Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.6.2008

Livsmedelsutgifterna har ökat en femtedel på två decennier

Under perioden 1985-2006 ökade hushållens utgifter för livsmedel reellt sett med omkring en femtedel (21 %) per hushåll. Hushållen konsumerade livsmedel och alkoholfria drycker för 3 817 euro år 2006, medan motsvarande konsumtion år 1985 var 3 152 euro per hushåll till 2006 års priser. Samtidigt ökade alla konsumtionsutgifter per hushåll med 35 procent. Uppgifterna framgår av tidsseriematerialet 1985-2006 i Statistikcentralens konsumtionsundersökning. Tidsserieuppgifterna i databastabellerna gör det möjligt att granska hushållens konsumtion täckande efter bakgrundsvariabel i olika utgiftsgrupper.

Andelen livsmedelsutgifter av alla utgifter i hushållen sjönk från 20 procent till ungefär 13 procent under perioden 1985-2006 (Figur 1). I och med att den ekonomiska välfärden ökat har andelen livsmedelsutgifter av alla utgifter minskat. Jämförelsen mellan olika typer av hushåll visar att också variationen i andelen livsmedelsutgifter mellan hushåll med olika personsammansättning minskade klart under referensperioden. Då livsmedelsutgifternas andel i åldringshushållen var över en fjärde del (27 %) år 1985, hade andelen sjunkit till 15 procent år 2006. Under motsvarande tid hade andelen i enpersonshushåll sjunkit från 15 procent till 11 procent. Förutom åldringshushållen använder ensamförsörjarhushållen och gruppen Övriga hushåll en större utgiftsandel än genomsnittet för livsmedel. I gruppen Övriga hushåll ingår hushåll med minst tre vuxna och hushåll med både personer i arbetsför ålder och pensionärer. Livsmedelsutgifterna i hushåll med par utan barn och enpersonshushåll är mindre än genomsnittet.

Figur 1. Andel livsmedelsutgifter (%) efter hushållstyp 1985, 1990, 1994-96, 1998, 2001 och 2006

Också om andelen utgifter för livsmedel av totalkonsumtionen har krympt, används dock mera pengar för mat och dryck än tidigare. De största utgiftsposterna för livsmedel består av kött, bröd och andra spannmålsprodukter samt en grupp till vilken hör olika mjölkprodukter, ost och ägg (Tabell 1). Dessa täcker mer än hälften av hushållens livsmedelsutgifter. Andelen köttprodukter av hushållens genomsnittliga livsmedelsutgifter minskade med fyra procentenheter under perioden 1985-2006 och uppgick till 18 procent år 2006. Ett genomsnittligt finländskt hushåll använde 698 euro på köttprodukter år 2006, då utgifterna för köttprodukter var 632 euro per hushåll år 1985 till 2006 års priser.

Hushållen köper mer förädlade livsmedel, halvfabrikat och färdiga delar av måltider än tidigare. Det verkar som om man allt mer går över från färskt kött till marinerat eller förbehandlat kött: istället för griskotletter grillar man hellre griskött som marinerats på olika sätt. Är det så att grytsteken finns kvar bara som de stora åldersklassernas delikatess, när honungsmarinerade kycklingstrimlor har intagit dess plats. Detta tyder åtminstone uppgifterna i konsumtionsundersökningen på. Enligt dem har utgifterna för fjäderfäkött mångdubblats sedan år 1985.

Tabell 1. Strukturen av hushållens livsmedelsutgifter 1985 och 2006 (%) och deras förändring (%-enhet) samt realförändringen av livsmedelsutgifter 1985-2006 (1985=100)

Livsmedelutgifter
Struktur och förändring Realförändring
1985 2006 1985-2006 1985-2006
% % (%-yks) (1985=100)
Livsmedel och alkoholfria drycker 100 100   121
Bröd och spannmålsprodukter 16 17 1 114
Kött 22 18 -4 110
Fisk 3 4 1 172
Mjölk, ost och ägg 18 17 -1 102
Fetter och oljor 6 2 -4 66
Frukt och bär 7 7 0 108
Grönsaker inkl. potatis 7 10 3 170
Socker, sylt, honung och sötsaker 7 8 1 140
Övriga livsmedel 4 8 4 252
Alkoholfria drycker 9 8 -1 115

Andra synliga förändringar i strukturen för livsmedelsutgifterna, vid sidan av den minskade andelen utgifter för köttprodukter, är ökningen av andel grönsaker samt en minskad andel fetter och oljor. Mätt med 2006 års priser ökade konsumtionsutgifterna för fiskprodukter klart, liksom även konsumtionen av grönsaker och potatis. Det finländska hushållet konsumerade fiskprodukter för i genomsnitt 167 euro per hushåll enligt den senaste konsumtionsundersökningen, när motsvarande utgifter reellt sett var 97 euro per hushåll två decennier tidigare. Liksom när det gäller kött finns det i hushållens kundkorg i allt större utsträckning halvfabrikat av fisk: mätt med konsumtionsutgifter har konsumtionen av färdiga fiskfiléer samt saltad eller rökt fisk ökat klart under de senaste två decennierna.

Databastabellerna för konsumtionsundersökningen innehåller uppgifter för åren 1985, 1990, 1994-96, 1998, 2001 och de färskaste uppgifterna för år 2006. I tabellerna är konsumtionsutgifterna angivna till löpande priser, dvs. i penningvärdet för resp. undersökningstidpunkt, samt till 2006 års priser i de utgiftsgrupper för vilka det finns förändringskoefficienter tillgängliga från upprättandet av nationalräkenskaperna. I slutet av tabellerna finns uppgifter om antalet hushåll samt disponibla inkomster.

Källa: Konsumtionsundersökning 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Ylitalo (09) 1734 3560 och Juha Nurmela (09) 1734 2548, kulutus.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/2006/ktutk_2006_2008-06-17_tie_002_sv.html