Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.12.2013

Studerandehushållens konsumtionsutgifter minskade från år 2006 till 2012

Enligt Statistikcentralens konsumtionsundersökning hushållens konsumtionsutgifter ökade reellt med 3,5 procent per konsumtionsenhet 1) under perioden 2006–2012 och uppgick till omkring 24 000 euro år 2012. Av befolkningsgrupper studerandenas konsumtion minskade mest. Konsumtionsutgifterna bland arbetslösa och högre tjänstemän minskade också något jämfört med år 2006. När det gäller de stora befolkningsgrupperna ökade konsumtionsutgifterna mer än genomsnittet hos hushåll som består av lägre tjänstemän, arbetstagare och företagare. Pensionärshushållens reella konsumtionsutgifter ökade med omkring 2 procent. För konsumtionsundersökningen intervjuades 3 551 hushåll år 2012.

Konsumtionsutgifterna efter referenspersonens socioekonomiska ställning 2006 och 2012 (enligt 2012 års priser, EUR/konsumtionsenhet)

Konsumtionsutgifterna efter referenspersonens socioekonomiska ställning 2006 och 2012 (enligt 2012 års priser, EUR/konsumtionsenhet)

Eurobeloppet som användes för konsumtion var år 2012 störst per konsumtionsenhet hos hushåll som består av företagare (exkl. lantbruksföretagare) och högre tjänstemän, dvs. över 30 000 euro. Konsumtionsutgifterna i hushåll som består av arbetslösa och studerande var omkring 15 000 euro. En mellanklass inom konsumtionen bildade hushåll som består av lägre tjänstemän, lantbruksföretagare och arbetare. Pensionärshushåll, som redan utgör en tredjedel av alla hushåll, och en liten grupp som består av övriga hushål 2) placerar sig mellan mellanklassen inom konsumtionen och gruppen med låg konsumtionsnivå.

Konsumtionsutgifterna efter referenspersonens socioekonomiska ställning efter huvudgrupp 2006 och 2012 (enligt 2012 års priser, EUR/konsumtionsenhet) del 1

Konsumtionsutgift Alla hushåll Lantbruksföretagare Övriga företagare Högre tjänstemän Lägre tjänstemän
2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012 2006 2012
Konsumtionsutgifter totalt 23 238 24 046 22 869 25 065 31 029 32 745 31 941 31 565 24 355 27 062
Livsmedel och alkoholfria drycker 2 988 3 014 3 195 3 176 3 530 3 379 3 365 3 466 3 022 3 126
Alkoholhaltiga drycker och tobak 635 564 292 492 788 762 743 548 707 566
Kläder och skodon 760 737 607 621 1 038 796 1 501 1 209 909 1 044
Boende 7 018 7 038 7 794 7 417 8 675 9 444 7 734 7 829 6 617 6 900
Inventarier och hushållsutrustning 1 098 1 098 1 275 1 034 1 642 1 611 1 703 1 558 1 169 1 275
Hälsovård 797 808 478 483 946 913 754 771 677 737
Transport 3 400 3 950 3 636 4 072 4 927 6 257 5 384 6 145 3 808 4 521
Datakommunikation 500 592 542 620 582 768 576 664 546 671
Rekreation och kultur 2 177 2 458 2 111 3 004 3 217 3 400 3 471 3 287 2 228 3 234
Hotell, kaféer och restauranger 1 039 1 004 531 656 1 520 1 488 2 116 1 775 1 272 1 423
Övriga varor, tjänster och utbildning 2 930 2 741 2 491 3 454 4 233 3 869 4 573 4 247 3 507 3 498
Antalet hushåll i urvalet 4 007 3 551 132 100 237 222 774 687 686 652
Antalet hushåll i populationen 2 455 000 2 594 999 43 806 33 994 144 378 145 838 409 652 444 004 394 312 435 440
Hushållets genomsnittliga storlek 2,11 2,05 3,59 3,02 2,92 2,54 2,56 2,62 2,31 2,30
Hushållets konsumtionsenheter i genomsnitt (oecdmod) 1,49 1,47 2,13 1,90 1,82 1,68 1,67 1,69 1,57 1,57

Konsumtionsutgifterna efter referenspersonens socioekonomiska ställning efter huvudgrupp 2006 och 2012 (enligt 2012 års priser, EUR/konsumtionsenhet) del 2      

Konsumtionsutgift Arbetare      Studerande        Pensionärer         Arbetslösa          Övriga         
2006    2012    2006   2012   2006   2012   2006  2012  2006  2012 
Konsumtionsutgifter totalt 22 586 23 858 16 292 14 625 19 218 19 538 15 175 15 109 16 646 18 920
Livsmedel och alkoholfria drycker 2 953 3 026 1 795 1 806 2 889 2 884 2 541 2 140 2 697 2 920
Alkoholhaltiga drycker och tobak 747 763 533 317 431 457 959 668 480 558
Kläder och skodon 685 668 582 729 392 423 193 188 641 924
Boende 6 102 6 296 5 025 4 554 7 534 7 079 5 742 6 034 5 906 6 016
Inventarier och hushållsutrustning 1 012 1 071 666 557 820 823 571 591 720 997
Hälsovård 559 500 388 293 1 164 1 101 347 625 360 469
Transport 3 967 4 511 2 052 2 049 1 997 2 428 1 464 1 339 1 462 2 683
Datakommunikation 537 667 437 560 387 460 547 513 568 570
Rekreation och kultur 2 133 2 360 1 664 1 251 1 544 1 808 1 135 1 405 1 261 1 534
Hotell, kaféer och restauranger 1 058 1 136 1 256 1 067 325 346 381 431 1 061 560
Övriga varor, tjänster och utbildning 2 894 2 835 1 960 1 353 1 929 1 709 1 500 1 157 1 637 1 637
Antalet hushåll i urvalet 819 587 122 101 1 102 1 075 98 80 37 47
Antalet hushåll i populationen   471 369   432 326   83 609    93 938   748 021  873 321  112 975   93 123   46 873  43 009
Hushållets genomsnittliga storlek 2,48 2,35 1,56 1,55 1,44 1,46 1,67 1,58 1,92 2,45
Hushållets konsumtionsenheter i genomsnitt (oecdmod) 1,63 1,59 1,24 1,25 1,22 1,23 1,28 1,25 1,36 1,57

Transport samt rekreation och kultur stod för en ökning av konsumtionen

Förväntningarna på konsumtionsmöjligheterna, som påverkar hushållens konsumtion, var enligt nyckeltalen i Statistikcentralens konsumentbarometer positiva år 2012, men betydligt mer pessimistiska som år 2006 (år 2006 var nyckeltalet 10,8 och år 2012 var det 5,2). Uppenbarligen har konsumtionen 2012 påverkats av den allmänna ekonomiska osäkerheten.

Trots osäkerheten användes mera pengar år 2012 än år 2006 när det gäller huvudgrupperna transport samt rekreation och kultur. Den reella ökningen av konsumtionsutgifterna hände i de här två konsumtionsposterna när det gäller de flesta socioekonomiska grupperna. Med undantag av arbetslösa hushåll användes också mer pengar för datakommunikation än år 2006. De reella konsumtionsutgifterna för boende och livsmedel var på samma nivå som 2006.

Hushållens konsumtionsutgifter efter huvudgrupp 2006 och 2012 (enligt 2012 års priser, EUR/konsumtionsenhet)

Hushållens konsumtionsutgifter efter huvudgrupp 2006 och 2012 (enligt 2012 års priser, EUR/konsumtionsenhet)

En del av ökningen av utgifterna för transport beror på att frågan som gäller service av fordon ändrades år 2012. Man har bättre information om servicekostnaderna än år 2006. Ökningen av konsumtionsutgifterna för datakommunikation förklaras av att man gått över till att använda smarttelefoner och av att internetförbindelserna blivit snabbare.

Den nominella penningsumman som användes för rekreation och kultur minskade i flera undergrupper eftersom t.ex. AV- och datateknikutrustning blev betydligt billigare under sexårsperioden. Av underposterna i huvudgruppen lade hushållen mer pengar på bl.a. leksaker och fritidsartiklar, sällskapsdjur, datorspel samt avgiftsbelagda tv-kanaler jämfört med år 2006. Däremot köpte man mindre böcker och tidningar år 2012 än år 2006.

Konsumtionsutgifterna för transport, datakommunikation samt rekreation och kultur ökade också från år 2001 till år 2006. Det verkar alltså som om hushållens konsumtionsbeteende har varit rätt så oförändrat under hela 2000-talet.


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. Den första vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter. Konsumtionen, som beräknats med hjälp av konsumtionsenheter, beaktar storleksskillnaderna mellan hushållen och möjliggör en jämförelse mellan dem.
2) Till gruppen övriga hushåll hör t.ex. de som sköter eget hushåll eller är på oavlönad sjukledighet.

Källa: Hushållens konsumtion 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Nurmela 09 1734 2548, Tarja Hatakka 09 1734 3553, kulutus.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (323,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/2012/ktutk_2012_2013-12-30_tie_001_sv.html