Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.8.2008

Produktionen inom samhällsekonomin i maj fortfarande på föregående års nivå

Den säsongrensade produktionen minskade i maj med två procent från föregående månad. Enligt de ursprungliga serierna var produktionen oförändrad jämfört med maj föregående år. Den arbetsdagskorrigerade ökningen var något under en procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konjunkturindikator för produktionen.

Produktionens volym 2003-2008, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

De procentuella förändringarna i produktionen från motsvarande månad året innan

Förädlingen och tjänster förutses ha ökat med något under fem procent resp. minskat med något under två procent från maj året innan. Den arbetsdagskorrigerade förädlingen ökade med något under fem procent, medan de arbetsdagskorrigerade tjänsterna minskade med drygt en procent. Primärproduktionen sjönk med något under 14 procent från nivån i maj året innan, den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen med drygt 12 procent. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster. Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske.

Före detta månadsgrafen över totalproduktionen revideras

Fr.o.m. publikationen i februari 2008 har statistiken publicerats under namnet konjunkturindikator för produktionen. Beräkningen av den har harmoniserats med beräkningsmetoden för produktionen i kvartalsräkenskaperna och utvecklingsarbetet pågår under år 2008. Vid beräkningen av näringsgrensdata har man gått in för att i första hand använda värdedata. Genom att deflatera värdedata med medelpriserna för närmast föregående år som jämförelsevärde erhålls volymdata i föregående års priser, där basåret alltid är det närmast föregående året. Volymförändringarna uttryckta i föregående års priser kedjas till en kontinuerlig volymserie uttryckt i referensårspriser med år 2000 som referensår och publiceras som konjunkturindikatorn för produktionen. Vid kedjningen används den så kallade annual overlap-metoden, som är kompatibel med den metod för deflatering och kedjning av produktionen som används vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna. I den här publikationen har man använt 58 källor vid beräkningen av värdeuppgifterna och 59 källor vid beskrivningen av prisutvecklingen. Tidsserierna har reviderats helt och hållet år från och med år 1996 för att vara kompatibla med de nya källorna och metoderna.

Antalet källmaterial som används vid beräkningen av konjunkturindikatorn har utökats betydligt och beräkningen utförs på en mer detaljerad nivå än tidigare (tvåsiffernivån i näringsgrensindelningen). Publiceringsnivån är primärproduktion, förädling och tjänster. Redan den förhandenvarande konjukturindikatorn baserar sig i stor utsträckning på källuppgifter som är kompatibla med de reviderade kvartalsräkenskaperna. Som källuppgifter för industrin, liksom för privata tjänster, används huvudsakligen preliminära uppgifter om omsättningsindikatorer. I fråga om övriga näringsgrenar pågår utvecklingsarbetet fortfarande.

Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2008, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala (09) 1734 3756, Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. maj 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2008/05/ktkk_2008_05_2008-08-06_tie_001_sv.html