Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.11.2020

Hushållsproduktionens värde har ökat i samma takt som BNP år 2019

Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde uppgick i Finland till 99,5 miljarder euro år 2019. Samtidigt uppgick bruttonationalprodukten till 240,6 miljarder euro.

Statistiken över hushållsproduktionens värde är en helhet som kompletterar nationalräkenskapernas kärnsystem. Den beskriver betydelsen av hushållsproduktionen som inte ingår i räkenskaperna. Statistiken beskriver det ekonomiska värdet av varor och tjänster som hushållen producerat för eget bruk.

Enligt internationellt överenskommen praxis räknas i huvudsak inte oavlönat hemarbete, dvs. tjänster som hushållen producerar till sig själva, med i bruttonationalprodukten. För detta arbete som hushållen gör kan man dock räkna ut ett värde. Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde täcker värdet av arbetet som hushållen utför till sig själva och kapitalförslitningen vid produktionen och det är ett begrepp som motsvarar bruttonationalprodukten i dessa beräkningar.

I beräkningarna för statistiken över värdet av hushållsproduktionen år 2019 används uppgifter från konsumtionsundersökningen 2016 och uppgifter från tidsanvändningsundersökningen 2009 samt flertalet annan årsstatistik. Uppgifterna i undersökningen om tidsanvändning år 2009 har uppdaterats med beaktande av antalet typer av hushåll år 2019 och vid beräkningen av konsumtionsuppgifterna har man använt nationalräkenskapernas årsuppgifter, som har indelats efter hushållstyp på basis av konsumtionsundersökningen år 2016. Siffrorna som gäller värdet av hushållsproduktionen beräknas enligt internationella anvisningar.

Med hushållsproduktion avses både hushållsproduktionen som ingår i bruttonationalprodukten och hushållsproduktionen utanför den. I beräkningarna hålls dessa två poster skilt för sig, varvid hushållsproduktionen som blir utanför BNP kan ställas i relation till bruttonationalprodukten eller summeras med bruttonationalprodukten för beräkning av s.k. utvidgad bruttonationalprodukt.

I Statistikcentralens StatFin-databas finns kalkyler för åren 2009, 2012 och 2016–2019 som utarbetats enligt internationell rekommendation både på hela ekonomins nivå och efter typ av hushåll. Tidigare beräkningar för åren 2001–2012 enligt modellen som utarbetats i Finland finns i arkivet.

År 2019 uppgick bruttonationalprodukten i Finland till 240,6 miljarder euro och bruttoförädlingsvärdet för hela hushållsproduktionen till 99,5 miljarder euro. När det gäller hushållsproduktionen var andelen som ingår i BNP 18,1 miljarder och bruttoförädlingsvärdet för hushållsproduktionen utanför BNP (s.k. non-SNA) 81,4 miljarder euro. Andelen av hushållsproduktionen utanför räkenskapen motsvarade 33,9 procent av BNP. Under åren 2009, 2012 och 2016 har bruttoförädlingsvärdet av hushållsproduktionen utanför BNP varit något högre i förhållande till BNP, efter det har det sjunkit något. Åren 2018 och 2019 har förhållandet varit detsamma, dvs. år 2019 har värdet av hushållsproduktionen ökat på samma sätt som BNP.

Hushållsproduktionen utanför BNP i förhållande till BNP

Hushållsproduktionen utanför BNP i förhållande till BNP

Den s.k. utvidgade BNP, dvs. summan av bruttoförädlingsvärdet som ingår i BNP och bruttoförädlingsvärdet av hushållsproduktionen utanför BNP, var 322,0 miljarder euro år 2019. Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde – dvs. nu kan man beakta både hushållsproduktionen som redan ingår i BNP och hushållsproduktionen utanför BNP – utgör av denna utvidgade BNP något under en tredjedel, dvs. 30,9 %.


Källa: Värden av hushållsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (165,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Värdet av hushållsproduktionen [e-publikation].
ISSN=2490-0206. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotsa/2019/kotsa_2019_2020-11-11_tie_001_sv.html