Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.1.2008

Totalproduktionen ökade i november

Volymen av totalproduktionen ökade i november med 0,1 procent från föregående månad. Uppgifterna framgår av den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

Eftersom beräkningsmetoden för månadsgrafen över totalproduktionen inte ändrades, när metoden för beräkningen av bruttonationalprodukten (BNP) för kvartals- och årsräkenskaperna reviderades år 2006, är månadsgrafens serier inte längre direkt jämförbara med värdeökningen (BNP) efter näringsgren. De beskriver snarare utvecklingen av produktionen än utvecklingen av värdeökningen i de reviderade nationalräkenskaperna.

Volymen av totalproduktionen 2000-2007, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 1,5 procent större än i november år 2006

I november år 2007 ökade volymen av totalproduktionen med 1,5 procent jämfört med november året innan. Av de sex huvudnäringsgrenarna minskade industri och samfärdsel.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna för volymindex för industriproduktionen gick industriproduktionen ned med 1,4 procent från november år 2006. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin minskade med 5 procent och dess undernäringsgren tillverkning av elektronik- och elprodukter gick ned med 14 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin minskade med en procent. Energiförsörjningen ökade med 4 procent och den övriga fabriksindustrin, inkl. den kemiska industrin, ökade med 2 procent från november år 2006.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 3 procent. Bilhandeln gick ned med 16 procent, men partihandeln och detaljhandeln ökade båda med 6 procent från året innan.

Byggverksamheten ökade med en procent. Primärproduktionen ökade med 5 procent i och med att avverkningsvolymen ökade med 9 procent från november 2006. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna steg med 4 procent. Samfärdseln sjönk med en procent.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Inom nationalräkenskaperna reviderades metoderna för fastprisberäkningen våren 2006. Produktionen till löpande priser och insatsförbrukningen deflateras separat och förädlingsvärdet till fasta priser erhålls som skillnaden mellan dessa. Samtidigt övergick man från ett fast basår till ett rullande basår. Metoden för beräkningen av månadsgrafen över totalproduktionen är oförändrad. Den beskriver snarare produktionsutvecklingen än utvecklingen av förädlingsvärdet av de reviderade räkenskaperna. På grund av den snabba produktionstidtabellen för månadsgrafen över totalproduktionen blir en del av tjänsterna inom industrin utanför månadsgrafen.

 

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2007, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 16.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. november 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/11/ktkk_2007_11_2008-01-16_tie_001_sv.html