Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publiceringsnivåerna för lönesummaindexet revideras vid övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008

De nya publiceringsnivåerna enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i mars 2009 i lönesummaindexet, då uppgifterna för januari 2009 publiceras.

Mera information ges av Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Publiceringsnivåer efter näringsgren:

Hela ekonomin
Tillverkning
Byggverksamhet
Handel
Tjänster

Hela ekonomin
A-X Hela ekonomin
B, C, D, E Tillverkning
F Byggverksamhet
G Handel
H, I, J, L, M, N, R, S Tjänster
K Finans- och försäkringsverksamhet
O-Q Den offentliga sektorn
P Utbildning exkl. den offentliga sektorn
Q Vård och omsorg; sociala tjänster, exkl. den offentliga sektorn

Till början

Tillverkning

B, C, D, E Tillverkning

B Utvinning av mineral
07 Utvinning av metallmalmer
08 Annan utvinning av mineral
09 Service till utvinning

C Tillverkning
10 Livsmedelsframställning
11 Framställning av drycker
13 Textilvarutillverkning
14 Tillverkning av kläder
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
17 Pappers- och pappersvarutillverkning
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
24 Stål- och metallframställning
25 Tillverkning av metallvaror
28 Tillverkning av övriga maskiner
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
30 Tillverkning av andra transportmedel
31 Tillverkning av möbler
32 Annan tillverkning
33 Reparation och installation av maskiner och apparater

D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)

E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
36 Vattenförsörjning

Kombinationer som beskriver hela tillverkningen:

Fabriksindustri och utvinning av mineral (BC)
Fabriksindustri (13, 14, 17, 20, 21, 24-30)

Övriga kombinationer och aggregerade grupper:

Livsmedelsindustri (10-12)
Textilindustri (13-15)
Trä- och pappersindustri (16-17)
Kemisk industri (19-22)
Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik; tillverkning av elapparatur (26-27)
Metallindustri (24-30)

Råmaterial och kapitalvaror (MIG): 7-9, 10.6, 10.9, 13.1-13.3, 16, 17, 20.1-20.3, 20.5, 20.6, 22-24, 25.5-25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1-27.4, 27.9
Energiprodukter (MIG): 5, 6, 19, 35, 36
Investeringsvaror (MIG): 25.1-25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.1-30.4, 32.5, 33
Varaktiga konsumtionsvaror (MIG): 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1, 32.2
Andra konsumtionsvaror (MIG): 10.1-10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4, 32.9

Till början

Byggverksamhet

F Byggverksamhet

41 Byggande av hus
42 Anläggningsarbeten
43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Till början

Handel

G Hela handeln

45 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar
45111, 45191, 4531, 45401 Partihandel med motorfordon och motorcyklar (inkl. tillbehör, reservdelar och däck)
45112, 45192, 4532, 45402 Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (inkl. tillbehör, reservdelar och däck) 452, 45403 Underhåll och reparation av motorfordon och motorcyklar
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
47Detaljhandel utom med motorfordon
4711, 472 Dagligvaruhandel
4711 Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
4719 Annan detaljhandel med brett sortiment
4721-4724, 4726, 4729 Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak
4725 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
473 Specialiserad detaljhandel med drivmedel
4741 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
4742 Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning
4771, 4772 Specialiserad butikshandel med kläder och skodon
4754, 4743Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater samt ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
4752, 47532, 47596 Specialiserad butikshandel med bygg-, järn och VVS-varor, färger och glas samt tapeter och golvbeläggningar
4751, 47531, 47599, 47591-47594 Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar samt textilier
4761, 4762 Butikshandel med böcker, tidningar och pappersvaror
47641 Specialiserad butikshandel med sportartiklar
47642 Specialiserad butikshandel med båtar och båttillbehör
4773-4775 Apotekshandel, specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar, kosmetika och hygienartiklar
47761-47763 Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel
4777 Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken
47783 Specialiserad butikshandel med optiska artiklar
4791 Postorderhandel och detaljhandel på Internet
4799 Övrig detaljhandel

Till början

Tjänster

H, I, J, L, M, N, R, S Tjänster

H Transport och magasinering
49 Landtransport och järnvägstransport
50 Sjötransport
52 Magasinering och stödtjänster till transport

I Hotell- och restaurangverksamhet
55 Hotell- och logiverksamhet
56 Restaurang-, catering- och barverksamhet

J Informations- och kommunikationsverksamhet
58 Förlagsverksamhet
59 Film-, video- och TV-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning
60 Planering och sändning av program
61 Telekommunikation
62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.
63 Informationstjänster

L Fastighetsverksamhet

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
69-70Juridik och ekonomisk konsultverksamhet och konsulttjänster till företag
71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, teknisk provning och analys
72 Vetenskaplig forskning och utveckling
73 Reklam och marknadsundersökning
74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
77Uthyrning och leasing
78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster
79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
82 Kontorstjänster och andra företagstjänster

R Kultur, nöje och fritid

S Annan serviceverksamhet
94 Intressebevakning, religiös verksamhet
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar
96 Andra konsumenttjänster

Till början

Detaljerade beskrivningar av grupperna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Användning av TOL 2008- och TOL 2002-uppgifter och deras jämförbarhet

Under övergångstiden fram till mitten av år 2011 används uppgifter både enligt TOL 2008 och enligt TOL 2002 inom de olika statistikområdena. Också då man använder serier som publicerats tidigare enligt den gamla näringsgrensindelningen tillsammans med serier som kommer att publiceras enligt den nya indelningen, är man tvungen att sammanslå uppgifter som följer olika indelningar.

Uppgifter enligt TOL 2002 och TOL 2008 kan jämföras på följande sätt i lönesummaindexet:

B Utvinning av mineralmotsvarar nästan helt huvudgrupp C Gruvdrift och utvinning av mineral i näringsgrensindelningen TOL 2002.

C Tillverkningmotsvarar närmast huvudgrupp D Tillverkningi näringsgrensindelningen TOL 2002.De mest betydande ändringarna i huvudgruppen är:

 • Reparation av maskiner har avskiljts från den egentliga tillverkningsverksamheten och bildar en egen TOL 2008-grupp 33 Reparation och installation av maskiner och apparater.
 • Dessutom har reparationsverksamhet med anknytning till vissa industriella näringsgrenar överförts från tillverkning till huvudgrupp S Annan serviceverksamhet i TOL 20008 och där till tvåsiffernivån 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar.
 • Näringsgrenen 37 Återvinningi TOL 2002 har överförts till huvudgrupp E Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering och där till tvåsiffernivån 38 Avfallshantering; återvinning.
 • 22 Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion av inspelningari TOL 2002 överförs från tillverkningen till huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamheti TOL 2008.

Huvudgrupp D Försörjning av el, gas, värme och kyla i TOL 2008 motsvarar nästan helt huvudgrupp E El-, gas-, värme- och vattenförsörjningi TOL 2002.

Huvudgrupp E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering är helt ny och därför finns det ingen motsvarighet till den i TOL 2002. Verksamheter från huvudgrupp D Tillverkning, E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning, F Byggverksamhetoch O Andra samhälleliga tjänsteri TOL 2002 har överförts till huvudgrupp E i TOL 2008.

Den kombination av hela tillverkningen som publiceras gällande lönesummaindexet omfattar huvudgrupperna CDE i TOL 2002, men i den nya näringsgrensindelningen omfattar den bara huvudgrupperna BC (Fabriksindustri och utvinning av mineral).

Olika aggregerade grupper, dvs. kombinationer av olika huvudgrupper och deras undergrupper publiceras oftare än tidigare. Ett flertal nationella kombinationer baserade på TOL 2002 har publicerats gällande lönesummaindexet. Till sitt innehåll är de nästan oförändrade då näringsgrensindelningen revideras. En nyhet är de s.k. MIGs (engl. Main Industrial Groupings), dvs. aggregerade grupper som definierats gemensamt i EU-länderna. MIG-grupperna har definierats efter sitt huvudsakliga användningsändamål.

F Byggverksamhetmotsvarar nästan helt huvudgrupp F i näringgrensindelningen TOL 2002.

Näringsgrenen 41 Byggande av hus enligt TOL 2008 motsvarar inte den grupp inom byggverksamhet som i TOL 2002 har ett liknande namn. Den nya näringsgrenen Byggande av hus motsvarar gruppen Uppförande av hus på femsiffernivå i den gamla näringsgrensindelningen TOL 2002. Installations- och slutbehandlingsarbeten i den gamla näringsgrensgruppen har överförts till en ny grupp i den nya klassificeringen, till 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.

43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet är en ny grupp inom huvudgruppen Byggverksamhet. Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet omfattar bygginstallationer, slutbehandling av byggnader och uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare som ingick i näringsgrensgruppen Byggverksamhet enligt TOL 2002.

I den gamla näringsgrensindelningen TOL 2002 samlades bygg- och anläggningsarbeten från femsiffernivåerna 45110, 45120, 45219, 45230 och 45230. I TOL 2008 motsvarar gruppen 42 Anläggningsarbeten något så när motsvarande grupper i TOL 2002. Gruppen 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet fanns i TOL 2002 på nivåerna 45110 rivning av hus; markarbeten och 4512 markundersökning.

Den mest betydande gruppen utanför näringsgrenen för byggverksamhet är markexploatering från fastighetsverksamheten. Markexplateringen överförs både till gruppen byggande av hus och anläggningsarbeten. I sin helhet ökar förändringen inte kännbart lönesummaindexet, eftersom de stora byggföretagen, som också är byggherrar, enligt TOL 2002 hört till huvudgruppen Byggverksamhet

G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklarmotsvarar nästan helt huvudgruppen G Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar i TOL 2002.

Den mest betydande förändringen på tvåsiffernivå är att detaljhandel med drivmedel 505 i TOL 2002 överförts från näringsgrenen 50 Handel med samt reparation och service av motorfordon; detaljhandel med drivmedeltill näringsgrenen 47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar i TOL 2008.

H Transport och magasineringmotsvarar nästan helt huvudgruppen I Transport, magasinering och kommunikation i TOL 2002, med undantag av tresiffernivån 633 Resebyråverksamhet och andra stödtjänster till turismen, som övergår till huvudgrupp N enligt TOL 2008. Tvåsiffernivån 64 Post- och telekommunikationer i TOL 2002ändras i TOL 2008till tvåsiffernivån53 Post och kurirverksamhet.

I Hotell- och restaurangverksamhet motsvaras i TOL 2002 av huvudgruppen H Hotell och restaurangverksamhet.

Till huvudgruppen J Informations- och kommunikationsverksamhetövergår tvåsiffernivåer från huvudgrupper i TOL 2002:

 • 61 Telekommunikation från huvudgruppen I Transport, magasinering och kommunikation
 • 60 Planering och sändning av program från huvudgruppen O Andra samhälleliga och personliga tjänster
 • 62 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. samt informationstjänster (tidigare Databehandlingstjänster) från huvudgruppen K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
 • Informations- och kommunikationsverksamhet omfattar dessutom tvåsiffernivån 58 Förlagsverksamhet, som är en kombination av delar av tvåsiffernivåerna 72 Databehandlingstjänster och 22 Förlagsverksamhet. grafisk produktion och reproduktion av inspelningar i TOL 2002
 • Informations- och kommunikationsverksamhet omfattar också tvåsiffernivån 59 Film-, video- och tv-programverksamhet, som kombinerar tvåsiffernivåerna 22 Förlagsverksamhet, grafisk produktion och reproduktion av inspelningar och 92 Rekreations-, kultur- och sportverksamhet i TOL 2002.

L Fastighetsverksamhetmotsvarar nästan helt tvåsiffernivån 70 Fastighetsverksamhet i huvudgruppen K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster enligt TOL 2002.

Huvudgruppen M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknikmotsvarar tvåsiffernivåerna 74 Andra företagstjänster och 73 Forskning och utveckling i huvudgruppen K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster enligt TOL 2002. Enligt TOL 2008är dessa 72 Vetenskaplig forskning och utveckling samt 74 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Till huvudgruppen M hör enligt TOL 2008 dessutom:

 • 69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet
 • 702 Konsulttjänster till företag
 • 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, teknisk provning och analys
 • 73 Reklam och marknadsundersökning

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster omfattar två- och tresiffernivåerna i huvudgruppen K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster enligt TOL 2002.

 • 71 Uthyrning av fordon o.d.
 • 746 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänster från en del av tvåsiffernivån 74 Övriga företagstjänster.

Dessutom omfattar Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster tresiffernivån 633 Resebyråverksamhet och andra stödtjänster till turism i huvudgruppen I Transport, magasinering och kommunikation enligt TOL 2002.

Två- och tresiffernivåerna i Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster enligt TOL 2008 är

 • 77 Uthyrning och leasing
 • 78 Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster
 • 79 Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
 • 80 Säkerhets- och bevakningsverksamhet
 • 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
 • 82 Kontorstjänster och andra företagstjänster

Huvudgruppen R Kultur, nöje och fritidomfattar tvåsiffernivån 92 Rekreations-, kultur- och sportverksamhet i huvudgruppen O Andra samhälleliga och personliga tjänster enligt TOL 2002.

S Annan serviceverksamhetomfattartvåsiffernivåerna 91 Organisationsverksamhet och 93 Annan serviceverksamhet i huvudgruppen O Andra samhälleliga och personliga tjänster samt tresiffernivån 725 Underhåll och reparation av kontorsmaskiner och datorer i huvudgruppen K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster.

Annan serviceverksamhet i TOL 2008 omfattar tvåsiffernivåerna 94 Intressebevakning; religiös verksamhet, 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar och 96 Andra konsumenttjänster.

K Finans- och försäkringsverksamhet, O-Q Den offentliga sektorn, P Utbildning och Q Vård och omsorg; sociala tjänster enligt TOL 2008 motsvarar som sådana grupperna enligt den gamla näringsgrensindelningen TOL 2002.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Retroaktiva uppgifter publiceras fr.o.m. år 1995 om utvecklingen av alla ovan angivna näringsgrenar. Uppgifterna för år 2005 beräknas på basis av mikromaterial på grund av byte av basår. Uppgifterna för åren 1995-2004 och 2006-2008 bildas med hjälp av den metod som från fall till fall bedöms vara mest lämplig antingen genom att som sådana utnyttja uppgifter som publicerats tidigare enligt TOL 2002 (om innehållet i den gamla serien tillräckligt väl motsvarar den serie som publiceras med enligt näringsgrensindelningen TOL 2008) eller genom att väga samman gamla tidsserier enligt TOl 2002 eller genom att räkna på basis av mikromaterial.

Noggrannheten för de retroaktiva uppgifter som bildats för åren 1995-2004 är nästan lika god som noggrannheten för motsvarande, tidigare publicerade uppgifter. Noggrannheten av uppgifterna för åren 2005-2008 ändras inte i samband med byte av klassificering och basår.


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/ktps_2008-09-26_luo_001_sv.html