Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.5.2020

Antalet småbarnfamiljer har minskat med nästan en femtedel under 2010-talet

Enligt Statistikcentralen minskade antalet familjer med barn under tre år med 5 565 år 2019 från året innan. Jämfört med år 2010 har dessa familjer minskat med 18 procent. Av familjetyperna minskade antalet familjer med gifta par och barn under tre år mest, med hela 26 procent. Minskningen av antalet småbarnsfamiljer är i linje med nedgången i fruktsamheten.

Familjer med barn under 3 år efter familjetyp 2010–2019

Familjer med barn under 3 år efter familjetyp 2010–2019
1) Inkl. registrerade partnerskap och fr.o.m. år 2017 äkta par av samma kön.

Antalet familjer minskar fortfarande

Det fanns 1 467 368 familjer i Finland i slutet av år 2019. Antalet familjer fortsatte att minska år 2019 då antalet gick ned med 1 313.

I familjestatistiken bildas familjer utgående från personer som bor i samma hushåll enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Det finns några begränsningar när man bildar en statistisk familj enbart på basis av registeruppgifter. En begränsning är att en sambofamilj bildas bara av personer av olika kön. En annan gäller nya familjeformer, t.ex. sådana där ett par som lever i ett permanent parförhållande inte bor tillsammans. Den statistiska bildningen av familj förklaras noggrannare i kvalitetsbeskrivningen.

Antalet par utan barn fortsatte att öka

Granskat efter familjetyp utgjorde familjer med äkta makar 64 procent av alla familjer. Antalet familjer som består av äkta par av olika kön och barn minskade med 8 117 familjer från året innan. Antalet familjer som består av sambor och barn minskade för sin del med 304 från året innan. Däremot ökade antalet sambofamiljer utan barn med 4 091. I familjestatistiken bildas inte sambopar av samma kön, dvs. här har man beaktat bara sambopar av olika kön. Antalet äkta par av olika kön utan barn ökade med 1 606 familjer. Också antalet enföräldersfamiljer ökade med 593. Till skillnad från tidigare år ökade inte antalet familjer bestående av mor och barn längre, utan minskade med 129 familjer. Däremot ökade familjerna bestående av far och barn med 722.

Antalet äkta par av samma kön ökade med 338, medan antalet registrerade par minskade med 128. Utvecklingen är en naturlig fortsättning på ändringen av äktenskapslagen som trädde i kraft i början av mars 2017. Till följd av ändringen har en del av de registrerade paren ändrat sitt parförhållande till äktenskap och inga nya registrerade par har mer kunnat bildas. Antalet familjer bestående av registrerade par var 1 154. Antalet familjer bestående av äkta par av samma kön var för sin del 2 318 (0,2 %). Av familjerna var 66 procent familjer bestående av kvinnliga par. Antalet familjer bestående av sambopar var 24 procent och familjer bestående av en förälder 13 procent, dvs. lika många som året innan. År 2019 var antalet ensamboende 1 221 456, dvs. 30 159 fler än året innan.

Familjernas medelstorlek var 2,74. Ännu år 1990 var den genomsnittliga familjestorleken tre personer. Till familjerna hörde 73 procent av befolkningen, dvs. 4 013 944 personer, vilket var 19 777 färre än året innan. Andelen personer som hör till familjer har minskat stadigt. Ännu år 1990 hörde 82 procent av befolkningen till familjer.

Allt färre barnfamiljer

Antalet barnfamiljer var totalt 558 302. Antalet minskade med 3 663 från året innan. Minskningen är 614 mindre än året innan, men betydligt större än under de senaste dryga tio åren i genomsnitt, då de minskat med omkring 2 000 per år. I barnfamiljerna finns det minst ett barn under 18 år. Att antalet barnfamiljer minskar visar främst att åldersklasserna med barn som blir myndiga i familjerna är större än de nya åldersklasser som föds. Utöver storleken på de åldersklasser som föds och blir myndiga inverkar också andra faktorer såsom den internationella flyttningsrörelsen på antalet.

Av befolkningen hörde 38 procent till barnfamiljer. Den mest allmänna familjeformen av barnfamiljerna är alltjämt en familj med äkta makar av olika kön, dvs. 57 procent av barnfamiljerna. Av barnfamiljerna var en femtedel sambofamiljer. Också andelen familjer med mor och barn var 20 procent av barnfamiljerna. Även om antalet familjer med far och barn har ökat, är antalet fortfarande mycket litet, dvs. tre procent. Äkta par av samma kön var föräldrar i 593 barnfamiljer och ett registrerat par var föräldrar i 245 barnfamiljer

I barnfamiljerna i genomsnitt 1,8 barn

I barnfamiljerna fanns det totalt 1 028 030 minderåriga barn, 9 965 färre än året innan. Antalet barn i medeltal i barnfamiljer var 1,84. Antalet har varit stabilt trots minskningen av antalet barn. Av barnfamiljerna hade 43 procent ett barn, 39 procent två barn och 13 procent tre barn. I fem procent av barnfamiljerna fanns det minst fyra barn under 18 år. Andelarna har varit oförändrade.

I familjestatistiken bokförs barnen i den familj var de är bokförda. Vid skilsmässor och separationer bokförs barnet därmed bara i den ena förälderns familj, även om föräldrarna i praktiken har gemensam vårdnad. I en ad hoc-tilläggsundersökning till Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2018 utreddes växelvist boende. Uppgifter om växelvist boende offentliggjordes 17.6.2019. Enligt resultaten fanns det totalt omkring 110 000 barn som bor i två hem och 40 000 av dessa barn bodde lika ofta i båda hemmen.

Familjestatistiken beskriver familjestorleken i Finland vid en viss tidpunkt och anger alltså inte det slutliga antalet barn i barnfamiljer.

Vart tionde barn bor i ombildade familjer

I slutet av år 2019 fanns det 50 607 ombildade familjer. Antalet ombildade familjer minskade med 110 från året innan. Andelen ombildade familjer av barnfamiljer har varit kring nio procent fr.o.m. år 2004. Något över hälften, dvs. 54 procent, av föräldrarna i ombildade familjer var sambor och något under hälften, dvs. 46 procent, var gifta. I ombildade familjer har man bara beaktat familjer som bildas av par av olika kön.

I de ombildade familjerna finns i genomsnitt två barn, dvs. något fler barn än i barnfamiljer i allmänhet. Av barnen var 60 procent barn från mammans sida. Andelen har varit på ungefär samma nivå redan under ett kvartalssekel. I en ombildad familj finns det åtminstone ett barn som inte fyllt 18 år och som är bara den ena förälderns barn.

Familjer efter typ åren 1990–2019

Familje-
typ       
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 Ändring
2018–2019
Familje 
totalt
1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 475 335 1 475 583 1 471 500 1 468 681 1 467 368 -1 313
Tvåkönade
äkta par
utan barn
364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 528 539 529 697 530 404 532 304 533 910 1 606
Tvåkönade
äkta par
med barn
640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 424 185 418 032 412 102 404 142 396 025 -8 117
Enkönade
äkta par,
män 1)
.. .. .. .. .. .. .. 524 675 784 109
Enkönade
äkta par,
kvinnor 1)
.. .. .. .. .. .. .. 1 042 1 305 1 534 229
Sambor
utan barn,
tvåkönade
par
123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 215 620 218 439 217 644 220 179 224 270 4 091
Sambor
med barn,
tvåkönade
par
65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 122 657 123 321 123 234 122 614 122 918 304
Mor och
barn
147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 150 274 151 459 152 460 152 888 152 759 -129
Far och
barn
24 163 27 071 28 931 29 238 30 278 31 452 31 951 32 616 33 292 34 014 722
Registrerade
manliga
par 1)
.. .. .. 398 706 1 023 1 052 640 586 547 -39
Registrerade
kvinnliga
par 1)
.. .. .. 430 895 1 585 1 632 834 696 607 -89
Familje-
befolkning
4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 080 544 4 072 565 4 055 224 4 033 721 4 013 944 -19 777
Folkmängd
31.12.
4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 487 308 5 503 297 5 513 130 5 517 919 5 525 292 7 373
Andel av
familje-
befolkningen
82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 74,4 74,0 73,6 73,1 72,6 -0,5
Familjens
medel-
storlek
3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,77 2,76 2,76 2,75 2,74 –0,01
1) Antalet familjer av typen enkönade äkta par och barn uppgick totalt 616 och registrerade par med barn totalt till 257 år 2019.

Källa: Familjer 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (412,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_sv.html