Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Utvecklandet av konjunkturindikatorn för produktionen

Den tidigare 'månadsgrafen över totalproduktionen' publiceras från och med februari under namnet konjunkturindikatorn för produktionen. Arbetet med att utveckla konjunkturindikatorn pågår fram till utgången av år 2008. Som ett första steg i detta utvecklingsprojekt har man gått över till en beräkningsmetod som är kompatibel med den som används för beräkning av produktionen vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna. Vid beräkningen av näringsgrensdata har man gått in för att i första hand använda värdedata. Genom att deflatera värdedata med medelpriserna för närmast föregående år som jämförelsevärde erhålls volymdata i föregående års priser, där basåret alltid är det närmast föregående året. Volymförändringarna uttryckta i föregående års priser kedjas till en kontinuerlig volymserie uttryckt i referensårspriser med år 2000 som referensår och publiceras som konjunkturindikatorn för produktionen. Vid kedjningen används den så kallade annual overlap-metoden, som är kompatibel med den metod för deflatering och kedjning av produktionen som används vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna.

Antalet källmaterial som används vid beräkningen av konjunkturindikatorn har utökats betydligt och beräkningen utförs på en mer detaljerad nivå än tidigare (tvåsiffernivån i näringsgrensindelningen). Publiceringsnivån är primärproduktion, förädling och tjänster. Redan den förhandenvarande konjukturindikatorn baserar sig i stor utsträckning på källuppgifter som är kompatibla med de reviderade kvartalsräkenskaperna. Som källuppgifter för industrin, liksom för privata tjänster, används huvudsakligen preliminära uppgifter om omsättningsindex. Som källuppgifter för offentliga tjänster används preliminära uppgifter om lönesummaindex. I fråga om övriga näringsgrenar pågår utvecklingsarbetet fortfarande. För närvarande används 64 källor vid beräkningen av värdeuppgifterna och 60 källor vid beskrivningen av prisutvecklingen. Tidsserierna har reviderats helt och hållet år från och med år 1996 för att vara kompatibla med de nya källorna och metoderna.

Inom utvecklingsarbetet finns det ännu många viktiga frågor som väntar på en lösning. En av de viktigaste av dessa frågor är huruvida konjunkturindikatorn i fortsättningen borde ge en prognos för produktionen eller förädlingsvärdet för hela ekonomin. Eftersom konjunkturindikatorn baserar sig på produktionsindikatorer och eftersom uppskattningen av insatsförbrukningen - åtminstone än så länge och med nuvarande publiceringstidtabell - inte kan betraktas som tillförlitlig, måste konjunkturindikatorn i sin nuvarande utformning betraktas som en indikator som prognostiserar mestadels produktionen. Uppskattningen av insatsförbrukningen är en fråga som utreds som bäst.

En annan viktig fråga gäller hur man bör gå tillväga vid riktmärkningen (benchmarking) av tidsseriehistorien. Syftet med denna metod är att förbättra statistikens kvalitet, vilket motiveras av att kvartals- och årsräkenskapernas uppgiftskällor är mer heltäckande än de som konjunkturindikatorn baserar sig på. Överlag har det ansetts lämpligt att använda sig av riktmärkningsmetoder för att bättre kunna utnyttja informationen i kvartals- och årsräkenskaperna och på så sätt skapa en koherent bild av den historiska ekonomiska utvecklingen. Riktmärkningen av konjunkturindikatorns tidsseriehistoria utförs för tillfället med hjälp av kvartalsräkenskapernas förädlingsvärdeserier. Även riktmärkning med hjälp av årsräkenskapernas förädlingsvärdeserier skulle kunna komma i fråga. Olika alternativ undersöks i samband med utvecklingsprojektet, samtidigt som man erhåller mer material som beskriver hur träffsäker den nya konjunkturindikatorn är. Trots riktmärkningen kan konjunkturindikatorn dock inte betraktas som en indikator för direkt prognostisering av förädlingsvärdet. Publiceringstidtabellen innebär att man inte har tillgång till sådana uppgiftskällor som skulle möjliggöra en uppskattning av insatsförbrukningen. Dessutom omfattar riktmärkningen inte heller de allra senaste månaderna, eftersom dessa ingår i kvartalsräkenskapernas ännu opublicerade kvartalsuppgifter.

Förfrågningar: Samu Hakala (09) 1734 3756, Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi


Senast uppdaterad 6.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/ktkk_2008-11-06_uut_001_sv.html