Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Utvecklandet av konjunkturindikatorn för produktionen

Den tidigare månadsgrafen över totalproduktionen har förnyats och publiceras nu under namnet konjunkturindikator för produktionen. Utvecklingsarbetet utfördes under år 2008 utan pauser i publiceringen och parallellt med beräkningen av konjunkturindikatorn. Utvecklingsprojektet har slutförts men vissa ändringar är att vänta också år 2009. Som ett första steg i projektet har man gått över till en beräkningsmetod som är kompatibel med den som används för beräkning av produktionen vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna. Vid beräkningen av näringsgrensdata har man gått in för att i första hand använda värdedata. Genom att deflatera värdedata med medelpriserna för närmast föregående år som jämförelsevärde erhålls volymdata i föregående års priser, där basåret alltid är det närmast föregående året. Volymförändringarna uttryckta i föregående års priser kedjas till en kontinuerlig volymserie uttryckt i referensårspriser med år 2000 som referensår och publiceras som konjunkturindikatorn för produktionen. Vid kedjningen används den så kallade annual overlap-metoden, som är kompatibel med den metod för deflatering och kedjning av produktionen som används vid upprättandet av kvartalsräkenskaperna.

De källmaterial som används vid beräkningen av konjunkturindikatorn är till stor del identiska med materialet i kvartalsräkenskaperna. Beräkningen genomförs på näringsgrensindelningens 2-siffernivå, men inte med en sektorindelning som i kvartalsräkenskaperna. Insatsförbrukningen kan inte heller uppskattas skilt för sig, utan beräkningen baserar sig på produktionsindikatorer. Publiceringsnivån är primärproduktion, förädling och tjänster. Som källuppgifter för industrin, liksom för privata tjänster, används huvudsakligen preliminära uppgifter om omsättningsindex. Som källuppgifter för offentliga tjänster används preliminära uppgifter om lönesummaindex. Som prisuppgifter används producentpris- och förtjänstnivåindex. Källmaterial för primärproduktionen är enhetsuppgifter om mottagen mjölk hos mejerierna, slakteristatistik, skördestatistik och uppgifter om kommersiell avverkning inklusive motsvarande uppgifter om pris per enhet.

Inom utvecklingsarbetet har man försökt klarlägga om konjunkturindikatorn borde ge en prognos för produktionen eller förädlingsvärdet för hela ekonomin. Under utvecklingsarbetets gång stärktes uppfattningen att målsättningen borde vara en prognos för förädlingsvärdet, trots att ingen slutgiltig lösning på frågan kunde hittas. Eftersom konjunkturindikatorn baserar sig på produktionsindikatorer och eftersom uppskattningen av insatsförbrukningen - åtminstone än så länge och med nuvarande publiceringstidtabell - inte kan betraktas som tillräckligt tillförlitlig för att inkluderas i beräkningen, ska de senaste månadernas konjunkturindikator tillsvidare betraktas som en indikator som prognostiserar produktionen. Uppskattningen av insatsförbrukningen utreds ytterligare under år 2009.

När det gäller tidsseriehistorien görs riktmärkning (benchmarking) till den del kvartalsräkenskaper har publicerats. Syftet med denna metod är att förbättra statistikens kvalitet, vilket motiveras av att kvartals- och årsräkenskapernas uppgiftskällor är mer heltäckande än de som konjunkturindikatorn baserar sig på. Överlag har det ansetts lämpligt att använda sig av riktmärkningsmetoder för att bättre kunna utnyttja informationen i kvartals- och årsräkenskaperna och på så sätt skapa en koherent bild av den historiska ekonomiska utvecklingen. Riktmärkningen av konjunkturindikatorns tidsseriehistoria utförs med hjälp av kvartalsräkenskapernas förädlingsvärdeserier. Då följer tidsseriehistorian för konjunkturindikatorn utvecklingen av kvartals- och årsräkenskaperna. Trots riktmärkningen kan konjunkturindikatorn dock inte betraktas som en indikator för direkt prognostisering av förädlingsvärdet. Uppskattningen av insatsförbrukningen görs inte på samma sätt som för kvartalsräkenskaperna. Riktmärkningen omfattar inte heller de allra senaste månaderna eftersom dessa ingår i kvartalsräkenskapernas ännu opublicerade kvartalsuppgifter, utan värdena förs in i tidsserien med ändringen enligt produktionsindikatorer.

Ytterligare information: Samu Hakala (09) 1734 3756, Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667 kansantalous.suhdanteet@stat.fi


Senast uppdaterad 9.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/ktkk_2009-02-09_uut_001_sv.html