Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.6.2019

År 2018 hade omkring 63 000 kvinnor barn under 15 år som bodde i två hem

Uppgifterna framgår av resultaten från tilläggsundersökningen till Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Uppgiften frågades av uppgiftslämnare i åldern 18–64 år med minst ett barn under 15 år. Av de kvinnor som besvarade intervjun hade nästan 14 procent och av männen 17 procent tvåhemsbarn.

Barns växelvisa boende utreddes för första gången i tilläggsundersökningen till Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2018. Det har funnits bristfälligt med information om barns växelvisa boende. I befolkningsdatasystemet kan barnet bara ha en hemadress. T.ex. vid skilsmässor är barnet alltså skrivet bara hos den ena förälderns familj, även om barnet i praktiken bor växelvis hos sina båda föräldrar.

I undersökningen definierades växelvist boende på basis av uppgiftslämnarens svar på frågan ”Har du egna barn som har två hem?” Om det fanns sådana barn utreddes varje barns boendearrangemang närmare med frågan ”Bor ert barn lika mycket hos båda föräldrarna, mest hos dig eller mest hos den andra föräldern?”

Även om frågan om växelvist boende ställdes till båda föräldrarna, behandlas resultaten i den här publikationen på basis av den ena förälderns, dvs. moderns svar, för att undvika eventuella överlappningar vid uppskattningen av antalet barn.

Av de kvinnliga uppgiftslämnare i åldern 18–64 år som hade minst ett barn under 15 år, nästan var sjätte (14 %) kvinna hade barn som bodde i två hem. Av de kvinnor som hade tvåhemsbarn hade 44 procent ett barn som bodde i två hem, 42 procent hade två barn som bodde i två hem och 14 procent hade minst tre barn som hade två hem. Sammanlagt fanns det ungefär 110 000 barn med två hem.

Av de kvinnor som uppgav att deras barn hade två hem, frågades om föräldrarna delade vårdnaden om barnet med den andra föräldern via gemensam vårdnad eller om en av föräldrarna juridiskt var ensamförsörjare till barnet. Av de barn som hade två hem, hade 92 procent två vårdnadshavare, dvs. deras föräldrar hade gemensam vårdnad.

Mest vanligt var att ett barn med två hem till största delen bodde hos den förälder på vars adress det var skrivet. Omkring vart tredje barn bodde lika mycket hos båda föräldrarna. Bara ytterst sällan bodde barnet en större del av tiden hos den förälder hos vilken det inte var skrivet.

Av de barn med två hem som till största delen bodde hos sin mor, bodde drygt 40 procent regelbundet också hos sin far, t.ex. under veckoslut.

Barn med två hem efter boendearrangemang 2018, %

Barn med två hem efter boendearrangemang 2018, %

Med växelboende avses i allmänhet att ett barn, vars föräldrar inte bor tillsammans, bor växelvis med sina föräldrar i två olika hem. Ett mer sällsynt arrangemang av växelboende är att barnet stannar i ett och samma hem, medan föräldrarna byter hem och bor t.ex. varannan vecka med barnet. Hur ofta man byter boendetur varierar. Det kan vara fråga om regelbundna perioder t.ex. på en vecka då man först bor hos den ena föräldern och sedan hos den andra eller också byter man boende mer oregelbundet beroende på situation.


Källa: Familjer 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Nieminen 029 551 3561, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (279,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 17.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Växelvist boende 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/03/perh_2018_03_2019-06-17_tie_001_sv.html