Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.10.2014

Mindre utsläpp av växthusgaser från hushållens konsumtion

De totala växthusgasutsläppen (GHG 1) ) från konsumtionen i medelhushåll minskade med tio procent under åren 2006–2012. Utsläppen uppgick till 20 500 kilo koldioxidekvivalenter år 2006 och till 18 500 kilo år 2012. Under samma tid ökade den totala användningen av råvaror från naturen (RMC 2) ) med sju procent från 25 400 kilo till 27 000 kilo.

Resultaten har erhållits genom att omvandla hushållens eurodenominerade konsumtion i konsumtionsundersökningen åren 2006 och 2012 till växthusgasutsläpp och råvaruförbrukning bl.a. med hjälp av Finlands miljöcentrals ENVIMAT-mall 3) .

Hushållens växthusgasutsläpp (GHG) och materialkonsumtion (RMC) åren 2006 och 2012

  År
2006 2012 Förändring, % 2006/2012
Hushållens GHG-utsläpp totalt, mn ton CO2–ekv 50,2 47,9 -5
Hushållens RMC totalt, mn ton 62,3 70,3 13
       
GHG-utsläpp/hushåll, kg CO2–ekv 20 476 18 460 -10
RMC konsumtion/hushåll, kg 25 363 27 084 7
       
GHG/konsumtionsenhet, kg CO2–ekv 1) 13 714 12 496 -9
RMC/konsumtionsenhet, kg 16 990 18 381 8
1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter.

Växthusgasutsläppen från hushållens sammanlagda konsumtion minskade från 50 miljoner t. CO2-ekv till 48 miljoner t. CO2-ekv. Under samma tid ökade hushållens sammanlagda förbrukning av råvaror från 62,3 miljoner ton till 70,3 miljoner ton.

Råvaruintensiteten i konsumtionen har ökat. En förklaring är, tvärtemot vad man vanligen tror, att det i hushållens konsumtion skett en snabbare ökning i volymen av konsumtionen av varor än i volymen av tjänster.

Enligt nationalräkenskaperna ökade hushållens konsumtionsutgifter i fasta priser under åren 2006–2012 med sammanlagt omkring 9 procent. Konsumtionen av tjänster ökade med 8 procent och konsumtionen av varor med 10 procent. När det gäller konsumtionen av många tjänster, t.ex. av turism- och restaurangtjänster, är den dessutom förknippad med en stor konsumtion av varor. Den allmänna intensiteten i konsumtionen har ökat, eftersom utsläppseffekterna av varor och materialkonsumtionen är större än för tjänster.

Vad består utsläpp och konsumtion av material av

Varje enskild konsumtionsgrupps utsläpp och materialkonsumtion är beroende av använda eurobelopp, men olika konsumtionsgruppers växthusgas- och råvaruintensitet varierar betydligt. I bifogade figur har man jämfört fördelningen av de eurobelopp som använts för konsumtion och därav förorsakade utsläpp (GHG) samt av råvaruförbrukningen (RMC) på konsumtionens huvudgrupper.

Fördelningen av ett medelhushålls konsumtion av växthusgasutsläpp (GHG), råvaruförbrukning (RMC) och euro (€) på konsumtionens huvudgrupper i procent år 2012

Fördelningen av ett medelhushålls konsumtion av växthusgasutsläpp (GHG), råvaruförbrukning (RMC) och euro (€) på konsumtionens huvudgrupper i procent år 2012

Mest utsläpp och råvaruförbrukning orsakas av boende. Dess andel av utsläppen och råvaruförbrukningen är klart större än den för boende använda andelen euro av konsumtionsutgifterna. Andelen växthusgasutsläpp från trafiken är något större än livsmedlens andel, men dess andel av råvaruförbrukningen är klart mindre än livsmedlens. Kultur- och fritidskonsumtionens andel samt andelen konsumtion av övriga varor och tjänster av utsläppen är klart mindre än euroandelen. När det gäller gruppen övriga varor och tjänster 4) är också RMC-andelen lägre än euroandelen. Se också tabellbilagan med uppgifter för åren 2006 och 2012.

Utsläpp från hushållens konsumtion och råvaruförbrukning behandlas närmare i nätartikeln av tidskriften Tieto ja trendit, som har närmare information om Envimat-mallen (tietotrendit.stat.fi/mag/article/88/).


1) GHG = växthusgasutsläpp i produktens produktions- och distributionskedja samt i konsumtionsanvändningen av produkterna. Innehåller utöver fossil koldioxid metan, dikväveoxid o.d. växthusgaser omräknat till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv).
2) RMC = råvaruanvändning = hur mycket råvaror har man använt från naturen för att producera och distribuera produkter i hela produktions- och distributionskedjan.
3)  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38010/SY20_2009_Suomen_kansantalouden_materiaalivirtojen.pdf
4) Till gruppen övriga varor och tjänster hör bl.a. försäkringar och olika tjänster och bara en liten mängd varor.

Källa: Hushållens konsumtion 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Nurmela 029 551 2548, kulutus.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (266,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/2012/ktutk_2012_2014-10-07_tie_001_sv.html