Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2008

Hushållen drar nytta av användningen av samhällets välfärdstjänster

De finländska hushållen drog nytta av användningen av samhällets välfärdstjänster till ett belopp på i genomsnitt drygt 6 200 euro år 2006 (Tabell). Exempel på sådana välfärdstjänster är utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster. Dessa tjänster finansieras med offentliga medel, men kunden betalar inget alls eller bara en liten del av kostnaderna för produktionen av dem i form av bruksavgifter. För användningen av offentliga hälsovårdstjänster och sociala tjänster kan man bära upp kundavgifter, men också dessa tjänster är till stor del subventionerade. Å andra sidan har inte skolsystemet i Finland några terminsavgifter. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna om användning av välfärdstjänster i Statistikcentralens Konsumtionsundersökning.

Utbildningstjänsterna utgör till sitt värde den största andelen av välfärdstjänsterna, deras andel av värdet på alla dessa tjänster är nästan hälften (47,3 %). Också de offentliga hälsovårdstjänsternas betydelse är stor, 40 procent av all den förmån som välfärdstjänsterna erbjuder härstammar från användningen av hälsovårdstjänster. De sociala tjänsternas andel är något under 13 procent. När det gäller de sociala tjänsterna är dagvårdstjänster för barn och olika hemvårdstjänster för åldringar de mest betydande enskilda grupperna.

När man uppskattar betydelsen av dessa tjänster med tanke på hushållens ekonomiska välfärd, kan den nytta som tjänsterna medför ställas i relation till hushållens disponibla inkomster (inkomster + inkomstöverföringar - skatter). Enligt konsumtionsundersökningen var hushållens genomsnittliga disponibla inkomster 35 390 euro år 2006. När man adderar värdet av den nytta som man fått av välfärdstjänsterna, drygt 6 200 euro, med den disponibla inkomsten ökade hushållens konsumtionsmöjligheter med i genomsnitt drygt 17 procent.

Offentliga välfärdstjänster används relativt sett mest av barnfamiljer, eftersom utbildningstjänsternas betydelse är så stor. Dessutom är dagvårds- och hälsovårdstjänsterna viktiga för barnfamiljerna. Också åldringshushållen är en viktig grupp när det gäller användning av välfärdstjänster. De här hushållen använder relativt mycket hälsovårdstjänster samt olika kommunala vårdtjänster. Barnlösa hushåll som består av personer i arbetsför ålder använder relativt sett minst välfärdstjänster.

Materialet om välfärdstjänster hör samman med Konsumtionsundersökningen 2006. Konsumtionsundersökningens uppgifter om användning av tjänster har sammanslagits med uppgifter om kostnader från externa källor och på så sätt har man kunnat räkna ut enhetskostnader för de producerade tjänsterna. Kundavgifter som hushållen betalat har dragits av från enhetskostnaderna.

Hushållens disponibla inkomster, konsumtionsutgifter samt det kalkylerade värdet av användningen av välfärdstjänster år 2006

  Alla
hushåll
Enpersons-
hushåll,
under 65 år
Par utan
barn, under
65 år*)
Ensamförsörjar-
hushåll **)
Barnfamilj
med två
vårdnadshavare**)
Åldrings-
hushåll ***)
Övriga
hushåll
Hushåll totalt 2 455 000 624 809 489 483 104 782 525 175 519 072 191 679
Hushållets
genomsnittliga
storlek
2,11 1,00 2,00 2,61 3,92 1,31 2,99
Konsumtionsenheter
i hushållet
i genomsnitt
1,49 1,00 1,50 1,63 2,19 1,15 1,95
Konsumtionsutgifter 30 247 19 281 36 914 26 674 47 531 18 090 36 490
Hushållets
disponibla
inkomster
35 390 20 999 45 865 27 279 52 743 22 480 47 396
Värdet av
välfärdstjänster
6 214 3 281 4 057 12 752 12 527 3 644 7 399
Den procentuella
andelen av värdet
av välfärdstjänster
av inkomsterna
17,6 15,6 8,8 46,7 23,8 16,2 15,6

*) båda under 65 år **) barnen under 25 år att försörja ***) alla medlemmarna har fyllt 65 år

Källa: Konsumtionsundersökning 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Lindqvist (09) 1734 3418 ja Juha Nurmela (09) 1734 2548, kulutus.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/2006/ktutk_2006_2008-06-30_tie_003_sv.html