Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Den vanligaste typen av familj i Finland är barnlöst gift par

Familjerna indelas enligt om personerna är gifta, sambor eller lever i ett registrerat partnerskap och om de har barn. Familjer med en ensamstående förälder bildar dessutom en egen grupp. Här har ingen gräns satts för barnets ålder. I kapitel 3 behandlas barnfamiljer, dvs. familjer med minst ett hemmaboende barn som inte fyllt 18 år. För föräldrar i barnfamiljer används också termen vårdnadshavare. I följande genomgång avser begreppet familjer med en förälder inte bara ensamförsörjarfamiljer, eftersom ett barn som bor med sin mor eller far kan vara i vilken ålder som helst. Den äldsta personen som i den här statistiken har familjeställningen barn är 79 år.

I slutet av år 2009 fanns det 1 450 000 familjer i Finland. Antalet ökade med 6 100 familjer från året innan. Ökningen var något mindre än föregående år.

Av befolkningen hör 76 procent till familjer. Andelen har minskat med 0,2 procentenheter från året innan. Minskningen har varit i samma storleksklass sedan början av 1990-talet. Den andel av folkmängden som hör till familjer var som störst under 1960- och 1970-talen, då 87 procent av befolkningen hörde till familjer. Familjebefolkningen har ökat med 7 800 personer under år 2009. Hela folkmängden ökade med 25 100 personer. I slutet av år 2009 var den genomsnittliga storleken på en familj 2,8 personer.

Tabell 1. Familjebefolkning och familjens medelstorlek åren 1950–2009

År        Familjer totalt  Familjebefolkning Befolkning      Andel av familjebefolkningen, % Familjens medelstorlek
1950 930 572 3 457 474 4 029 803 85,8 3,7
1960 1 036 270 3 855 037 4 446 222 86,7 3,7
1970 1 153 878 3 986 005 4 598 336 86,7 3,5
1980 1 278 102 4 023 091 4 787 778 84,0 3,1
1990 1 365 341 4 101 922 4 998 478 82,1 3,0
2000 1 401 963 4 053 850 5 181 115 78,2 2,9
2005 1 426 002 4 037 753 5 255 580 76,8 2,8
2006 1 431 376 4 039 944 5 276 955 76,6 2,8
2007 1 437 709 4 045 561 5 300 484 76,3 2,8
2008 1 444 386 4 051 662 5 326 314 76,1 2,8
2009 1 450 488 4 059 511 5 351 427 75,9 2,8

Den vanligaste familjetypen i Finland är de barnlösa gifta paren. År 2009 var deras andel av alla familjer 35 procent. Så sent som 2004 var den vanligaste familjetypen i Finland gifta par med hemmaboende barn i någon ålder. År 2009 utgjorde de gifta paren med barn 31 procent av alla familjer. Den här familjetypen har länge minskat i antal, medan antalet barnlösa gifta par varit växande. Antalet gifta par som bor med sina barn minskade med 3 300 familjer från året innan. Minskningen var något mindre än föregående år.

Orsakerna till att antalet äkta makar som bor med sina barn minskar kan sökas på flera olika håll. Det ökade antalet skilsmässor har minskat antalet gifta par. Under senare tid har de ungas bostadsförhållanden också förbättrats och ungdomarna flyttar därför tidigare hemifrån. Å andra sidan bildas det nuförtiden färre nya gifta par med barn, eftersom de åldersklasser som bildar familj i dag är små och samboendet är en populär familjeform.

Vad är då förklaringen till att antalet barnlösa äkta par har ökat? De stora årskullarna har uppnått åldern då deras barn har flyttat hemifrån och föräldrarna har överfört i familjestatistiken till gruppen gifta par utan barn. Skillnaden mellan gifta barnlösa par och gifta par med hemmaboende barn är än så länge liten.

Också antalet samboende par och deras andel av familjerna ökar. Samboende par utan barn utgör ändå bara 13 procent av alla familjer. Samboende par med barn utgör nufortiden 8  procent av alla familjer. Deras antal håller också på att öka.

Antalet familjer med mor och barn har nu minskat för tionde året i rad. Familjerna med far och barn är fortfarande ovanliga – bara två familjer av hundra. Den relativa andelen har inte förändrats nämnvärt under de senaste åren.

Tabell 2. Familjer efter typen åren 1950–2009 efter år och familjetyp

År      Totalt       Äkta par utan barn Äkta par med barn Sambor utan barn Sambor med barn Mor och barn Far och barn Registrerade manliga par 1) Registrerade kvinnliga par 1)
1950 930 572 176 650 593 763 .. .. 137 803 22 356 .. ..
1960 1 036 270 207 897 678 822 .. .. 129 706 19 845 .. ..
1970 2) 1 153 878 260 562 722 001 6 800 19 100 126 394 19 021 .. ..
1980 3) 1 278 102 302 818 711 226 36 200 65 900 140 725 21 233 .. ..
1990 1 365 341 364 452 640 062 65 896 123 471 147 297 24 161 .. ..
2000 1 401 963 436 019 514 868 102 581 160 132 159 432 28 931 .. ..
2001 1 407 759 446 404 501 981 105 399 166 601 158 440 28 934 .. ..
2002 1 411 947 454 977 492 524 107 443 170 368 157 143 29 093 207 192
2003 1 415 104 462 561 483 140 109 672 174 144 156 235 29 352 271 275
2004 1 420 781 471 962 475 705 111 294 177 095 154 851 29 192 325 357
2005 1 426 002 481 209 468 266 112 847 180 590 153 024 29 238 398 430
2006 1 431 376 488 880 461 569 114 671 184 732 151 475 29 101 455 493
2007 1 437 709 496 814 456 235 115 860 188 172 150 251 29 288 527 562
2008 1 444 386 504 728 452 180 115 966 191 177 149 631 29 460 579 665
2009 1 450 488 509 916 448 897 116 797 193 894 149 823 29 765 625 771
%
1950 100,0 19,0 63,8 .. .. 14,8 2,4 .. ..
1960 100,0 20,1 65,5 .. .. 12,5 1,9 .. ..
1970 2) 100,0 22,6 62,6 0,6 1,7 11,0 1,6 .. ..
1980 3) 100,0 23,7 55,6 2,8 5,2 11,0 1,7 .. ..
1990 100,0 26,7 46,9 4,8 9,0 10,8 1,8 .. ..
2000 100,0 31,1 36,7 7,3 11,4 11,4 2,1 .. ..
2001 100,0 31,7 35,7 7,5 11,8 11,3 2,1 .. ..
2002 100,0 32,2 34,9 7,6 12,1 11,1 2,1 0,0 0,0
2003 100,0 32,7 34,1 7,8 12,3 11,0 2,1 0,0 0,0
2004 100,0 33,2 33,5 7,8 12,5 10,9 2,1 0,0 0,0
2005 100,0 33,7 32,8 7,9 12,7 10,7 2,1 0,0 0,0
2006 100,0 34,2 32,2 8,0 12,9 10,6 2,0 0,0 0,0
2007 100,0 34,6 31,7 8,1 13,1 10,5 2,0 0,0 0,0
2008 100,0 34,9 31,3 8,0 13,2 10,4 2,0 0,0 0,0
2009 100,0 35,2 30,9 8,1 13,4 10,3 2,1 0,0 0,1
1) Antalet familjer av typen Registrerat par och barn uppgick totalt 240.
2) Folkräkningens fördelning efter familjetyp har korrigerats på basis av intervjuundersökningar (Aromaa, Cantell & Jaakkola: Avoliitto (Samboende), Rättspolitiska forskningsinstitutet 49, Helsingfors 1981).
3) Folkräkningens fördelning efter familjetyp har korrigerats med registerbaserat familje- och sambomaterial för år 1981.

1.1 Familjetyperna varierar i olika åldersskeden

Kvinnornas familjetyper varierar i olika åldersskeden. Den mest typiska typen av familj bland unga kvinnor under 28 år, som har familj, är sambor utan barn. Redan då kvinnan fyllt 28 år är den mest typiska familjetypen gift par med barn. Först när kvinnorna fyllt 52 år är den mest typiska familjetypen gifta par utan barn. Till de allra äldsta (minst 89 år) kvinnornas familjer hör oftare barn än make. Av kvinnorna i den här åldern hör bara nio procent till familjebefolkningen. Ålderdomen bland män ser rätt annorlunda ut i ljuset av familjestatistiken. Till exempel bland 89-åriga män hör 45 procent till familjer. Familjen är då oftast makar hos vilka det inte längre bor några barn.

Figur 1A. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2009 (far och barn -familjer efter faderns ålder)

Figur 1A. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2009 (far och barn -familjer efter faderns ålder)

Figur 1B. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2009 (far och barn -familjer efter faderns ålder), relativ fördelning

Figur 1B. Familjer efter typ och hustruns/moderns ålder år 2009 (far och barn -familjer efter faderns ålder), relativ fördelning

1.2 Manspar äldre än kvinnopar

I slutet av år 2009 levde 625 manspar och 771 kvinnopar i registrerat partnerskap, dvs. totalt 152 fler par än år 2008. De här familjerna anges i största delen av familjestatistikens tabeller bland gifta par. I vissa av tabellerna som gäller hela landet utgör de här familjerna en egen grupp. Uppgiften kan av datasekretesskäl anges kommunvis bara om det finns minst fem par. I figur 2 anges de registrerade mans- och kvinnoparens åldersfördelning efter den yngre partnerns ålder. Av figuren framgår att mansparen är äldre än kvinnoparen. I övriga figurer anges de registrerade paren bland gifta par. De är fortfarande så få till antalet att de inte skulle kunna särskiljas som en egen grupp.

Figur 2. Registrerade partnerskap efter den yngre partnerns ålder år 2009

Figur 2. Registrerade partnerskap efter den yngre partnerns ålder år 2009

1.3 Sambor som unga – gifta som äldre

Samboendet är de unga barnlösa parens boendeform. Barnlösa kvinnor är oftare sambor än gifta, ända upp till en ålder av 40 år. Av mödrarna finns det däremot fler samboende än gifta kvinnor bara i den lilla grupp mödrar som är under 25 år. Bland mödrar som är äldre än detta och som bor med sin partner är flertalet gifta. Ju äldre kvinnan är desto sannolikare är det att parförhållandet är äktenskap.

Andelen gifta par av alla familjer är 66 procent och av familjer där det är fråga om ett parförhållande 75 procent. Andelen samboende par av alla familjer är 21 procent. Av de familjer där det är fråga om parförhållande är 24 procent sambor.

Bland äkta par är det i 83 procent av fallen vardera makens första äktenskap. Man kan alltså säga att den traditionella familjemodellen fortfarande dominerar i Finland. Av de samboende paren är 67 procent sådana par där ingendera parten tidigare varit gift. Det innebär att någondera parten bland de samboende paren i medeltal varit klart oftare gift tidigare än vad som är fallet bland de gifta paren.

Bland 85 procent av de registrerade mansparen hade ingendera parten tidigare varit gift, bland kvinnoparen var andelen 74 procent.

1.4 Papporna i sambofamiljerna oftare ogifta än mammorna

Tidigare avslöjade en persons civilstånd en hel del om hans eller hennes familj. Nuförtiden kan man inte nästan alls dra några slutsatser utgående från civilståndet. Civilståndet har i Norden förlorat sin betydelse som demografisk variabel.

Av de kvinnor och män utan barn som lever i ett samboförhållande är omkring 74 resp. 75 procent ogifta. Fler samboende kvinnor är änkor än samboende män änklingar.

Av de män som bor tillsammans med barn och sambo är en något större del ogifta jämfört med kvinnorna. På motsvarande sätt finns det färre frånskilda män än kvinnor. En förklaring är säkert de ombildade familjer som uppstår då en ny man flyttat ihop med en frånskild mor. Fler samboende mödrar är också änkor än samboende fäder änklingar.

Tabell 3. Mannens/hustruns/faderns/moderns civilstånd i samborförhållanden och familjer med en förälder år 2009

Civilstånd Familjetyp
Manlig sambo inga barn Kvinnlig sambo inga barn Manlig sambo och barn Kvinnlig sambo och barn Far och barn Far och barn under 18 år Mor och barn Mor och barn under 18 år
Ogift 75,0 73,9 78,1 76,8 17,4 26,0 31,1 40,6
Gift 0,8 0,7 0,4 0,5 12,6 14,2 9,6 11,8
Frånskild 22,4 21,2 20,8 21,3 52,1 53,7 42,8 44,6
Änka/änkling 1,8 4,2 0,6 1,4 17,8 6,1 16,5 3,1
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N 193 856 193 851 116 788 116 786 29 752 15 547 149 738 102 088

Fäder och mödrar i enförälderfamiljer har olika civilstånd. Över hälften av fäderna är frånskilda, bland mödrarna är de frånskilda betydligt färre. Bland dessa mödrar är 31 procent ogifta, av fäderna bara 17 procent. Beaktas bör att det inte finns några begränsningar ifråga om barnens ålder, dvs. här avses inte ensamförsörjare. Ett barn i enförälderfamiljer kan vara i vilken ålder som helst, dvs. hit hör också familjer som består av t.ex. gamla mödrar som är änkor och deras vuxna barn.

Tabell 3 har kompletterats med kolumner för familjer som består av en ensamstående förälder och minderåriga barn (dvs. fäder och mödrar med minderåriga barn). Deras civilstånd avviker tydligt från gruppen med enföräldersfamiljer. Det finns färre änkor/änklingar och fler av alla andra civilstånd. Märkas bör att det relativa antalet änklingar i enföräldersfamiljer är nästan dubbelt så stort jämfört med antalet änkor i enföräldersfamiljer. Detta trots att färre fäder blir änklingar än mödrar änkor. Vid en skilsmässa stannar barnen i allmänhet hos modern, vid dödsfall finns det inget val. Hela 41 procent av mödrarna i enföräldersfamiljer är ogifta, en del av mödrarna är redan från början ensamförsörjare, men en större del beror på att samboförhållandet upplösts.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, 1. Den vanligaste typen av familj i Finland är barnlöst gift par . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_kat_001_sv.html