Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.11.2015

Produktionen inom samhällsekonomin minskade i september

Den säsongrensade produktionen minskade i september med 0,7 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen var 2,6 procent lägre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för augusti minskade enligt de reviderade uppgifterna med 1,3 procent (tidigare -2,1 procent) från augusti året innan.

Produktionens volym 2005–2015, trend och säsongrensad serie

Produktionens volym 2005–2015, trend och säsongrensad serie

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade förändringen i produktionen från motsvarande månad året innan, %

Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen sjönk med två procent, förädlingen med fyra procent och tjänsterna med en procent från september 2014.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.

Förväntad utveckling av bruttonationalprodukten och sysselsättningen under tredje kvartalet 2015

Den säsongrensade bruttonationalprodukten uppskattas ha sjunkit med 0,6 procent från föregående kvartal. Enligt den arbetsdagskorrigerade serien var BNP 0,8 procent lägre än under motsvarande kvartal året innan. Antalet sysselsatta uppskattas ha minskat med 0,1 procent från tredje kvartalet 2014. Antalet arbetade timmar ökade med 0,7 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras 4.12.2015.

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Snabbestimat, som säsongrensats, till 2010 års priser

Vid upprättandet av kvartalsvisa snabbestimat görs inte någon uppskattning av insatsförbrukning, produktskatter eller produktsubventioner, utan framskrivningen av kvartals-BNP genomförs med hjälp av förändringen utgående från uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen.

Nytt säsongrensningsprogram i bruk

Inom konjunkturindikatorn för produktionen infördes fr.o.m. uppgifterna för september 2015 ett nytt säsongrensningsprogram JDemetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensningsmetoden. Den påverkar inte heller tolkningen och användningen av tidsserier. Läs mer om införandet av det nya säsongrensningsprogrammet i Statistikcentralens nyhet

I samband med införandet av det nya säsongrensningsprogrammet görs också en uppdatering av säsongrensningsmodellerna för tidsserierna. På grund av uppdateringen av modeller kan den säsongrensade serien, den arbetsdagskorrigerade serien och trendserien förändras. I regel är förändringarna till följd av uppdateringen av modeller små.


Källa: Konjunkturindikator för produktionen 2015 september, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ida Peltonen 029 551 3334, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (198,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. september 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2015/09/ktkk_2015_09_2015-11-13_tie_001_sv.html