Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

2. Bara två procent familjer med främmande modersmål

I 88 procent av alla familjer är den ensamstående föräldern eller båda makarna finskspråkiga. Andelen helt svenskspråkiga familjer är 4 procent. Familjer där den ena maken är svenskspråkig och den andra finskspråkig utgör tre procent av alla familjer. Kombinationer av finska och svenska med andra språk förekommer i tre procent av familjerna. Antalet familjer där båda makarna eller den ensamstående föräldern är icke finsk- eller svenskspråkig uppgår till 35 300, vilket är två procent av alla familjer.

Det är mycket vanligare att svenskspråkiga män har finskspråkiga makor än att svenskspråkiga kvinnor har finskspråkiga makar. Antalet helt svensksp-råkiga par är nu bara 4 800 fler än de par där den ena är svenskspråkig och den andra finskspråkig.

Av männen med finska eller svenska som modersmål är 22 000 gifta eller sambor med en icke finsk- eller svenskspråkig, av kvinnorna 17 800. Siffran har ökat med något under 2 000.

2.1 Största gruppen med ett främmande språk är de ryskspråkiga

Antalet familjer där båda makarna eller den ensamstående föräldern är ryskspråkig uppgår till 10 700. Något färre familjer, dvs. 10 100, är familjer där någondera parten är ryskspråkig. Antalet ryskspråkiga familjer har ökat med omkring 1 000 jämfört med föregående år. Den vanligaste språkkombinationen bland de ryskspråkiga familjerna är en finskspråkig make och en ryskspråkig maka (figur 3). Under år 2009 har antalet dylika par stigit med omkring 100. Nästan lika vanliga är familjer med ryskspråkiga makar. År 1990 fanns det bara 300 ryskspråkiga makar och år 1995 ungefär 3 000. Nu är antalet redan nästan 7 300. Enföräldersfamiljer med ryskspråkiga mödrar uppgår redan till 3 300.

Det är fortfarande rätt så ovanligt att en finskspråkig kvinna har en ryskspråkig make. Antalet (1 200) har dock mer än fyrdubblats från år 1990 och nästan fördubblats sedan år 1995.

Figur 3. Ryskspråkiga familjer år 1995 och 2009

Figur 3. Ryskspråkiga familjer år 1995 och 2009

2.2 Finländsk make och utländsk maka

Bara 4,2 procent av familjerna i Finland är familjer där åtminstone den ena maken eller den ensamstående föräldern är utländsk medborgare (60 500 familjer). År 1990 fanns det bara 12 500 sådana familjer i Finland, år 1995 var antalet redan 25 800. Under det senaste året har antalet ökat med 4 200 familjer. Kvantitativt sett mest ökade antalet familjer där båda makarna är utländska medborgare.

Tabell 4. Utländska medborgares familjer åren 1990–2009

Förälder finsk/utländsk År
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Finländsk man och utländsk maka 3 938 7 156 10 914 15 038 16 048 17 236 18 181 19 259
Utländsk man och finländsk maka 6 020 8 524 10 042 13 605 14 853 15 924 17 004 17 934
Utländsk man och utländsk maka 1 881 7 480 10 647 12 717 13 007 14 114 15 274 16 769
Utländsk mor 553 2 374 3 815 4 768 5 033 5 220 5 339 5 947
Utländsk far 101 300 371 474 498 542 564 628
Totalt 12 493 25 834 35 789 46 602 49 439 53 036 56 362 60 537

Den vanligaste kombinationen i utländska familjer var under början av 1990-talet den där makan var finsk medborgare och maken utländsk. I slutet av 1990-talet fanns det flest sådana utländska familjer, där båda var utländska medborgare. Den vanligaste kombinationen i utländska familjer är nu finsk man och utländsk kvinna och den näst vanligaste är utländsk man och finsk kvinna. Här görs ingen skillnad mellan gifta och sambor.

Antalet helt utländska familjer, dvs. familjer där den ensamstående föräldern eller båda föräldrarna är utländska medborgare, uppgår till 23 300. Den största gruppen är familjer med ryska medborgare. I slutet av år 2009 fanns det i Finland 5 476 familjer, där båda makarna eller den ensamstående föräldern var rysk medborgare. Antalet familjer med ryska medborgare har ökat med nästan 300.

Antalet helt estniska familjer uppgick till 4 100, där en tredjedel är familjer som består av mor och barn. Antalet estniska familjer har ökat med nästan 600 familjer från året innan.

Antalet somaliska familjer med två somaliska medborgare eller en förälder uppgick till något under 800. Antalet dylika familjer har legat på en nästan oförändrad nivå. Många av de familjer som i tiden flyttade från Somalia har redan bott i Finland så länge att de har fått finskt medborgarskap. Om man ser till modersmålet finns det 1 700 familjer med två makar eller en ensamstående förälder, som ursprungligen varit somaliska.

2.3 Kvinnornas och männens utlandsfödda makar från olika länder

Den bästa uppfattningen om finländares utländska makar får man genom att granska i vilka länder dessa är födda. Man bör dock hålla i minnet att det också finns en del personer som ursprungligen har finskt medborgarskap trots att de är födda utomlands. Av de män som är födda i Finland har 31 500 utlandsfödda makor. Antalet har ökat med 1 200 kvinnor från året innan.

Av de kvinnor som är födda i Finland har 27 200 utlandsfödda makar. Antalet har ökat med 900 män. I dag har männen oftare en maka med utländsk bakgrund än kvinnorna har en utländsk make.

Finländska mäns och kvinnors utlandsfödda makar kommer från något olika länder. Männens makar kommer främst från grannländerna, såväl från väst och öst som söder. De som är födda i det forna Sovjetunionen kan inte särskiljas i estländare eller ryssar, eftersom estländarnas födelseland oftast är Sovjetunionen och en stor del av makarna från dessa områden kommit till Finland redan före Sovjetunionens sönderfall. Finländska män har 10 400 makor som är födda i det forna Sovjetunionen, Ryssland eller Estland och 8 200 som är födda i Sverige. Antalet makor som är födda i Thailand är 3 000, vilket betyder en ökning på 400 från året innan. Sedan kommer Tyskland, Kina, Filippinerna, Förenta staterna, Polen och Storbritannien.

Kvinnornas utlandsfödda makar är från fler olika länder än vad männens är. Efter de svenskfödda makarna, som uppgår till 8 000, har också kvinnorna flest makar födda i det forna Sovjetunionen. Antalet män som är födda i det forna Sovjetunionen, Ryssland och Estland är 2 100, dvs. ungefär 100 fler än året innan. Sedan kommer Storbritannien, Tyskland, Turkiet och Förenta staterna när det gäller födelseland för finländska kvinnors makar. Allt som allt finns det 38 länder, där makarna till minst hundra finländska kvinnor är födda. För männen är motsvarande siffra 30.

Figur 4A. Utlandsfödda makar till Finlandsfödda män efter födelseland år 2009

Figur 4A. Utlandsfödda makar till Finlandsfödda män efter födelseland år 2009

Figur 4B. Utlandsfödda makar till Finlandsfödda kvinnor efter födelseland år 2009

Figur 4B. Utlandsfödda makar till Finlandsfödda kvinnor efter födelseland år 2009

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen (09) 1734 2798, Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2009, 2. Bara två procent familjer med främmande modersmål . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2009/02/perh_2009_02_2010-11-30_kat_002_sv.html