Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.5.2019

Antalet familjer har fortsatt minska

Korrigering 20.6.2019. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det 1 469 000 familjer i Finland i slutet av år 2018. Antalet familjer började minska året innan och detta fortsatte år 2018 då antalet minskade med 2 800. Minskningen är nu på nästan samma nivå som den årliga ökningen ännu för några år sedan.

Familjer efter typ åren 1992–2018

Familjer efter typ åren 1992–2018
1) Inkluderar registrerade partnerskap från år 2002 och enkönade äkta par från år 2017

I familjestatistiken bildas familjer utgående från personer som bor i samma hushåll enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet . Det finns några begränsningar när man bildar en statistisk familj enbart på basis av registeruppgifter. En begränsning är att en sambofamilj bildas bara av personer av olika kön. Den andra har att göra med nya familjeformer, dvs. sådana där ett par inte bor tillsammans, men annars lever som om de vore ett par. Den statistiska bildningen av familj förklaras noggrannare i kvalitetsbeskrivningen.

Antalet par utan barn ökade

Av familjerna var 64 procent familjer med äkta makar. Antalet familjer som består av äkta par av olika kön och barn minskade med 7 960 familjer från året innan. Antalet familjer som består av sambor och barn minskade för sin del med omkring 600 familjer från året innan. I familjestatistiken bildas inte sambopar av samma kön, dvs. här har man beaktat bara sambopar av olika kön. Däremot har antalet familjer bestående av sambor utan barn ökat med 2 530 och antalet äkta par av olika kön utan barn med 1 900 familjer. Också antalet familjer bestående av en förälder ökade något, familjer med mor och barn med 428 och familjer med far och barn med 676.

Antalet äkta par av samma kön ökade med 321, medan antalet registrerade par minskade med 192. Utvecklingen är en naturlig fortsättning på ändringen av äktenskapslagen som trädde i kraft i början av mars 2017. Till följd av ändringen har en del av de registrerade paren ändrat sitt parförhållande till äktenskap och inga nya registrerade par har mer kunnat bildas. Familjer bestående av registrerade par var 1 282 till antalet, dvs. 192 färre än föregående år. Antalet familjer bestående av äkta par av samma kön var för sin del 1 980 (0,1 %). Av familjerna var 66 procent familjer bestående av kvinnliga par. Antalet familjer bestående av sambopar var fortfarande 23 procent och familjer bestående av en förälder 13 procent, dvs. lika många som året innan. År 2018 var antalet ensamboende 1 191 297, dvs. 28 989 fler än året innan.

Familjernas medelstorlek var 2,75. Ännu år 1990 var den genomsnittliga familjestorleken tre personer. Till familjerna hörde 73 procent av befolkningen, dvs. 4 034 000 personer, vilket var 21 503 färre än året innan. Andelen personer som hör till familjer har minskat stadigt. Ännu år 1990 hörde 82 procent av befolkningen till familjer.

Antalet barnfamiljer 4 300 färre än året innan

Antalet barnfamiljer var totalt 562 000. Antalet minskade med 4 300 från året innan. Minskningen är större än året innan och betydligt större än under de senaste dryga tio åren i genomsnitt, då de minskat med omkring 2 000 per år. I barnfamiljerna finns det minst ett barn under 18 år. Att antalet barnfamiljer minskar visar främst att åldersklasserna med barn som blir myndiga i familjerna är större än de nya åldersklasser som föds.

Av befolkningen hörde 38 procent till barnfamiljer. Den mest allmänna familjeformen av barnfamiljerna är alltjämt en familj med äkta makar av olika kön, dvs. 58 procent av barnfamiljerna. Av barnfamiljerna var en femtedel sambofamiljer. Nästan lika många var familjerna med mor och barn, dvs. 19 procent. Det fanns fortfarande mycket få familjer som består av far och barn, dvs. tre procent. Äkta par av samma kön var föräldrar i 500 barnfamiljer och ett registrerat par var föräldrar i 285 barnfamiljer. Många faktorer påverkar antalet barnfamiljer, såsom storleken på de åldersklasser som föds och de som blir myndiga samt den internationella flyttningsrörelsen.

I barnfamiljerna fanns det totalt 1 038 000 minderåriga barn, 4 300 färre än året innan. Antalet barn i medeltal i barnfamiljer var 1,85. Antalet har varit stabilt trots minskningen av antalet barn. Av barnfamiljerna hade 43 procent ett barn, 39 procent två barn och 13 procent tre barn. I fem procent av barnfamiljerna fanns det minst fyra barn under 18 år. Andelarna har varit oförändrade.

I familjestatistiken bokförs barnen i den familj var de är bokförda. Vid skilsmässor och separationer bokförs barnet därmed bara i den ena förälderns familj, även om föräldrarna i praktiken har gemensam vårdnad. I en ad hoc-tilläggsundersökning till Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2018 utreddes växelvist boende. Uppgifter om växelvist boende offentliggörs 17.6.2019.

Familjestatistiken beskriver familjestorleken i Finland vid en viss tidpunkt och anger alltså inte det slutliga antalet barn i barnfamiljer.

Antalet ombildade familjer minskar, den relativa andelen oförändrad

I slutet av år 2018 fanns det 50 700 ombildade familjer. Antalet ombildade familjer minskade med 598 från året innan. Andelen ombildade familjer av barnfamiljer har varit kring nio procent fr.o.m. år 2004. Omkring hälften av föräldrarna i de ombildade familjerna var sambor och hälften gifta. I ombildade familjer har man bara beaktat familjer som bildas av par av olika kön.

I de ombildade familjerna finns i genomsnitt två barn, dvs. något fler barn än i barnfamiljer i allmänhet. Av barnen var 59 procent barn från mammans sida. Andelen har varit på samma nivå redan under ett kvartalssekel. I en ombildad familj finns det åtminstone ett barn som inte fyllt 18 år och som är bara den ena förälderns barn.

Familjer efter typ åren 1990–2018

Familjetyp        1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 Ändring
2017–2018
Familje 
totalt
1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 475 335 1 475 583 1 471 500 1 468 681 -2 819
Tvåkönade äkta par
utan barn
364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 528 539 529 697 530 404 532 304 1 900
Tvåkönade äkta par
med barn
640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 424 185 418 032 412 102 404 142 -7 960
Enkönade äkta par,
män 1)
.. .. .. .. .. .. .. 524 675 151
Enkönade äkta par,
kvinnor 1)
.. .. .. .. .. .. .. 1 042 1 305 263
Sambor
utan barn, tvåkönade par
123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 215 620 218 439 217 644 220 179 2 535
Sambor
med barn, tvåkönade par
65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 122 657 123 321 123 234 122 614 -620
Mor och
barn
147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 150 274 151 459 152 460 152 888 428
Far och
barn
24 163 27 071 28 931 29 238 30 278 31 452 31 951 32 616 33 292 676
Registrerade
manliga
par 1)
.. .. .. 398 706 1 023 1 052 640 586 -54
Registrerade
kvinnliga
par 1)
.. .. .. 430 895 1 585 1 632 834 696 -138
Familje-
befolkning
4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 080 544 4 072 565 4 055 224 4 033 721 -21 503
Folkmängd
31.12.
4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 487 308 5 503 297 5 513 130 5 517 919 4 789
Andel av
familje-
befolkningen
82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 74,4 74,0 73,6 73,1 -0,5
Familjens
medel-
storlek
3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,77 2,76 2,76 2,75 –0,01
1) Antalet familjer av typen enkönade äkta par och barn uppgick totalt 521 och registrerade par med barn totalt till 301 år 2018.

Källa: Familjer 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (408,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2018/perh_2018_2019-05-22_tie_001_sv.html