Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.4.2008

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari

Den säsongrensade produktionen ökade i januari med 0,9 procent från föregående månad. Jämfört med januari 2007 var ökningen 3,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

Produktionens volym 2003-2008, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

De procentuella förändringarna i produktionen från motsvarande månad året innan

Förädlingen samt tjänster förutses båda ha ökat med omkring fyra och en halv procent. Primärproduktionen sjönk med nio procent från januari året innan. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet, tjänster, handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Före detta månadsgrafen över totalproduktionen revideras. I fortsättningen kommer statistiken att publiceras under namnet konjunkturgraf över produktionen. Beräkningen av den har harmoniserats med beräkningsmetoden för produktionen i kvartalsräkenskaperna och utvecklingsarbetet pågår under år 2008. Vid beräkningen av näringsgrensuppgifter har man gått över till att i första hand använda värdeuppgifter som deflateras genom att som jämförelsepunkt använda medelpriser för det föregående året. På detta sätt erhålls volymsiffror till föregående års priser där det föregående året alltid är basår. Med hjälp av volymförändringarna till det föregående årets priser länkas, med användning av den s.k. annual overlap-metoden, den fortlöpande volymserien till referensårets 2000-priser, som sedan publiceras som konjunkturgraf över produktionen. Den här metoden motsvarar kvartalsräkenskapernas deflaterings- och kedjningsförfarande för produktionen. I den här publikationen har man använt 54 källor vid beräkningen av värdeuppgifterna samt 55 källor vid beskrivningen av prisutvecklingen. Tidsserierna har fr.o.m. år 1996 genomgående reviderats till att motsvara nya källor och metoder.

Källmaterialen vid beräkningen av konjunkturgrafen över produktionen har utökats betydligt och beräkningen genomförs på en mer detaljerad nivå än tidigare (näringsgrensindelningens 2-siffernivå). Publiceringsnivån är primärproduktion, förädling och tjänster. När det gäller den graf som publicerats har redan en betydlig del av de källuppgifter som används vid beräkningen bytts ut till att motsvara de reviderade kvartalsräkenskaperna. I fråga om industri och privata tjänster används som källuppgifter i huvudsak preliminära uppgifter i omsättningsindexen. I fråga om andra näringsgrenar fortsätter utvecklingen.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2008, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756
kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 8.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. januari 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2008/01/ktkk_2008_01_2008-04-08_tie_001_sv.html