadsaktiebolag är ett aktiebolag som har till syfte att äga och besitta en eller flera byggnader i vilka mer än hälften (inte nödvändigtvis) av lägenheternas sammanlagda golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter i aktieägarnas besittning och i vilket varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en i bolagsordningen angiven lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter.

Bostadsbyggnad

Byggnader som avsetts för boende och där minst hälften av våningsytan är bostadsyta (Byggnadsklassificering).

Grundläggande renovering

Grundläggande renovering innebär att byggnaden eller byggnadens skick renoveras till ett lika gott skick som när det var nytt. Exempel på grundläggande renovering är delning av lägenheter, tätning av väggar, förnyande av golvkonstruktioner och sanering av kök och badrum.

Ombyggnad

Ombyggnad är en åtgärd, med vilken byggnadens tidigare kvalitet och värde vanligen förhöjs.

Reparationsbyggande

Med reparationsbyggande avses i stor omfattning all den verksamhet som eftersträvar att förbättra eller upprätthålla en existerande byggnads eller dess delars skick.

I Statistikcentralens olika statistik indelas reparationsbyggande i ombyggnad och renovering. Termen som används för renovering varierar i olika statistik. T.ex. i konsumtionsundersökningen används här begreppet underhållsreparationer.

Inom nationalräkenskaperna räknas ombyggnad till fast investering och avser förbättring av byggnadens grundläggande kvalitet. Efter ombyggnad stiger byggnadens värde och motsvarar värdet hos en ny byggnad.

Renovering är en mindre åtgärd än ombyggnad. Renovering är regelbunden reparation och underhåll (bl.a. kallad årlig reparation) av hus eller delar till hus.

Tillbyggnader räknas till nybyggande.

Reparationsåtgärd

Med reparationsåtgärd avses en åtgärd som ändrar eller totalt byter ut en enskild konstruktion, byggnadsdel eller ett system.

Underhåll

Verksamhet som hör till fastighetsunderhåll där objektets egenskaper bibehålls genom att förnya eller reparera felaktiga och slitna delar utan att den relativa kvalitetsnivån på objektet väsentligt ändras.

Årlig reparation

Med årlig reparation avses kostnader som bokförts som utgifter i bostadsaktiebolagets resultaträkning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/kas_sv.html