Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.2.2008

Totalproduktionen sjönk i december

Volymen av totalproduktionen minskade i december med 0,7 procent från föregående månad. Uppgifterna framgår av den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

Eftersom beräkningsmetoden för månadsgrafen över totalproduktionen inte ändrades, när metoden för beräkningen av bruttonationalprodukten (BNP) för kvartals- och årsräkenskaperna reviderades år 2006, är månadsgrafens serier inte längre direkt jämförbara med värdeökningen (BNP) efter näringsgren. De beskriver snarare utvecklingen av produktionen än utvecklingen av värdeökningen i de reviderade nationalräkenskaperna.

Uppgifterna för år 2007 i månadsgrafen över totalproduktionen har reviderats till att motsvara det reviderade volymindexet för industrin.

Volymen av totalproduktionen 2000-2007, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 2,3 procent större än i december år 2006

I december år 2007 ökade volymen av totalproduktionen med 2,3 procent jämfört med december året innan. Av de sex huvudnäringarna steg fyra, handeln och samfärdseln var på samma nivå som i december 2006.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna för det reviderade(*) volymindexet för industriproduktionen gick industriproduktionen upp med 2,6 procent från december år 2006. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin ökade med 4 procent och dess undernäringsgren tillverkning av elektronik- och elprodukter med 14 procent. Energiförsörjningen ökade med 10 procent, men produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med 3 procent från december 2006.

Den totala försäljningsvolymen inom handeln var på samma nivå som i december 2006. Bilhandeln gick ned med 12 procent redan andra månaden i rad. Däremot gick partihandeln upp med 2 procent och detaljhandeln med 3 procent från året innan.

Tillväxttakten inom byggverksamheten avtog med en procent. Primärproduktionen ökade med 2 procent och produktionen inom de övriga tjänstenäringarna med 4 procent. Samfärdseln låg på samma nivå som motsvarande månad året innan.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

(*) I volymindexet för industriproduktionen som nu publiceras har man lagt till användningen av värdeuppgifter om produktionen för år 2007. Detta har också gjort det möjligt att inkludera industriföretagens tjänster i statistiken mer täckande än tidigare. Utöver s.k. industriella tjänster (reparation, service och installation) kan tjänsterna också inkludera andra tjänster såsom forskning och utveckling, administrativa tjänster, royaltyer och licensavgifter och förmedlingstjänster. Förfrågningar: http://tilastokeskus.fi/org/tilastokeskus/tkhankkeet_teollisuus.html.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2007, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 14.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. december 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2007/12/ktkk_2007_12_2008-02-14_tie_001_sv.html