Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014
Ränteintäkter [från] 275
Räntekostnader 116
FINANSNETTO 158
(På anmodan återbetalbara kostnader) 5
Utdelningar [på] 1 782
Avgiftsintäkter 81 786
(Avgiftskostnader) 19 482
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 67
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 320
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto -10
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 91
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar -
Övriga rörelseintäkter 6 188
(Övriga rörelsekostnader) 3 668
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 67 227
(Administrationskostnader) 36 431
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 22 340
varav: Övriga administrationskostnader 14 091
(Avskrivningar [på]) 763
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -22
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 130
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet 3
VINST / (-) FÖRLUST 29 929
(Bokslutsdispositioner) -150
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 5 476
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 24 603
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter -411
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 24 192

Källa: Värdepappersföretag, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Värdepappersföretagens resultaträkningar 1.1.- 31.3.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2014/01/spy_2014_01_2014-07-31_tau_001_sv.html