Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.12.2017

Konsumtionsutgifterna bland personer över 64 år ökar

Enligt preliminära uppgifter i Statistikcentralens konsumtionsundersökning ökade konsumtionsutgifterna mest bland 64-åringar och äldre från år 2012 till år 2016, dvs. med nästan 14 procent. Personer i pensionsåldern spenderade mer pengar än tidigare i synnerhet på hotell- och restaurangtjänster, trafik och datakommunikation. Deras konsumtionsutgifter var dock fortfarande mindre än bland alla andra grupper, med undantag av ensamförsörjarhushåll, vars konsumtion minskade jämfört med fyra år tidigare och var år 2016 ungefär på samma nivå som för pensionärerna.

Konsumtionsutgifter efter hushålltyp 2012 och 2016 (i 2016 priser. euro/konsumtionsenhet, medeltal). Uppgifter för år 2016 är preliminärä.

Konsumtionsutgifter efter hushålltyp 2012 och 2016 (i 2016 priser. euro/konsumtionsenhet, medeltal). Uppgifter för år 2016 är preliminärä.

Den ökade konsumtionen bland över 64-åringars hushåll är förknippad med förändringen i befolkningsstrukturen. Arbetspensionernas betydelse som pensionärernas inkomstkälla har ökat samtidigt som antalet som får folk- och garantipension har minskat. Detta syns i ökad inkomstnivå i pensionärshushåll och i förändring av konsumtionsstrukturen.

En annan grupp där konsumtionen ökade jämfört med fyra år tillbaka är barnlösa par under 65 år. Deras konsumtion gick upp med ungefär 6 procent. Paren använde mer pengar bl.a. för trafik samt hotell- och restaurangtjänster.

Övriga hushållsgruppers totala konsumtion har varit nästan oförändrad eller minskat. Konsumtionsutgifterna i enpersonshushåll i gruppen under 65-åringar minskade betydligt, med nästan 6 procent. De använde mindre pengar än tidigare i synnerhet när det gäller kultur och fritid. År 2016 användes nästan en fjärdedel mindre, dvs. på årsnivå ungefär 600 euro mindre, på fritid än fyra år tidigare.

På hela befolkningens nivå används allt mer pengar på boende, datakommunikation samt hotell och restauranger, mindre på livsmedel, kläder, hushållsartiklar samt kultur och fritid. När det gäller kultur och fritid bör man notera att TV-licensavgiften slopades år 2013 då Yle-skatten infördes. Avgiften statistikförs inte längre som hushållens konsumtion.

Konsumtionsutgifter efter huvudgrupp 2012 och 2016 (i 2016 priser, euro/konsumtionsenhet, medeltal). Uppgifter för år 2016 är preliminära.

 Konsumtionsutgifter efter huvudgrupp 2012 och 2016 (i 2016 priser, euro/konsumtionsenhet, medeltal). Uppgifter för år 2016 är preliminära.

Hushållens klart största utgiftspost är boende. Utgifternas andel av den totala konsumtionen ökade med 3 procentenheter på fyra år, dvs. från 28 procent till 31 procent. Trafiken står för den näst största andelen, 15 procent, och livsmedel för omkring 11 procent.

För konsumtionsundersökningen intervjuades 3 673 hushåll år 2016. Vid jämförelse med år 2012 har man beaktat förändringar i penningvärdet samt hushållens ålders- och storleksstruktur genom att beräkna utgifterna 1) per konsumtionsenhet. De slutliga resultaten i konsumtionsundersökningen och tidsserien fr.o.m. 1985 som kompletterats med uppgifterna för år 2016 publiceras under våren 2018 .


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter. Konsumtion som beräknats med hjälp av konsumtionsenheter beaktar storleksskillnaderna mellan hushållen och möjliggör en jämförelse mellan dem.

Källa: Hushållens konsumtion 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kajantie 029 551 3626, Juha Nurmela 029 551 2548

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (175,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/2016/ktutk_2016_2017-12-28_tie_001_sv.html