Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2021

Minskningen av antalet familjer har stannat av

Enligt Statistikcentralens uppgifter fanns det totalt 1 467 653 familjer i Finland i slutet av år 2020. Antalet familjer ökade med 285, medan familjerna ännu året innan minskade med 1 313. Medan den vanligaste familjetypen år 1990 var gifta par och barn, var den vanligaste familjetypen år 2020 gifta par utan barn. Antalet familjer har minskat stadigt bland gifta par och barn. På motsvarande sätt har antalet gifta par och sambor utan barn ökat.

Familjer efter typ 1990–2020

Familjer efter typ 1990–2020
1) Omfattar registrerade partnerskap fr.o.m. år 2002 och gifta par av samma kön fr.o.m. år 2017.
2) Inkl. endast tvåkönade sambor och från 2020 också sambor av samma kön med gemensamma barn (biologisk och fastställd mor). År 2020 uppgick antalet dylika sambofamiljer till totalt 27.

Till familjer hörde 72 procent av befolkningen, dvs. 3 997 063 personer, vilket var 16 881 färre än året innan. Andelen personer som hör till familjer har minskat stadigt. År 1990 hörde 82 procent av befolkningen till familjer. Också familjernas genomsnittliga storlek har minskat från tre personer år 1990 till 2,72 personer år 2020.

I familjestatistiken bildas familjer utgående från personer som bor i samma hushåll enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Det finns några begränsningar när man bildar en statistisk familj enbart på basis av registeruppgifter. En sådan begränsning är att en sambofamilj huvudsakligen bildas bara av personer av olika kön. Enligt den moderskapslag (253/2018) som trädde i kraft 1.4.2019 kan barnet ha en biologisk mor och en fastställd mor. Till följd av detta har man i familjestatistiken för första gången som sambor också beaktat sådana kvinnliga par som har gemensamma barn. En annan begränsning gäller nya familjeformer, t.ex. när ett par som lever i ett permanent parförhållande inte bor tillsammans. Den statistiska bildningen av familj förklaras noggrannare i kvalitetsbeskrivningen.

Antalet familjer som består av gifta par med barn minskar ytterligare

Granskat efter familjetyp utgjorde familjer med äkta makar 63 procent av alla familjer. År 2020 minskade antalet familjer bestående av gifta par av olika kön och barn med 8 966 familjer från året innan, vilket är mer än den senaste minskningen under de senaste åren. Antalet familjer med gifta par av olika kön och utan barn ökade för sin del med 2 337. När man granskar alla familjer är det bra att komma ihåg att familjens barn kan vara i vilken ålder som helst, dvs. det är inte fråga om en egentlig barnfamilj (se barnfamiljer nedan).

År 2020 var 24 procent av familjerna sambofamiljer. Antalet familjer som består av sambor och barn ökade med 626 familjer från året innan och antalet familjer som består av sambor utan barn ökade för sin del med 6 128. I familjestatistiken bildas tills vidare inte sambor av personer av samma kön som bor tillsammans. Ett undantag är de kvinnliga par av samma kön som har gemensamma barn, dvs. moderskapet har fastställts (moderskapslagen 253/2018): år 2020 var antalet sådana sambofamiljer sammanlagt 27.

Antalet enföräldersfamiljer minskade med 81. Visserligen minskade antalet familjer med mor och barn med 342 familjer, men antalet familjer med far och barn ökade med 261 familjer. Andelen enföräldersfamiljer av alla familjer har dock hållit sig kring 13 procent.

Antalet gifta par av samma kön ökade med 336, medan antalet registrerade par minskade med 95. Utvecklingen är en naturlig fortsättning på ändringen av äktenskapslagen som trädde i kraft i början av mars 2017. Till följd av ändringen har en del av de registrerade paren ändrat sitt parförhållande till äktenskap och nya registrerade par har inte längre kunnat bildas. Antalet familjer med registrerade par var 1 059 och med gifta par av samma kön 2 654. Av dessa var 62 procent familjer bestående av kvinnliga par.

Antalet ensamboende var år 2020 totalt 1,25 miljoner, dvs. 33 000 fler än året innan.

Över hälften av barnfamiljerna är familjer med gifta par

Antalet barnfamiljer var totalt 556 052, vilket var en minskning med 2 250 från året innan. Minskningen var 1 413 mindre än året innan, men på samma nivå som under de senaste dryga tio åren i genomsnitt, då den årliga minskningen har varit omkring 2 000. I barnfamiljerna finns det minst ett barn under 18 år. Att antalet barnfamiljer minskar visar främst att åldersklasserna av barn som blir myndiga är större än de nya åldersklasser som föds. Utöver storleken på de åldersklasser som föds och blir myndiga inverkar också andra faktorer på antalet såsom den internationella flyttningsrörelsen.

Av befolkningen hörde 37 procent till barnfamiljer. Den mest allmänna familjeformen av barnfamiljerna är alltjämt familjer med gifta par av olika kön, som utgjorde 56 procent av barnfamiljerna. Av barnfamiljerna var en femtedel sambofamiljer. Också familjer med mor och barn utgjorde 20 procent av barnfamiljerna. Även om antalet familjer som består av far och barn har ökat, finns det fortfarande mycket få sådana familjer, fyra procent. Gifta par av samma kön var föräldrar i 667 barnfamiljer och registrerade par var föräldrar i 219 barnfamiljer.

I barnfamiljerna en miljon minderåriga barn

I barnfamiljerna fanns det totalt 1 020 884 minderåriga barn, 7 146 färre än året innan. Antalet barn i medeltal i barnfamiljerna var 1,84. Antalet har varit stabilt trots minskningen av antalet barn. Av barnfamiljerna hade 43 procent ett barn, 39 procent två barn och 13 procent tre barn. I fem procent av barnfamiljerna fanns det minst fyra barn under 18 år. Andelarna har varit oförändrade.

I familjestatistiken bokförs barnen i den familj där de officiellt är skrivna. Vid skilsmässor och separationer bokförs barnet därmed bara i den ena förälderns familj, även om föräldrarna i praktiken har gemensam vårdnad. Enligt den ad hoc-undersökning om växelvist boende för barn som gjordes i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2018 var antalet barn som bor i två hem omkring 110 000, av vilka 40 000 bodde lika mycket i vartdera hemmet.

Familjestatistiken beskriver familjestorleken i Finland vid en viss tidpunkt och anger alltså inte det slutliga antalet barn i barnfamiljer. Barn som flyttat hemifrån räknas inte heller som barn i familjen.

Relativt sett flest barn i Norra Österbottens barnfamiljer och lägst på Åland

När man ser till landskap finns det skillnader i antalet barn i barnfamiljer. I Norra Österbotten är andelen familjer med minst fyra barn störst, 11 procent, och i Mellersta Österbotten näst störst, 10 procent. Relativt sett minst familjer som har minst fyra barn finns det för sin del på Åland och i Egentliga Finland, tre procent. Andelen enbarnsfamiljer är störst i Kymmenedalen och Nyland, 45 procent, och minst i Mellersta Österbotten, 37 procent.

Jämfört med år 2000 har antalet barnfamiljer med minst fyra barn ökat bara i Nyland, i Norra Österbotten, i Birkaland, på Åland och i Mellersta Finland. I övriga landskap har antalet familjer med minst fyra barn minskat, mest i Södra Österbotten, i Satakunta, i Lappland, i Norra Karelen och i Södra Savolax. Även om den kvantitativa förändringen är störst i Nyland, 855, har andelen dock varit oförändrad (4 %).

Nio procent av barnfamiljerna ombildade familjer

I slutet av år 2020 fanns det 50 185 ombildade familjer. Antalet ombildade familjer minskade med 422 från året innan. Andelen ombildade familjer av barnfamiljerna har varit kring nio procent fr.o.m. år 2004. Något över hälften, dvs. 54 procent, av föräldrarna i ombildade familjer var sambor och något under hälften, dvs. 46 procent, var gifta. I ombildade familjer har man bara beaktat familjer som bildas av par av olika kön.

I de ombildade familjerna finns i genomsnitt två barn, dvs. något fler barn än i barnfamiljer i allmänhet. Av barnen var 60 procent barn från mammans sida, 11 procent barn från pappans sida och 29 procent gemensamma barn till föräldrarna i ombildade familjer. Andelen barn som modern har med sig in i familjen har legat på nästan samma nivå redan under ett kvartssekel. I en ombildad familj finns det åtminstone ett barn som inte fyllt 18 år och som är barn till bara den ena föräldern

Sällsynt att flera generationer bor tillsammans

År 2020 bodde tre generationer tillsammans i 8 800 familjer av alla familjer. Året innan uppgick de ännu till 9 200 familjer. Andelen familjer i tre generationer var 0,6 procent av alla familjer under vartdera året. Det var ännu mer sällsynt att fyra generationer bor tillsammans, år 2020 var antalet sådana familjer 43.

År 2020 fanns det totalt 7 500 barnfamiljer där tre generationer bodde tillsammans. Detta är 300 färre än året innan. År 2020 var 1,3 procent av barnfamiljerna sådana tregenerationsfamiljer, året innan var andelen 1,4 procent. År 2020 fanns det 39 barnfamiljer med fyra generationer.

Familjer efter typ åren 1990–2020

Familje-
typ       
1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ändring
2019–2020
Familje 
totalt
1 365 341 1 401 963 1 455 073 1 475 335 1 475 583 1 471 500 1 468 681 1 467 368 1 467 653 285
Tvåkönade
äkta par
utan barn
364 452 436 019 513 889 528 539 529 697 530 404 532 304 533 910 536 247 2 337
Tvåkönade
äkta par
med barn
640 062 514 868 446 433 424 185 418 032 412 102 404 142 396 025 387 059 -8 966
Enkönade
äkta par,
män 1)
.. .. .. .. .. 524 675 784 897 113
Enkönade
äkta par,
kvinnor 1)
.. .. .. .. .. 1 042 1 305 1 534 1757 223
Sambor
utan barn,
tvåkönade
par
123 471 160 132 195 967 215 620 218 439 217 644 220 179 224 270 230 398 6 128
Sambor
med barn 2)
65 896 102 581 117 254 122 657 123 321 123 234 122 614 122 918 123 544 626
Mor och
barn
147 297 159 432 149 651 150 274 151 459 152 460 152 888 152 759 152 417 -342
Far och
barn
24 163 28 931 30 278 31 452 31 951 32 616 33 292 34 014 34 275 261
Registrerade
manliga
par 1)
.. .. 706 1 023 1 052 640 586 547 506 -41
Registrerade
kvinnliga
par 1)
.. .. 895 1 585 1 632 834 696 607 553 -54
Familje-
befolkning
4 101 922 4 053 850 4 065 168 4 080 544 4 072 565 4 055 224 4 033 721 4 013 944 3 997 063 -16 901
Folkmängd
31.12.
4 998 478 5 181 115 5 375 276 5 487 308 5 503 297 5 513 130 5 517 919 5 525 292 5 533 793 8 501
Andel av
familje-
befolkningen
82,1 78,2 75,6 74,4 74,0 73,6 73,1 72,6 72,2 -0,4
Familjens
medel-
storlek
3,00 2,89 2,79 2,77 2,76 2,76 2,75 2,74 2,72 –0,02
1) Antalet familjer av typen enkönade äkta par och barn uppgick totalt 667 och registrerade par med barn totalt till 219 år 2020.
2) Inkl. endast tvåkönade sambor och från 2020 också sambor av samma kön med gemensamma barn (biologisk och fastställd mor). År 2020 uppgick antalet dylika sambofamiljer till totalt 27.

Källa: Familjer 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (424,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 28.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2020/perh_2020_2021-05-28_tie_001_sv.html