Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Kunder inom den offentliga sektorn

Kunder inom den offentliga sektorn är stats- och kommunförvaltningen, Folkpensionsanstalten och andra socialskyddsfonder (inkl. arbetspensionsanstalter), skolväsendet samt kommunernas och samkommunernas serviceinrättningar, som inte är i bolags- eller affärsverksform.

Kunder inom den privata sektorn

Kunder inom den privata sektorn är bolag (också sådana som ägs helt eller delvis av staten, kommuner eller samkommuner), statens, kommunernas och samkommunernas affärsverk, Finlands Bank, privatpersoner, företag, stiftelser, andelslag, föreningar, självständiga företagare och yrkesutövare samt icke-vinstsyftande organisationer.

Nyttighet

Med nyttighet avses ett materiellt eller immateriellt redskap som direkt (konsumtionsvara) eller indirekt (produktionsvara) tillgodoser människans behov.

Till materiella tillgångar räknas både produkter samt material och förnödenheter. Tjänster är immateriella tillgångar. (Andra immateriella tillgångar kan vara t.ex. information i digital form eller produktionsrätten för någon materiell tillgång.)

Produktionen av nyttigheter (industriproduktion) omfattar också s.k. industriella tjänster. Industriella tjänster omfattar bearbetning, behandling, o.d. slutbehandling, underhåll och reparationer samt montering och installation. De industriella tjänsterna har sina egna PRODCOM-tjänstebenämningar i varustatistikens PRODCOM-klassificering.

En del industriella tjänster klassificeras emellertid i näringsgrensindelningen (TOL) som icke-industriella tjänster, t.ex. service och reparation av motorfordon samt service och reparation av kontorsapparater och datorer. Dessa omfattas alltså inte av enkäten för industrins varustatistik. Detsamma gäller också dataprogrammering samt konsultering o.d. databehandlingstjänster.

Omsättning

Omsättningen som statistikförs av företagsregistret följer resultaträkningen, med undantag för yrkesutövare. När det gäller yrkesutövare bildas den utgående från intäkterna från yrket. För företag inom vissa näringsgrenar statistikförs ingen omsättning. Viktigast av dem är finansierings- och försäkringsverksamhet.

Till omsättningen räknas den bokföringsskyldigas försäljningsintäkter från den huvudsakliga verksamheten där man har dragit bort beviljade rabatter samt moms och andra skatter som direkt baserar sig på försäljningsvolymen. Förutom rättelseposterna inom försäljningen dras inkomstöverföringsposter och genomgångsposter av från försäljningen. De här posterna hör till en annan bokföringsskyldig och går bara tekniskt via den bokföringsskyldiges bokföring. Från omsättningen avdras inte betalda försäljningsfrakter, provisioner eller kreditförluster.

Om räkenskapsperiodens längd inte är 12 månader, omvandlas omsättningen till att motsvara 12 månader i företagsregistrets statistik. Från och med statistikåret 2001 är omsättningen för statistikåret i företags- och arbetsställeregistret för den räkenskapsperiod som tar slut under ifrågavarande statistikår. Tidigare var omsättningen för statistikåret från den räkenskapsperiod som tog slut mellan statistikåret 1.4 statistikår - 31.3 statistikår +1.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/kas_sv.html